zamówienie na:

Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Ogłoszenie nr 510083-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.
Gmina Kruszwica: Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy; ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia dla części I: „Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 26.04.2019r. 1. Przedmiot zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje: - wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy użyciu remontera - wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy użyciu remontera - likwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera obejmuje: - przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw - pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem - wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową - wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltową - posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa - uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie - zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów. b) Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje: - wbudowanie MMB w ilości 300 Mg na gorąco Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje: - przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej - skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2. - rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki - uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie - zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu c) Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. d) Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. e) Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. f) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości: - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1500 m² - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1500 m² - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi – rakowiny: 450 m² - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 300Mg g) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej: - piła do cięcia asfaltu - 2 szt. - młot pneumatyczny - 2 szt. - sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 2 szt. - nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 2 szt. - zagęszczarka płytowa lub walec - 2 szt. - skrapiarka do emulsji - 2 szt. - samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 2 szt. - samochód wywrotka 5t - 2 szt. - specjalistyczny remonter drogowy – 2 szt. h) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pracownik budowy – prace drogowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. i) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy; j) Szczegółowe informacje zawierają: szczegółowa specyfikacja techniczna D-05.03.17 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użycia remontera” oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica, Cz. I: „ Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia dla części II: „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca”. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 26.04.2019r. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Karsk – Rzeczyca od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2590C Kicko – Brześć – Kaspral – Piotrków Kujawski w kierunku wschodnim (województwo kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski, gmina Kruszwica). Działki objęte opracowaniem: 7/2, 182 – Karsk obr. 17. Zakres zadania przewiduje: - wykonanie robót rozbiórkowych – bariery drogowe - wykonanie ścięcia poboczy - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni - uzupełnienie nawierzchni poboczy - montaż barier drogowych. Długość odcinka objętego opracowaniem – 728,47 m. Droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,30 do 5,40 m. Stan nawierzchni należy określić jako dostateczny. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren. Wzdłuż jezdni występują pobocza ziemne, zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni. W km 0+385 pod jezdnią zlokalizowany jest przepust z rur betonowych. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, oraz energetyczna. Celem planowanej inwestycji jest wykonanie nakładki bitumicznej – wykonanie remontu istniejącej nawierzchni. Przebieg jezdni zaprojektowano po śladzie istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni – zgodny z istniejącymi spadkami nawierzchni w kierunku poboczy gruntowych. Pobocza należy ściąć (zebrać darninę) na szerokość 1,5 m (średnia głębokość 15 cm), gdyż są zawyżone w stosunku do istniejącej krawędzi nawierzchni, następnie należy wyprofilować pobocze z gruntu nasypowego na szerokości 1,0 m ze spadkiem 8%. Przewidziano wykonanie remontu o następującej konstrukcji: a) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjno – wysokościowym w celu zniwelowania zaniżenia nawierzchni przewidziano wykonanie profilowania nawierzchni): - warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm zgodna z WT-2 2010 - warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11 W gr. średnio 4 cm zgodna z WT-2 2010 - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej. b) na pozostałym odcinku objętym opracowaniem - warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm zgodna z WT-2 2010 - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej. W celu ochrony krawędzi jezdni na zjazdach o nawierzchni bitumicznej przewidziano na szerokości 1 m wykonanie dowiązania z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm zgodnie z załączonym wykazem. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową oraz na końcu odcinka należy wykonać wcinkę nawierzchni w celu dostosowania wysokościowego. W km 0+385 w obrębie przepustu przewidziano wymianę istniejących barier drogowych na bariery spełniające minimalny poziom szerokości pracującej W2 oraz poziom powstrzymywania N1 wg PN-EN 1317. Przewidziano odcinki proste o długości 6 m oraz skosy najazdowe po 9 m z każdej strony. Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami wydanymi przez gestorów uzbrojenia podziemnego, w przypadku natrafienia na urządzenie przeprowadzić jego regulacje do rzędnych projektowanej nawierzchni. Wykonawca robót przed zakupem wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczącej typu materiałów i wzornictwa. Wszystkie użyte materiały budowlane winny spełniać wymogi aktualnych norm oraz posiadać aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca” opracowany przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca” opracowane przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. 3. Wytyczne dla oferenta (dotyczy II części zamówienia): a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. e) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego. f) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. g) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. h) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pracownik budowy – prace drogowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. i) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-26
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2019-04-26


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych robót wykonał: dla zadania nr 1: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg polegającym na wbudowaniu co najmniej 300 Mg mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco w jednym zadaniu. dla zadania nr 2: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej o powierzchni jednostkowej co najmniej 2.800,00 m². b) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wynikającej z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: – kierownik budowy specjalności drogowej. Dotyczy zadania 1 i 2. Jeśli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, wystarczy wykazanie jednej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje. UWAGA: - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór zał. nr 6 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wzór załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o grupie kapitałowej, pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN). Zadanie 2: 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta 00/100 PLN). Uwaga!: jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia wadium należy wnieść osobno dla każdej części. 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.02.2019r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica - zadanie 1 lub 2 ( określić właściwie)/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie cena (koszt) 60,00 termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy dla Część I „Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) w przypadkach określonych w § 16 ust. 1: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej. 3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany umowy dla Część II „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca” Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) w przypadkach określonych w § 18 ust. 1: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-4 umowy, b) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, c) siły wyższej., oraz § 5 ust. 1-4: 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje: - wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy użyciu remontera - wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy użyciu remontera - likwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera obejmuje: - przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw - pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem - wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową - wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltową - posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa - uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie - zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów. b) Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje: - wbudowanie MMB w ilości 300 Mg na gorąco Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje: - przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej - skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2. - rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki - uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie - zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu c) Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. d) Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. e) Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. f) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości: - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1500 m² - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1500 m² - Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi – rakowiny: 450 m² - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 300Mg g) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej: - piła do cięcia asfaltu - 2 szt. - młot pneumatyczny - 2 szt. - sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 2 szt. - nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 2 szt. - zagęszczarka płytowa lub walec - 2 szt. - skrapiarka do emulsji - 2 szt. - samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 2 szt. - samochód wywrotka 5t - 2 szt. - specjalistyczny remonter drogowy – 2 szt. h) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pracownik budowy – prace drogowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. i) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy; j) Szczegółowe informacje zawierają: szczegółowa specyfikacja techniczna D-05.03.17 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użycia remontera” oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica, Cz. I: „ Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie cena (koszt) 60,00 termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej Karsk-Rzeczyca

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Karsk – Rzeczyca od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2590C Kicko – Brześć – Kaspral – Piotrków Kujawski w kierunku wschodnim (województwo kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski, gmina Kruszwica). Działki objęte opracowaniem: 7/2, 182 – Karsk obr. 17. Zakres zadania przewiduje: - wykonanie robót rozbiórkowych – bariery drogowe - wykonanie ścięcia poboczy - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni - uzupełnienie nawierzchni poboczy - montaż barier drogowych. Długość odcinka objętego opracowaniem – 728,47 m. Droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,30 do 5,40 m. Stan nawierzchni należy określić jako dostateczny. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren. Wzdłuż jezdni występują pobocza ziemne, zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni. W km 0+385 pod jezdnią zlokalizowany jest przepust z rur betonowych. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, oraz energetyczna. Celem planowanej inwestycji jest wykonanie nakładki bitumicznej – wykonanie remontu istniejącej nawierzchni. Przebieg jezdni zaprojektowano po śladzie istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni – zgodny z istniejącymi spadkami nawierzchni w kierunku poboczy gruntowych. Pobocza należy ściąć (zebrać darninę) na szerokość 1,5 m (średnia głębokość 15 cm), gdyż są zawyżone w stosunku do istniejącej krawędzi nawierzchni, następnie należy wyprofilować pobocze z gruntu nasypowego na szerokości 1,0 m ze spadkiem 8%. Przewidziano wykonanie remontu o następującej konstrukcji: a) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjno – wysokościowym w celu zniwelowania zaniżenia nawierzchni przewidziano wykonanie profilowania nawierzchni): - warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm zgodna z WT-2 2010 - warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11 W gr. średnio 4 cm zgodna z WT-2 2010 - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej. b) na pozostałym odcinku objętym opracowaniem - warstwa ścieralna za betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm zgodna z WT-2 2010 - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej. W celu ochrony krawędzi jezdni na zjazdach o nawierzchni bitumicznej przewidziano na szerokości 1 m wykonanie dowiązania z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm zgodnie z załączonym wykazem. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową oraz na końcu odcinka należy wykonać wcinkę nawierzchni w celu dostosowania wysokościowego. W km 0+385 w obrębie przepustu przewidziano wymianę istniejących barier drogowych na bariery spełniające minimalny poziom szerokości pracującej W2 oraz poziom powstrzymywania N1 wg PN-EN 1317. Przewidziano odcinki proste o długości 6 m oraz skosy najazdowe po 9 m z każdej strony. Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami wydanymi przez gestorów uzbrojenia podziemnego, w przypadku natrafienia na urządzenie przeprowadzić jego regulacje do rzędnych projektowanej nawierzchni. Wykonawca robót przed zakupem wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczącej typu materiałów i wzornictwa. Wszystkie użyte materiały budowlane winny spełniać wymogi aktualnych norm oraz posiadać aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca” opracowany przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca” opracowane przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. 3. Wytyczne dla oferenta (dotyczy II części zamówienia): a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. e) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego. f) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. g) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. h) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pracownik budowy – prace drogowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. i) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie cena (koszt) 60,00 termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (539kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (58kB) word
Zał_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (23kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (38kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (17kB) word
Zał_5a_wzór_umowy-cz I.pdf (208kB) pdf
Zał_5b_wzór_umowy-cz II.pdf (257kB) pdf
Zał_6_wykaz robót.doc (47kB) word
Zał_7_Wykaz osób.doc (46kB) word

Dokumentacja:
Zadanie nr 1:
Dokumentacja- zadanie 1.zip (72kB) zip
Zadanie nr 2:
Dokumentacja- zadanie 2.zip (1152kB) zip
część opisowa.zip (9562kB) zip
część rysunkowa.zip (10925kB) zip


Informacja z otwarcia ofert.pdf (501kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (810kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (4 lutego 2019, 14:15:42)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (8 marca 2019, 07:56:07)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 672