zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

Ogłoszenie nr 531465-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.
Gmina Kruszwica: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy; ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi I. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane. II. Miejsce świadczenia usługi – ul. Nadgoplańska 8 - działka nr 153/1 i 134, Miasto Kruszwica obręb 6. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. III. Przedmiot zamówienia-Zakres obowiązków 1. Inspektor nadzoru sprawować będzie swoje obowiązki w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru, dokumentując w dzienniku budowy pobyt na budowie poprzez wpis dokonanych czynności lub w protokole z narad technicznych (koordynacyjnych). 2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 1) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych – pod względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z Wykonawcą robót budowlanych, 3) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjności w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego, 5) sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały i urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych zapewniających odpowiednią jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych oraz zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 6) kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych, prób i sprawdzeń wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub wskazanych norm, 7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w trakcie prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowanie rozliczenia budowy, monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z przyjętymi harmonogramami robót, odbiorów i płatności, 9) potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ewentualnych wad, usterek, niedoróbek, 10) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne lub zaniechane, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, 11) sporządzenie protokołów konieczności w przypadku robót dodatkowych, zamiennych czy zaniechanych, 12) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich odstępstw i nieprawidłowości dotyczących dokumentacji projektowej niezwłocznie po ich ustaleniu nie później jednak niż w następnym dniu roboczym; 13) organizowanie i prowadzenie narad technicznych (koordynacyjnych), w zależności od potrzeb, w których uczestniczą m.in. branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wykonawca robót budowlanych i nadzór autorski, Zamawiający; Wykonawca z przeprowadzonych narad sporządzi pisemny protokół i przekaże go Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od odbycia narady, 14) nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów, 15) współpraca z nadzorem autorskim, m.in. w zakresie uzupełniania lub wyjaśniania dokumentacji projektowej, konsultowanie, uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiającym propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe wskazane przez projektanta oraz udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w tym zakresie, 16) współpraca z innymi Wykonawcami pełniącymi jakiekolwiek czynności kontrolne i nadzorcze związane z realizacją robót, np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego, archeologiczno – konserwatorskiego, 17) wzywanie wykonawcy robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązania się z umowy, 18) sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji odbiorowej poprzez pisemnie potwierdzenie możliwości zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przez wykonawcę robót budowlanych oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej; w przypadku ustalenia, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe albo niekompletne inspektor nadzoru wskazując przyczyny, odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru, 19) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych co najmniej raz w roku przez okres trwania gwarancji i rękojmi lub na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 20) dostarczenie Zamawiającemu informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących zaleceń i wskazówek Zamawiającego we wszystkich istotnych sprawach, dotyczących przedmiotu umowy oraz umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych. 4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane, a także robót zamiennych. 5. Oprócz obowiązków wymienionych w pkt 1-4 Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uczestniczenia w pracach komisji powołanej przez Zamawiającego do przeglądów gwarancyjnych wykonanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim, 2) ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek wykonanej inwestycji i kontroli ich usunięcia w okresie trwania gwarancji i rękojmi. IV. Zakres robót budowlanych:: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont świetlicy w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej na działce oznaczonej nr 153/1 i 134. Budynek pozostaje w wykonanej technologii tradycyjnej murowanej, jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, posadowiony na skarpie pomiędzy ulicą Nadgoplańską i Jeziorem Gopło. Zakres prac budowlanych: 1/ Branża budowlana Zakres obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego termomodernizację i remont świetlicy w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej na działce oznaczonej nr 153/1 i 134, w tym przeprowadzenie ocieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej a także wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła c.w.u. w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchennym. Ogólna charakterystyka i zakres planowanych robót budowlanych: a. Prace w pomieszczeniach powierzchni przyziemia W poszczególnych pomieszczeniach budynku zaplanowano następujące roboty budowlane: • Rozbiórka boazerii oraz podłóg drewnianych, • Rozbiórka podłoży betonowych i wykonanie nowych podkładów betonowych, • Ocieplenie posadzek płytą styropianową grubości 14 cm i wykonanie ich z płytek gresowych - płyty ułożone zostaną na warstwie chudego betonu grubości 15 cm, • Poszerzenie otworów drzwiowych oraz okiennych wraz z wymianą stolarki, • Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych. b. Prace w pomieszczeniach II kondygnacji • Rozbiórka podłóg drewnianych i wykonanie ich ocieplenia, • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, • Wymiana sufitu z płyt drewnianych na płyty z wełny skalnej, • Wykonanie z montażem mobilnej ściany działowej, przesuwanej na rolkach umocowanych do stalowej konstrukcji stropodachu (bez prowadnic przypodłogowych). Ściana ma być wykonana z płyt laminowych (kolor oraz sposób składania elementów ściany należy uzgodnić z Zamawiającym) o dźwiękoszczelności min. 50dB i odporności ogniowej RI 60. Powierzchnia ściany: 43,92 m2 (4,60x9,87). Projekt wykonawczy – wg zaleceń producenta. • Częściowa wymiana tynków wraz z wykonaniem gładzi gipsowych. c. Pokrycie dachu wraz z konstrukcją Wymianie ulegnie istniejące pokrycie na blachę dachówkową. Demontażowi będą podlegały rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. Po demontażu pokrycia powiększeniu z każdej strony ulegnie konstrukcja stalowa dachu (połać dachowa) o 65 cm. Dodatkowo naprawione zostaną kominy ponad dachem oraz wymienione rynny i rury spustowe. d. Ocieplenie stropodachu W części stropu nad drugą kondygnacją (pas dolny) wykonane zostanie ocieplenie poprzez ułożenie wełny skalnej grubości 20cm. Nastąpi również wykonanie nowego sufitu podwieszonego na stelażu systemowym 4 cm. e. Ocieplenie ścian zewnętrznych I i II kondygnacji Wszystkie ściany zewnętrzne zostaną ocieplone warstwą wełny skalnej grubości 15 cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym. f. Izolacje termiczne budynku świetlicy Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny skalnej o grubości 15 cm. g. Schody zewnętrzne i podjazdy dla osób niepełnosprawnych- utwardzenie terenu przynależnego do świetlicy z kostki brukowej h. Wzmocnienie ściany zachodniej Z uwagi na zarysowania ściany podłużnej wykonać należy przemurowania miejsc, w których występują uszkodzenia. Dodatkowo umieszczone zostaną pilastry wzmacniające z cegły pełnej o wymiarach 40x80. i. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nową. Nawiewniki zostaną zastosowane w górnej części okien. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV lub aluminiowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana z ościeżnicą obejmującą. j. Ocieplenie posadzek na gruncie w części przyziemia - Istn. podłogi i posadzki zostaną rozebrane wraz z podbud. Ocieplenie zostanie wykonane z płyt styropianowych grubości 15cm, izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej 3,2 mm i folii bud. 2/ Branża sanitarna Zakres obejmuje rozwiązania techniczne instalacji wod.-kan.i c.o. i gazowej w przeznaczonym do remontu i rozbudowy budynku Świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. Zasilanie budynku w wodę wg istniejącego przyłącza wodociągowego z miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do istniejącej studzienki rewizyjnej, oznaczonej symbolem ST, a następnie do ulicznego kolektora sanitarnego. Zasilanie budynku w gaz z istniejącego przyłącza z tym, że winien być przeniesiony gazomierz i jego wymiana na G 10 w związku ze zwiększonym zapotrzebowania o 6,0 m3 /h . Instalacja wody zimnej – zasilanie w wodę na potrzeby sanitarne w budynku przewidziano z istniejącej sieci wodociągowej od zestawu wodomierzowego do poszczególnych punktów poboru. Instalacja wody ciepłej – przygotowanie wody ciepłej nastąpi w projektowanym 2 szt. Zasobniku ciepłej wody o pojemności 200 l każdy zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni budynku oraz w pomieszczeniu socjalnym z zastosowaniem pomp ciepła wspomaganych solarnie – kolektorami słonecznymi. Instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej – przewody cyrkulacyjne wody ciepłej prowadzone będą równolegle z przewodami wody zimnej i ciepłej. Kanaliz. sanit. wewnętrzna – została zaprojektowana pod posadzką pomieszczeń. Instalacja centralnego ogrzewania – źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie projektowany kocioł gazowy o mocy 50,0 kW. Kotłownia – przygotowanie wody grzejnej nastąpi w kotle wodnym niskotemperaturowym gazowym. Instalacja gaz. – zaplanowano rozbudowę wewnętrznej instalacji gaz. po stronie odbiorcy, tj. od istniejącego kurka głównego do istniejących i projektowanych odbiorników gaz. z koniecznością przeniesienia i wymiany gazomierza. 3/ Branża elektryczna Zakres obejmuje instalację elektryczną budynku świetlicy w Kruszwicy: - WLZ - rozdzielnice obiektowe - instalację gniazd wtykowych 230 V - instalację gniazd wtykowych 400 V - instalację oświetleniową - wyniesienie zasilania oraz pomiarów budynku świetlicy, magazynu OC oraz Amfiteatru z istniejącej rozdzielnicy obiektu na zewnątrz budynku Na przyziemiu budynku zabudowana zostanie rozdzielnica RG, a na piętrze rozdzielnica RP. W rozdzielnicy RG umieszczony zostanie rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem napięciowym jako wyłącznik przeciwpożarowy (wyłącznik prądu GWP). W budynku zaprojektowano również instalację oświetleniową wraz z zastosowaniem opraw awaryjnych oraz oświetlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo zamontowane zostaną instalację gniazd wtykowych 230 V i 400/230 V. V. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym: - branża budowlana „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica świetlicy w Kruszwicy” opracowany przez firmę Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch - branża elektryczna „Świetlica w Kruszwicy” opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Ochockiego - branża sanitarna „wewnętrzna instalacja wod – kan, c.o. i gazowa” opracowany przez Usługi Techniczne Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Dybicz - Projekt wykonawczy (uzupełnienia do projektu podstawowego) opracowany przez firmę Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch. - Warunki przyłączenia do sieci gazowej (W881/0000016602/00001/2019/00000 z dnia 19.02.2019r.) - Decyzja znak: WOP.6401.1.158.2017.MP z dnia 06.09.2017 oraz WOP.6401.1.2.2019.MP z dnia 24.01.2019r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dokumentacja znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/index.php?app=przetargi&nid=12942&y=0&status=1 VI. Wytyczne dla Wykonawców: - Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. - Zamawiający przewiduje częściowe rozliczanie i finansowanie wykonanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić maksymalnie trzy faktury, z czego kwota ostatniej faktury musi obejmować minimum 30% wartości wynagrodzenia. VII. Finansowanie zadania: Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą jednocześnie funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie); i - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; i - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia UWAGA: - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wzór zał. nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykaz w zakresie kryteriów oceny ofert; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Doświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego skierowanych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn o których mowa w § 3, tj.: 1) Wykonawca może dokonać zmiany inspektora nadzoru wymienionego w § 2 ust.1 za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy inspektor będzie spełniał wszystkie wymogi określone w SIWZ i złoży oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 4. 2) Zamawiający może zażądać zmiany inspektora nadzoru jeżeli uzna, że dotychczasowy inspektor nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. oraz przyczyn niezależnych od obu stron. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (658kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (103kB) word
Zał_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (67kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (85kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (38kB) word
Zał_5_wzór umowy.pdf (359kB) pdf
Zał_6_Wykaz osób.doc (94kB) word
Zał_6a_kryterium-oceny-ofert.doc (85kB) word

Uwaga! Załącznik nr 6a należy złożyć do oferty!

Informacja z otwarcia ofert.pdf (498kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (836kB) pdf
 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (372kB) pdf

Ponowne powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (997kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (29 marca 2019, 13:13:42)

Ostatnia zmiana: Daria Starosta (30 kwietnia 2019, 14:20:50)
Zmieniono: Ponowne powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 414