zamówienie na:

Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczny
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 maja 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4, 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy dróg gminnych – ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego wylotu do rowu na dz. nr 167/1 - obr. 1 w Kruszwicy oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości i Lipowej. Celem realizacji zadania jest przebudowa ulic Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy oraz dokonanie dowiązania do istniejącego układu komunikacyjnego w ul. Niepodległości (droga krajowa nr 62). Przebudowa polega na wykonaniu remontu istniejącej jezdni z lokalną korektą przebiegu trasy i dowiązaniu do projektowanego układu drogowego. W ramach zadania planuje się przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów oraz wykonanie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej. W zakresie zadania inwestycyjnego przewidziano również przebudowę oświetlenia oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia rozbudowywanego odcinka drogowego. Zakres zadania obejmuje: - wykonanie przebudowy ulicy Kasprowicza oraz Lipowej z lokalną korektą przebiegu trasy i wykonaniem niezbędnych poszerzeń oraz odcinków o nowej konstrukcji jezdni, które ze względu na stan techniczny i/lub dowiązanie wysokościowe należy uwzględnić - przebudowę istniejących chodników w dowiązaniu do nowoprojektowanego układu drogowego - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki dla rowerzystów - przebudowę skrzyżowania z ul. Niepodległości - wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych do przyległych posesji - wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej wraz z peronem - wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia powierzchni projektowanych nawierzchni drogi - przebudowę kolidujących punktów oświetlenia wraz z uzupełnieniem brakujących słupów oświetleniowych z oprawami oraz wykonaniem przebudowy kolizji sieci energetycznej w zakresie przedsięwzięcia celem doświetlenia przejść dla pieszych 1. Stan istniejący. W stanie istniejącym ul. Kasprowicza posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej i szerokości średnio 6,50 m z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej oddzielone od jezdni krawężnikiem betowym. Ulica Lipowa posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej i szerokości zmiennej. Na początkowym odcinku (początek oznaczony na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza) przy jezdni zlokalizowano dwustronne chodniki oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym (lokalnie pasem zieleni). Na dalszym odcinku chodnik o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej zlokalizowano tylko po stronie prawej. W ciągu ul. Kasprowicza oraz ul. Lipowej zlokalizowane są przejścia dla pieszych. Istniejące zjazdy na przyległe posesje oraz drogi wewnętrzne są częściowo utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej/nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie istniejących odcinków drogowych odbywa się w stanie obecnym poprzez spływ wody opadowej do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy odcinek drogowy posiada oświetlenie w postaci istniejących słupów oświetleniowych oraz opraw zawieszonych na słupach przesyłowych. W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono badania terenowe, które obejmowały wykonanie przewiertów przez istniejącą nawierzchnię jezdni. Pod istniejącą konstrukcją podłoże gruntowe zostało sklasyfikowane jako wysadzinowe G3 na całej długości projektowanej przebudowy. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 2,0 m. Na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z przedstawionymi powyżej wynikami stwierdzono występowanie na całym odcinku podłoża gruntowego o grupie nośności G3. Powyższe założenia ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji, na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. 2. Parametry techniczne przewidzianych do przebudowy odcinków dróg: - Klasa drogi: L - Przekrój: uliczny 1x1 - Kategoria ruchu: KR2 - Prędkość projektowa: 40 km/h - Prędkość miarodajna: 40 km/h - Szerokość jezdni: 4,00 – 6,50 m - Pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne o wartości 2% - Szerokość chodników 2,0 m – 3,0 m - Pochylenie poprzeczne chodnika/ ścieżki: 2% jednostronne – zgodnie ze szczegółami i w dostosowaniu do istniejącego terenu 3. Droga w planie. Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w jej istniejący przebieg uwzględniając lokalną korektę wynikającą z konieczności korekty geometrii oraz dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego. Przebieg ścieżek rowerowych oraz chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przebudowywanych odcinków drogowych wyznaczono w oparciu o przebieg jezdni z uwzględnieniem odsunięć od krawędzi jezdni przy zachowaniu opasek kamiennych (dla szerokości do 50 cm) oraz opasek w postaci terenów zieleni (dla szerokości powyżej 50 cm), wpisując oś projektowaną w istniejący przebieg przy lokalnych korektach wynikających z konieczności zachowania wymaganych warunków technicznych oraz w wyniku dostosowania do nowego przebiegu jezdni.Trasa w planie dla poszczególnych odcinków składa się z prostych i łuków. 4. Długości poszczególnych odcinków objętych przebudową: - ulica Jana Kasprowicza: 314,52 m - ulica Lipowa: 475,72 m 5. Profil podłużny Profil podłużny ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej zaprojektowano przy założeniu wykorzystania istniejącej jezdni jako warstwy podbudowy, dokonania na niej profilowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Uwzględniono lokalne korekty wysokościowe w związku z dopasowaniem do przylegających zjazdów, chodników, skrzyżowań. Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego dla każdego z odcinków: - zapewnienia minimalnych spadków podłużnych - dowiązania wysokościowego do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącymi nawierzchniami dróg publicznych - dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu - uwzględniając przebieg istniejącej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi, płynności przebiegu drogi i wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni) 6. Przekrój poprzeczny Ulica Jana Kasprowicza na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój uliczny. Jezdnia została zaprojektowana jako jednokierunkowa o szerokości 6,5 m jako obramowana krawężnikiem wystającym ponad krawędź jezdni 12 cm. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2% z uwzględnieniem podziału jezdni na pas ruchu (4,0m) i pas postojowy (2,5m). Na dalszym odcinku (za skrzyżowaniem z ul. Lipową) ul. Kasprowicza posiada jezdnię o szerokości 5,0 – spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Na całym odcinku zlokalizowano wzdłuż jezdni obustronne chodniki dla pieszych oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym (lokalnie pasem zieleni). Dodatkowo w obrębie skrzyżowania z ul. Niepodległości oraz w bliskości placówki szkolnej zastosowano bariery wygrodzeniowe. Ulica Lipowa na początkowym odcinku (od 0+000,00 do 0+161,08) została zaprojektowana z jezdnią jednokierunkową o szerokości 6,5m obramowaną krawężnikiem wystającym ponad krawędź jezdni 12 cm. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2% z uwzględnieniem podziału jezdni na pas ruchu (4,0m) i pas postojowy (2,5m). Na dalszym odcinku (od 0+161,08 do 0+415,02) ulica posiada przekrój uliczny z jezdnią jednokierunkową o szerokości jezdni 4,5m obramowaną krawężnikiem. Odcinek końcowy został zaprojektowany jako dwukierunkowy z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0m obramowaną krawężnikiem wystającym ponad krawędź jezdni 12 cm. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%. Na całej długości odcinka ul. Lipowej po stronie prawej zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 1,5-2,5m i nawierzchni z kostki betonowej – na odcinku końcowym zespolony ze ścieżką rowerową. Po stronie lewej zaprojektowano na odcinku początkowym chodnik (2,0m) zespolony ze ścieżką rowerową (1,5m), dalej ciąg pieszo-rowerowy (2,0m) oddzielony od jezdni pasem zieleni, który następnie przekształca się w ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej (2,0m) oddzieloną od jezdni pasem zieleni. W ciągu odcinka ul. Lipowej zaprojektowano po stronie prawej zatokę autobusową o szerokości 3,0m oraz zatokę postojową o szerokości 2,5m z dojściem pieszym przy zatoce o szerokości 1,0m i nawierzchni z kostki betonowej. Dla chodników i ścieżek spadek jednostronny o wartości 2% w kierunku terenów zielonych w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania terenu. 7. Nawierzchnie jezdni Dla przedmiotowych odcinków objętych opracowaniem na podstawie badań własnych z uwzględnieniem prognoz ruchu metodą PKB z uwzględnieniem rozwoju sieci drogowej miasta oraz ustaleń z zarządcą drogi przyjęto dla poszczególnych odcinków następującą kategorię ruchu: KR2 Dla każdego z odcinków zaprojektowano jezdnię z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Dla odcinków co do których przewidziano remont nawierzchni planuje się wykonanie warstwy profilowej (wyrównawczej) z uwzględnieniem frezowania dla zapewniania ułożenia warstwy profilowej i ścieralnej. Dla włączeń w istniejące odcinki drogowe przewidziano remont warstwy ścieralnej. Dodatkowo w celu zapewnienia szerokości jezdni pozwalającej na wykonanie właściwej wymaganej szerokości jezdni oraz z uwagi na korekty przebiegu tras należy wykonać poszerzenia jezdni. Na połączeniu istniejącej jezdni odcinkiem projektowanym należy ułożyć geosiatkę z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem o wytrzymałości (przy 3% wydłużenia) w kierunku poprzecznym i podłużnym 120 kN/m. Konstrukcja jezdni KR2 (nowa konstrukcja jezdni): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr.18 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, gr. 25 cm KR2 (remont jezdni): - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC16W, gr. min. 4 cm 8. Skrzyżowania W związku z przebudową ulic Kasprowicza i Lipowej planuje się remont włączeń w ul. Niepodległości w związku z koniecznością dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do istniejącego układu komunikacyjnego. W zakresie włączenia dokonano korekty promieni łuków wyokrąglających w celu zapewnienia właściwej przejezdności oraz zwiększenia trójkątów widoczności na skrzyżowaniu. W obszarze skrzyżowania Kasprowicza/Niepodległości planuje się ustawienie barier ochronnych dla pieszych kierując ich na przejście dla pieszych. Jezdnie w obrębie skrzyżowania (do końca łuków wyokrąglających) w wyniku korekty włączeń na fragmentach poszerzeń należy wykonać o następującej konstrukcji: KR3 (nowa konstrukcja jezdni): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm. - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 , gr.18 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, gr. 25 cm 9. Zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe W zakresie przedsięwzięcia planuje się wykonanie zatoki autobusowej zlokalizowanej w ciągu ul. Lipowej. Zatokę autobusową należy wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (szara) - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z betonu C-16/20, gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.22 cm Zatokę autobusową należy wykonać o szerokości 3,0m ze spadkiem poprzecznym o wartości pochylenia 2% skierowanym w kierunku chodnika. Projektowaną zatokę przewidziano jako oddzielono od nawierzchni jezdni za pomocą opornika betonowego 12x25 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem. Po drugiej stronie zlokalizowano zatokę postojową dla parkowania równoległego samochodów osobowych 10. Zjazdy W zakresie zadania planuje się wykonanie przebudowy istniejących zjazdów zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą drogi. Zjazdy przewidziano do rozbudowy celem dowiązania wysokościowego do projektowanych nawierzchni oraz zapewnienia odpowiedniej konstrukcji. Szerokości zjazdów dostosowano do potrzeb ruchowych oraz szerokości istniejących. Zjazdy na przyległe tereny należy wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm (czarna) - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.15 cm Zjazdy zakończyć dodatkowo opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Pochylenie podłużne oraz poprzeczne zjazdu dopasowane zostało do rozbudowywanego odcinka drogowego oraz istniejącego terenu przylegającego. 11. Ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe W zakresie przedmiotowego zadania planuje się wykonanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników i dojść pieszych. Ścieżka i chodnik w miejscach gdzie pozwalają na to warunki terenowe zaprojektowane zostały jako odsunięte od jezdni i oddzielone od jezdni pasem zieleni lub opaską kamienną ( w zależności od odległości) i oddzielone krawężnikiem betonowym. Dla istniejących ciągów pieszych posiadających włączenia w dotychczasowe chodniki należy dokonać dowiązania wysokościowego poprzez wykonanie odcinków wyliczeniowych o nawierzchni zgodnej z nowoprojektowanymi ciągami pieszymi. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej należy oddzielić od bitumicznej ścieżki rowerowej obrzeżem betonowym 8x30 cm wtopionym. Chodniki i ścieżki należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm. Ścieżki rowerowe na wysokości zjazdów do posesji należy wykonać jako ciągłość ciągu rowerowego z „dochodzącymi” do ścieżki innymi elementami – takimi jak zjazdy (ścieżka rowerowa pełni rolę nadrzędną) Ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz opaskę przykrawężnikową zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartości 2% i pochyleniu w kierunku jezdni/zieleni z lokalnymi zmianami wartości spadku zgodnie z istniejącym terenem i zapewnieniem właściwego odwodnienia nawierzchni oraz dowiązania do istniejących pochyleń. Chodniki wykonać o następującej konstrukcji (nowa konstrukcja): - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm szara - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/, gr.10 cm Ścieżki rowerowe wykonać o następującej konstrukcji (nowa konstrukcja): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/, gr.10 cm Opaskę kamienną oddzielającą ścieżkę od chodnika należy wykonać z kostki kamiennej 6/8 koloru szarego z wypełnieniem spoin zaprawą. Istniejące dojścia do budynków oraz działek przyległych a także tereny utwardzone z kostki betonowej należy w razie konieczności przełożyć celem dokonania regulacji wysokościowej z projektowanymi. Dla ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych należy w miejscach zaniżenia na przejściach dla pieszych zastosować nawierzchnie z płyt ryflowanych żółtych. Dodatkowo na połączeniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z innymi elementami poprzez zastosowanie drogowych krawężników betonowych 15x30cm wystających ponad krawędź 12cm (jezdni, zatok) należy zastosować obramowanie z czerwonej kostki drogowej. Zabiegi te mają na celu ułatwienie poruszania się oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu dla osób niewidomych oraz niedowidzących. 12. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu Przebudowa na odcinku objętym niniejszym projektem wymusza konieczność zmian w stałej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”. 13. Branża instalacyjna Odwodnienie do wpustów kanalizacji deszczowej wykonanych zgodnie z projektem branżowym opracowywanym równocześnie w ramach przedmiotowej inwestycji. Wszystkie wpusty należy wykonać jako krawężnikowe. Na odcinku ul. Lipowej przewidziano ścieki przykrawężnikowe. Ścieki należy wykonać z kostki betonowej, gr. 8 cm na szerokość 20cm oddzielonej od jezdni opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej. Jako oddzielenie ścieku od zieleni/chodnika planuje się wykonanie krawężnika betonowego 15x30 wystającego ponad ściek na wysokość 12-15 cm. (ściek należy układać ze spadkiem w kierunku wpustu). Oznaczone na planie sytuacyjnym istniejące kolektory, studnie i wpusty uliczne należy zlikwidować (odciąć, zamulić i zaślepić lub zdemontować, wywieść, zutylizować). Do przebudowy przeznacza się istniejący wyeksploatowany kolektor deszczowy Dn600/500 odprowadzający ścieki deszczowe istniejącym wylotem do rowu na dz. nr 167/1 - obr. 1. Odprowadzenie ściekow deszczowych spływających z ulic projektuje się kolektorami deszczowymi polipropylenowymi strukturalnymi o korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej PP ID+ (średnica wewnętrzna) tzw. typ B, wg PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz kolektorami z rur litych PVC z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego. Przykanaliki zaprojektowano z rur litych PVC z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego. Odcinki sieci i przykanaliki z przykryciem 0,5-0,7m zaprojektowano z rur litych polipropylenowych o wewnętrznej i zewnętrznej ściance gładkiej SN16 wg PN-EN 1852. Projektowane przykanaliki/kanały boczne wykonać do granic działek i zaślepić lub przepiąć istniejące przykanaliki/rury spustowe. Przy włączaniu przykanalikow do studni zastosować włączenia kaskadowe do studni, gdy wlot jest powyżej 0,5m nad dnem studni. Przy włączeniu pod prąd przykanalik musi być włączony powyżej wierzchu kolektora głównego. Ścieki deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do rowu odwadniającego na dz. nr 167/1 - obr. 1 poprzez istniejący wylot przeznaczony do remontu. Rów na dz. nr 167/1 należy oczyścić na długości ok. 90m. Ścieki nie będą wywoływać zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu. Ścieki wprowadzane do odbiornika nie będą zawierać zanieczyszczeń pływających oraz powodować w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, zmian mętności, barwy, zapachu, formowania się osadów lub piany. Stężenie zanieczyszczeń nie będzie przekraczało następujących wartości: zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15mg/l. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur polipropylenowych strukturalnych o korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej PP ID+ (średnica wewnętrzna) ø 630mm SN8 i SN16 (8 i 16,0 kN/m2) tzw. typ B, wg PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz z rur litych ø 315-500mm PVC SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelką montowaną na stałe w trakcie procesu produkcyjnego. Przykanaliki zaprojektowano z rur litych ø 160, 200mm PVC SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelką montowaną na stałe w trakcie procesu produkcyjnego. Odcinki sieci i przykanaliki z przykryciem 0,5-0,7m zaprojektowano z rur litych ø200, 400mm SN16 (16,0 kN/m2) polipropylenowych o wewnętrznej i zewnętrznej ściance gładkiej wg PN-EN 1852. Rury PVC i PP oraz kształtki łączone będą za pomocą połączeń kielichowych uszczelnianych uszczelką wargową. Smarowanie uszczelek środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. Przykanaliki wykonać ze spadkiem min. 2% w kierunku kolektora głównego i włączać do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz trójniki. Na całej długości zachować podstawowe odległości względem istniejących obiektów terenowych, jak również infrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej: - 1,5 m od przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowych, - 0,8 m od kabli energetycznych, - 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. Istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kasprowicza przeznacza się do likwidacji (odciąć, zamulić i zaślepić lub w miarę możliwości zdemontować, wywieść zutylizować). Wszystkie istniejące przyłącza/kanały boczne kanalizacji sanitarnej należy przepiąć do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza. Sieci kanalizacji sanitarnej Dn250 ul. Lipowej pozostawia się bez zmian. Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się rurociągami grawitacyjnymi litymi PVC ø 200mm, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie żelbetowe Dn 1200. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur litych PVC ø 200mm klasy S,SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, natomiast przykanaliki z rur litych PVC ø 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rury PVC oraz kształtki łączone będą za pomocą połączeń kielichowych uszczelnianych uszczelką wargową. Smarowanie uszczelek środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Na całej długości zachować podstawowe odległości względem istniejących obiektów terenowych, jak również infrastruktury podziemnej. Przykanaliki wykonać ze spadkiem min. 2% w kierunku kolektora głównego i włączać do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz trójniki. Na całej długości zachować podstawowe odległości względem istniejących obiektów terenowych, jak również infrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej: - 1,5 m od przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej, gazowych, - 1,0 m od przewodów cieplnych, - 0,8 m od kabli energetycznych, - 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych, Przewody kanalizacji sanitarnej układane bez min. przykrycia wynoszącego 1m należy zabezpieczyć termicznie poprzez założenie na rurociągu otuliny z jednej warstwy papy, obsypanie rurociągu piaskiem pomiędzy ścianami wykopu, zasypanie piasku i rurociągu 30cm warstwą keramzytu, nakrycie izolacyjne warstwy żużla papą bitumiczną i przysypanie papy warstwą ziemi. Montaż rurociągów, kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną. 14. Branża elektryczna Projekt przebudowy obejmuje branżę elektryczną w zakresie rozszerzenia istniejących obwodów oświetleniowych o dodatkowe punkty świetlne celem zapewniania niezbędnego oświetlenia ciągów pieszych i przejść. 15. Branża zieleni Przebudowa ulic wymusza konieczność wycinki istniejącego zardzewienia kolidującego z planowaną inwestycją w wyniku czego podjęto działania zapewniające skompensowanie planowanej wycinki poprzez zastosowanie nasadzeń zastępczych. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany „Przebudowa dróg gminnych – ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa dróg gminnych - ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; c) Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa dróg gminnych – ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; d) Dokumentacja techniczna „Przebudowa dróg gminnych – ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy. Włączenie ul. Jana Kasprowicza i Lipowej w ul. Niepodległości (DK62)” opracowana przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; e) Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak z siedzibą w Chełmnie przy ul. Rynek 25; f) Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy dot. zakresu w pasie drogi krajowej nr 62” opracowany przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak z siedzibą w Chełmnie przy ul. Rynek 25; g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy” opracowana przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak z siedzibą w Chełmnie przy ul. Rynek 25; 3. Wytyczne dla oferenta: a)Szczegółowe informacje zawierają dokumentacje techniczne, projekty budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b)W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c)Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d)Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. e)Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. f)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji, punktów usługowo – handlowych oraz zespołu szkół. Z uwagi na odbywające się egzaminy maturalne w miesiącu maju, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić prac w obrębie ul. Kasprowicza na czas przeprowadzania egzaminów. Wykonawca zostanie poinformowany o terminach egzaminów. g) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. h)W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. i)Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. j)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/09/2017
II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100PLN).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych usług wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej o powierzchni jednostkowej co najmniej 4.500,00 m² - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1100,00 mb w zakresie średnic kanału ø 315 – 630. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie). b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj. - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) oświadczenie o grupie kapitałowej, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ośwadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób, wykaz robót, polisa ubezpieczeniowa, SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.04.2017r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie ena(koszt) 60 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 20 Warunki płatności 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 (tj. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy,2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3)siły wyższej.), § 5 ust. 1-3(tj. 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3)Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.) 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/04/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ.pdf (498kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.pdf (247kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (166kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (164kB) pdf
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (127kB) pdf
Zal_5_wzór umowy.pdf (252kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (126kB) pdf
Zal_7_Wykaz osób.pdf (166kB) pdf

Branża sanitarna
Branża sanitarna.zip (8542kB) zip

Branża drogowa
Dokumentacja techniczna

0140.01_PB-0140.11_PB.zip (8916kB) zip
0140.12_PB-0140.20_PB.zip (8762kB) zip
0140.01.21_PB-0140.36_PB.zip (13267kB) zip
0140.08_PB_warunki u uzgodnienia_1.zip (11141kB) zip
0140.08_PB_warunki u uzgodnienia_2.zip (6898kB) zip

SST.zip (12011kB) zip
Włączenie w DK 62
Dokumentacja techniczna.zip (13509kB) zip
Rys. nr 2.1, 2.2, 3.zip (2241kB) zip

UWAGA !!!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ_Zmieniona.pdf (498kB) pdf

UWAGA !!!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA PRZEDMIARÓW, ZMIANA DOKUMENTACJI BRANŻA ELEKTRYCZNA

SIWZ_Zmieniona_2.pdf (500kB) pdf

Branża elektryczna-zmieniony projekt.zip (1964kB) zip
SOR_1.zip (3655kB) zip
SOR_2.zip (13630kB) zip
SOR_3.zip (4815kB) zip
załączniki.zip (12041kB) zip

1_Odpowiedzi na pytania do SIWZ_03.04.2017.pdf (201kB) pdf
2_Odpowiedzi na pytania do SIWZ_05.04.2017.pdf (184kB) pdf3_Odpowiedzi na pytanie do SIWZ_20.04.2017.pdf (174kB) pdf


UWAGA !!!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA PRZEDMIARU, ZMIANA WZORU UMOWY

SIWZ_Zmieniona_3.pdf (500kB) pdf

Zal_5_wzór umowy zmieniony.pdf (254kB) pdf


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wcześniej zamieszczonych przedmiarów Zamawiający zamieszcza poniżej wszystkie aktualne przedmiary
Przedmiary 27.04.2017.zip (2949kB) zip


4_Odpowiedzi na pytanie do SIWZ_27.04.2017.pdf (130kB) pdf

______________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (303kB) pdfPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (266kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (27 marca 2017, 14:04:39)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (19 maja 2017, 10:03:09)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638