zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, , e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, , faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: I. Miejsce świadczenia usługi – ul. Rynek 22 - działka nr 104, Miasto Kruszwica obręb 1. II. Zakres robót budowlanych:: Projekt budowlany dotyczy całego zadania natomiast zakres do wykonania jest przedstawiony poniżej. 1. Roboty rozbiórkowe, w którego zakres wchodzi: - zdjęcie obróbek blacharskich oraz orynnowania; - zerwanie pokrycia dachowego: gontu który nie spełnia warunków p.poż.; - zdjęcie deskowania połaciowego wraz z demontażem naświetli dachowych; - zdjęcie deskowania podłogowego wraz z jego przygotowaniem do ponownego przybicia po uprzedniej impregnacji antykorozyjnej - demontaż wyłazu dachowego; - rozebranie / demontaż obudowy GK – niezgodnej z zaleceniami p.poż (przegrody muszą być wykonane w systemie aby zapewnić odpowiednią odporność ogniową); Dach w czasie robót remontowych należy zabezpieczyć przeciwdeszczowo (pomieszczenia kondygnacji niższych) poprzez plandeki / brezent. 2. Prace budowlane, w którego zakres wchodzi: a) Wymiana pokrycia z istniejącego gontu na dachówkę typu karpiówka. Połać – południowa część pokrycia stropodachu należy wykonać z blachy (gładkiej lub niskim trapezie) na ruszcie drewnianym. Uwzględniając historyczne rozwiązanie elementów konstrukcyjnych przyjęto zachowanie jej ze wzmocnieniem elementów nośnych w miejscach silnie narażonych korozją biologiczną. Zgodnie z przeprowadzonych analiz wytrzymałościowych pod nowe obciążenie, płatwie i krokwie wraz z kleszczami (jętkami) nie wymagają wzmocnieniu jedynie przeglądowi generalnemu przed obłożeniem ich płytą GKF. W obliczeniach konstrukcyjnych uwzględniono dach obciążony wielowarstwową przegrodą dachową. Dach o konstrukcji drewnianej - drewno klasy C-24. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz ogniową do stopnia trudnozapalności środkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB. - drewno konstrukcyjne klasy C24; - maksymalny rozstaw krokwi do 90 cm, więźba o kącie nachylenia 40-42º; - pokrycie dachowe przyjęte do obliczeń : dachówka zakładowa; wszystkie nowe jak i istniejące elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatami solnymi; - krokwie, wymiany i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z kanałem spalinowym zabezpieczyć płytą 2x GKF z blachą stalową, - wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 2x folia PE (membrana dachowa). - Wykonać izolacje cieplną poddasza – wełna mineralna (istniejąca do przełożenia) b) montaż nowych drabinek na poddasze w odpowiedniej klasie p.poż; c) montaż uprzedni zdemontowanych przegród R30 – R60 zgodnie z częścią rysunkową; d) pełna impregnacja więźby dachowej wraz z wymianą zarażonych elementów; e) zabezpieczenie słupów, mieczy, płatwi, zastrzałów, krokwi – elementów konstrukcji więźby dachowej do R30 poprzez obudowę GKF lub system impregnatów Holz.Prof lub równoważny; f) montaż wyłazów dachowych oraz naświetli dachowych. 3. Instalacje elektryczne: przed wykonanym montażu dachówki należy dokonać ustalenia biegu linii instalacji odgromowej (starej poddanej oczyszczeniu i przemalowaniu) 4. Prace wykończeniowe: - Na drugim piętrze projektuje się obudowę wszystkich elementów konstrukcji drewnianych stanowiących konstrukcje dachu - płytami GKF gr. 12,5mm. - Projektuje się obudowę przestrzeni poddasza płytami GKF gr. 12,5mm; elementy drewniane konstrukcji dachu znajdujące się w przestrzeni użytkowej poddasza projektuje się również obudować płytami GKF gr. 12,5mm. - Planowana jest obudowa stropów drewnianych – posadzek ze suchego jastrychu gr.25mm. - Wewnętrzne drzwi na korytarzu otwierające się na zewnątrz ograniczające drogę ewakuacyjną należy wyposażyć w samozamykacze; - Projekt przewiduje dostęp do poddasza nieużytkowego poprzez drzwiami o klasie EI15. Do pomieszczeń pomocniczych oraz wyłazy na poddasze jako oddzielenie wyłazami dostosowanych do przegród REI60 - Istniejące naświetle dachowe do usuwania dymu o powierzchni 2,03m2 (zgodnie z projektem oddymiana klatki schodowej) dodatkowo wyposażyć w owiewki i dysze kierunkową jeśli producent nadal produkuje takowe wyposażenie dla istniejącej klapy. Powierzchnia niezbędna jest niewystarczająca: 42,0m2 x 5% =2,10m2. Należy wyposażyć klapę w owiewki i dysze. - Nie przewiduje się umieszczania foteli na drogach ewakuacyjnych. - Piwnicę oddzielono od parteru drzwiami o klasie EI30. - Wszystkie elementy wykończeniowe projektuje się z materiałów co najmniej trudno zapalnych. - Na drogach ewakuacyjnych wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, Drzwi ewakuacyjne zostały poszerzone do 1,2m - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowano przy wejściu. - Na każdej kondygnacji w rejonie klatki schodowej usytuowano hydranty 25 zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. - Budynek będzie wyposażony w gaśnice. - Budynek należy oznakować znakami bezpieczeństwa. - Należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. - Wszystkie wykładziny podłogowe spełniają wymagania trudno zapalności. Ponadto należy wykonać niżej wymienione prace podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. - Dach drewniany – konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Elementy konstrukcji znajdujące się w przestrzeni użytkowej należy obłożyć płytami GKF gr. 12,5mm do odporności ogniowej R30. Całą przestrzeń użytkową poddasza należy wydzielić płytami GKF 12,5mm stwarzając przegrody o odporności ogniowej REI30. Część konstrukcji dachu znajdującą się poza przestrzenią użytkową należy zaimpregnować środkiem przeciwogniowym do stanu niezapalności (np. OGNIOCHRON). - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zostało wykonane na drogach ewakuacyjnych. 5. Roboty remontowe - elewacje ceglane, w którego zakres wchodzi naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu. III. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, ul, Rynek 22 dz. nr104/1 (branża architektoniczno – budowlana), oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opracowanych przez firmę BN-Instal Grzegorz Żandarski z siedzibą w miejscowości Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno. Szczegółowe informacje zawiera projekt budowlany. Natomiast zakres pracy do wykonania, opisany powyżej stanowi II etap i jest uszczegółowiony poprzez załączony przedmiar robót. Jednakże z uwagi na ryczałtowy charakter umowy należy go traktować jako pomocniczy. IV. Wytyczne dla Wykonawców: - Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości użytkowania obiektu przez uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Każdorazowe wyłączenie pomieszczeń z użytkowania należy uzgadniać z kierownikiem ŚDS. - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo - finansowy. - Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). - Płatność będzie dokonana na podstawie dwóch faktur, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym. V. Zasady finansowania: Projekt finansowany w ramach środków z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach dotacji na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017oraz z budżetu Gminy Kruszwica.

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych robót wykonał co najmniej: - jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy), o wartości, co najmniej 100 000 PLN brutto, polegają na wymianie pokrycia dachowego Uwaga: - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie). - W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość robót polegających na wymianie dachu, o których mowa powyżej. b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj. kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, UWAGA: - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wykaz osób, wykaz robót, pełnomocnictwo jeżeli dotyczy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.08.2017r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 20,00 Warunki płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 (Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, siły wyższej.) 3) w przypadkach określonych w § 5 ust. 1-3 (1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.) 4) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SIWZ_Roboty budowlane.pdf (465kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.pdf (252kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (169kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (167kB) pdf
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (128kB) pdf
Zal_5_wzór umowy.pdf (270kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (129kB) pdf
Zal_7_Wykaz osób.pdf (167kB) pdf

ŚDS dokumentacja arch-bud.zip (7754kB) zip
Przedmiar robót.pdf (1021kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (222kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (268kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (27 lipca 2017, 11:04:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (18 sierpnia 2017, 14:28:01)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433