zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

Ogłoszenie nr 535558-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
Gmina Kruszwica: Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej” nr RPKP.06.02.00-04-0001/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy; ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: PODSTAWOWY CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych UZUPEŁNIAJĄCE: CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 31.07.2019r. Miejsce świadczenia usługi: działka nr 34, Miasto Kruszwica obręb 1. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zabudowa istniejącego terenu w pierwszej części urządzeniami zabawowymi umożliwiającymi ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dziecko do fizycznego wysiłku wraz z elementami małej architektury /ławkami/. Przy placu zabaw projektuje się również urządzenia siłowni zewnętrznych oraz nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. W drugiej części projektuje się tor do jazdy na rolkach i rowerach tzw. PUMPTRUCK oraz boisko jednostanowiskowe z koszem do koszykówki. Część drugą planuje się odgrodzić od placu zabaw niskim ogrodzeniem. Cały teren ogrodzić ogrodzeniem panelowym na podmurówce. Na terenie zielonym zaprojektowane trawę gotową rozwijaną tzw. trawę z rolki. Wszystkie zastosowane urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, urządzenia siłowni zewnętrznej wymogi norm PN-EN 16630:2015, nawierzchnie bezpieczne syntetyczne wymogi norm PN-EN 1177:2008 i mogą być wykorzystywane przez najmłodszych i dorosłych, bez obawy o ich bezpieczeństwo. Zagospodarowanie terenu przewidziano w centralnej części działki. Projektowane elementy zaprojektowano w taki sposób aby zachować normatywne odległości od granic, dróg i budynków, uwzględniając przebieg istniejącej infrastruktury technicznej (brak kolizji z inwestycją). Spełniono również normatywne odległości od sąsiadującego od strony zachodniej terenu kolejowego tj. 10 m od granicy i 20 m od skrajnego toru. Teren działki nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej oraznie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw osób trzecich. Parametry obiektu (zbliżone): - powierzchnia działki P= 2640,00m2 - powierzchnia terenu objętego opracowaniem P= 2030,00m2 - powierzchnia nawierzchni syntetycznej z granulatu kauczukowego placu zabaw P = 217,00m2 - powierzchnia chodników w kolorze szarym P = 275,00m2 - powierzchnia nawierzchni pod siłowniami i urządzeniami rekreacyjnymi P = 161,00m2 - powierzchnia boiska do koszykówki P = 78,00m2 - powierzchnia toru PUMPTRACK - asfalt P = 230,00m2 - powierzchnia całkowita toru PUMPTRACK P = 500,00m2 - powierzchnia zieleni – trawa P = 799,00m2 - kolorowe ogrodzenie z tworzywa barwionego w masie L = 30,00mb - ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego L = 209,00mb Nawierzchnia bezpieczna elastyczna Wylewka z syntetycznego granulatu kauczukowego, która tworzy jednorodną nawierzchnię bezpieczną. Bazę wylewki gumowej stanowi granulat SBR. Warstwę wierzchnią uzyskuje się z granulatu kauczukowego EPDM, który można barwić na dowolny kolor spośród 30 dostępnych z palety RAL. Elastyczne nawierzchnie wylewane są nakładane na podbudowę z betonu, asfaltu lub kruszywa. Grubość wylewki jest zawsze ściśle dopasowana do wymogów wartości HIC (Krytycznej Wartości Upadku) określanej przez producentów urządzeń. Użyte kolory nawierzchni: zielony RAL 6032, czerwony RAL 3017 niebieski RAL 5019. Nawierzchnię syntetyczną należy układać na warstwach: - warstwa betonu C16/20 gr 8cm z nawierconymi otworami odwodnieniowymi O16mm, w warstwie betonu należy przewidzieć dylatacje, - podsypka piaskowo-żwirowa gr 15cm, - grunt rodzimy Nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr 6cm w kolorze szarym, ułożona na warstwach: - podsypka żwirowo-cementowa gr. 5cm - podsypka piaskowo-żwirowa gr. 10c Chodnik należy zwieńczyć obrzeżem trawnikowym 20x100x6cm. Nawierzchnia pod siłowniami i urządzeniami rekreacyjnymi z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze zielonym, ułożona na warstwach: - podsypka żwirowo-cementowa gr. 5cm - podsypka piaskowo-żwirowa gr. 10cm Nawierzchnię należy zwieńczyć obrzeżem trawnikowym 20x100x6cm. Nawierzchnia pod boisko jednostanowiskowe do koszykówki z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym, ułożona na warstwach: - podsypka żwirowo-cementowa gr. 5cm - podsypka piaskowo-żwirowa gr. 10cm Nawierzchnię należy zwieńczyć obrzeżem trawnikowym 20x100x6cm. Zaprojektowane urządzenia zabawowe Zaprojektowano przykładowe urządzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego minimalnie 5-cio warstwowego o przekroju minimalnym 100 x 100 mm, frezowanego wzdłużnie minimalnie podwójnie w celu zmniejszenia poprzecznych naprężeń wewnętrznych – pęknięć oraz kolorowe ogrodzenie wykonane w całości z tworzywa barwionego. Elementy dekoracyjne i barierki należy wykonać np. z polistyrenu spienionego – ekologicznego materiału barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, działania grzybów i pleśni, nie podlegającego korozji atmosferycznej, który podlega recyklingowi i chroni środowisko naturalne lub HDPE o minimalnej grubości 20 mm, dzięki czemu są wandaloodporne – nie dopuszcza się rozwiązań z okrąglaków, pół okrąglaków i sklejki które butwieją. Zjeżdżalnie wykonane w całości ze stali nierdzewnej – boczki, burty, zjazd co gwarantuje najwyższą jakość. Elementy pionowe drewniane zakończone od góry plastikowym, a metalowe kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do łączenia elementów powinno stosować się śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami dwuczęściowymi a tam gdzie jest to niemożliwe nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1. Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi należy zabezpieczyć przed wilgocią z podłoża poprzez zastosowanie marek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo kotwionych w stopach fundamentowych. UWAGA! Elementy stalowe dotyczące urządzeń zabawowych powinny być ocynkowane a elementy przeznaczone do chwytania rączkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze. Wykonawca montujący urządzenia zabawowe drewniane powinien dostarczyć autoryzację producenta na montaż tychże urządzeń. Powinien wykazać się posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatów producentów zgodnych z normą PN EN 1176. Opis techniczny urządzeń Urządzenia powinny być ciekawe i estetyczne, trwałe i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2008 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Urządzenia siłowni zewnętrznych powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015-06 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Ponad to powinny być objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji zabawki oraz minimalnego składu urządzeń. Zabawki powinny wyglądem przypominać przedstawione wizualizacje zamieszczone w poniższej części. 1. Zestaw zabawowy cztero-wieżowy Wymiary urządzenia: 6,20 x 10,00 m, Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 10,25 x 14,00 m, Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m Minimalny skład urządzenia: - wieża sześciokątna bez daszku – 2szt, - wieża z daszkiem dwuspadowym na wys. podestu min. 1,50 m, - wieża z daszkiem czterospadowym na wys. podestu min. 1,50 m, - zjeżdżalnia prosta na podest wys. min. 1,50 m – wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej – boczki, burty ślizg, - zjeżdżalnia spiralna na podest wys. min. 1,50 m - wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej – boczki, burty ślizg, - drabinka wejściowa, - pomost ruchomy, - pomost ruchome klocki, - pomost kładka ruchoma z poręczami, - ścianka wspinaczkowa wejściowa - rura strażacka, - trap koci grzbiet. Opis zestawu: - konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowego o przekroju min. 100 x 100 mm frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprężeń wewnętrznych – pęknięć. - zestaw montowany jest na malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych kotwach. - zjeżdżalnia spiralna na podest wys. 1,50 m - wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej – boczki, burty ślizg, - zjeżdżalnia prosta na podest wys. min. 1,50 m – wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej – boczki, burty ślizg - daszki wykonane z ekologicznego materiału barwionego w masie - polistyrenu spienionego lub HDPE o grubości min. 10 mm (materiał odporny na warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni, nie podlegający korozji atmosferycznej, podlegający recyklingowi i nie obciążający środowiska naturalnego), - konstrukcja daszków wykonana z profilu stalowego zamkniętego o przekroju min. 25 x 25 mm, - zabezpieczenia boczne wykonane z ekologicznego materiału barwionego w masie – polistyrenu spienionego lub HDPE o grubości min. 20 mm, dzięki czemu są wandaloodporne (materiał odporny na warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni, nie podlegający korozji atmosferycznej, podlegający recyklingowi i nie obciążający środowiska naturalnego), montowane do elementów stalowych – profilu zamkniętego o przekroju min. 20 x 40 mm, - poręcze łączące pomosty wykonane z rury o przekroju min. Ø 42 mm - wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. - ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa barwionego w masie typu HDPE - nie dopuszcza się sklejki, która się rozwarstwia. 2. Huśtawka wahadłowa dla małych i starszych dzieci – 2 szt. Wymiary urządzenia: 3,00 x 2,00 m Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 3,50 x 7,50 m Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m Minimalny skład urządzenia: -belka pionowa – 4 szt. -belka pozioma – nośna metalowa -siedzisko na łańcuchu – 2 szt. lub siedziska kubełkowe – 2 szt. Opis huśtawki: - belki poprzeczne wykonane z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min. 100 x 100 mm frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprężeń wewnętrznych -pęknięć, - drewno impregnowane i malowane środkami dekoracyjnymi, - urządzenie montowane jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie kotwach - belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo 3. Tuba łamana na trzech sprężynach Wymiary urządzenia: 1,00 x 1,20 m Długość urządzenia: 2,00 m Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 5,00 x 4,00 m Wysokość swobodnego upadku: 1,20 m Minimalny skład urządzenia: - sprężyna – 3 szt. - tuba łamana w kształcie węża – wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej - ozdobne wykończenia z tworzywa barwionego w masie w kolorze – 2 szt. Opis urządzenia: - tuba ze stali nierdzewnej o średnicy min. 600 mm i długości min. 2000 m, grubość ścianki min. 1,50 mm - tuba zamontowana do trzech sprężyn stalowych malowanych proszkowo, połączonych każda ze stalową konstrukcją stanowiącą zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowanych bezpośrednio do betonowego prefabrykatu, - wejście i wyjście tuby zabezpieczone płytą HDPE grubości min. 12 mm - pozostałe elementy metalowe malowane proszkowo. 4. Bujak na sprężynie Konik Wymiary urządzenia: 1,00 x 0,30 m Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 3,40 x 2,30 m Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m Opis techniczny urządzenia: - elementy dekoracyjne bujaka i siedzisko z płyty barwionej w masie (np. HDPE, polistyren spieniony) gr. min. 12mm, - uchwyty z tworzywa sztucznego, - bujak zamontowany (połączenie śrubowe) do stalowej sprężyny malowanej proszkowo która połączona jest ze stalową konstrukcja spawaną lub skręcana (kotwa) stanowiąca zbrojenie do ,posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowaną bezpośrednio do ,betonowego prefabrykatu, pozostałe elementy metalowe malowane proszkowo. 5. Piaskownica sześciokątna – z tworzywa barwionego w masie Wymiary jednego boczku: 1,50 m Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 5,00 x 5,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,30 m Opis techniczny urządzenia: - konstrukcja urządzenia wykonana z materiałów barwionych w masie w całym przekroju o przekroju minimalnym 80 x 100 mm – ekologicznego materiału barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, który podlega recyklingowi i chroni środowisko naturalne, - siedziska wykonane z ekologicznego materiału barwionego w masie o grubości min. 10 mm – materiał odporny na warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni, nie podlegający korozji atmosferycznej, podlegający recyklingowi i nie obciążający środowiska naturalnego – 4szt. UWAGA: PIASKOWNICA NIE WYMAGA OD UŻYTKOWNIKA JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI, MALOWANIA CZY IMPREGNACJI 6. Stół do gry w ping-ponga Wymiary urządzenia: 2,740 x 1,52 x 0,76 m Waga urządzenia: 692 kg Opis techniczny urządzenia: - blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany, - siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr. min. 5 mm, - całość urządzenia usztywniona jest dwoma kątownikami stalowymi o wymiarach min. 75 x 50 x 1630 mm, - wszystkie elementy stalowe w urządzeniu ocynkowane metodą ogniową, - blat stołu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadająca elegancki wygląd i zapobiegająca obiciom, - urządzenie posiada Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510 7. Stół do gry w piłkarzyki Wymiary urządzenia: 1,385 x 0,825 x 0,76 m Waga urządzenia: 470 Opis techniczny urządzenia: - konstrukcja urządzenia wykonana z betonu B 30, - blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym, - powierzchnia szlifowana na gładko co zapewnia wysoki komfort, - rączki z prętów chromowanych zakończonych gumowymi uchwytami - obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i obiciami. 8. Urządzenie siłowni zewnętrznej – szt. 5 Zaprojektowano różne urządzenia siłowni zewnętrznej trzystanowiskowe. Urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych o masywnej i trwałej konstrukcji. Urządzenia są wykonane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na zgodność z obowiązującą normą PN-EN 16630:2015-06 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. - Powierzchnia urządzeń zabezpieczona przed wypływem warunków atmosferycznych poprzez śrutowanie, fosforowanie żelazowe oraz podwójne malowanie farbą proszkową poliestrową. - Urządzenia zabezpieczone lakierem podkładowym z podwyższoną zawartością cynku. - Konstrukcja pylonu wykonana ze słupów stalowych o przekroju minimalnym Ø 88,9 mm. Minimalna grubość ścianek to 3,60 mm. - Blachy główne montażowe grubości min. 8 mm. montowane przy użyciu okuć nierdzewnych występujące na całej długości pylonu (nie miejscowo), dzięki czemu urządzenie jest stabilne i wandaloodporne. - Blachy wypełniające pylony o grubości min. 2 mm - Siedziska wykonane z polistyrenu spienionego (tworzywo barwione w masie w kolorze) w kolorze niebieskim o minimalnej grubości 40 mm, dzięki czemu ćwiczący ma bardzo wysoki komfort użytkowania i nie jest zmuszony do konserwacji, impregnacji czy ich malowania wzmocnione stalową konstrukcją o wymiarach 300 x 300 mm, dzięki czemu są stabilne. - Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub ryglowanego aluminium. - We wszystkich łączach obrotowych zastosować trwałe łożyska kulkowe. Urządzenia muszą posiadać ograniczniki ruchu, przez co są bezpieczne w użytkowaniu. - Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na zastosowane tworzywo barwione w masie w kolorze. - Urządzenia w kolorze pomarańczowo – szaro - granatowym, siedziska w kolorze niebieskim. Wykorzystane urządzenia siłowni zewnętrznej trzystanowiskowe i dwustanowiskowe na jednym wspólnym pylonie w kształcie trójkąta: - zajmują zdecydowanie mniejszą powierzchnię i strefę bezpieczeństwa gdzie mogą ćwiczyć trzy lub dwie osoby równocześnie w odróżnieniu do urządzeń pojedynczych, - w sposób idealny integrują społeczność lokalną poprzez ćwiczenie trzech lub dwóch osób na jednym urządzeniu trzystanowiskowym UWAGA: Sposób montażu urządzeń siłowni zewnętrznej: Urządzenie siłowni zewnętrznej trzystanowiskowe montowane na min. trzech stalowych kotwach dwustanowiskowe na min. dwóch stalowych kotwach – nie na prętach gwintowanych gdzie urządzenie staje się z czasem niestabilne. Każda kotwa posiada cztery śruby. Kołnierze kotwiące o średnicy min. 220 mm i grubości min. 12 mm. Fundamenty o min. wymiarach 600 mm x 600 mm i głębokości min. 700 mm. Fundament wylewany betonem klasy min. B20 wraz z udokumentowaniem. Zaplanowane urządzenia siłowni zewnętrznej: - Urządzenie siłowni zewnętrznej na potrójnym pylonie – szt.1: wyciskanie siedząc / wahadło / podciąg nóg - Urządzenie siłowni zewnętrznej na potrójnym pylonie – szt.1: prasa nożna/ławeczka/poręcze - Urządzenie siłowni zewnętrznej na potrójnym pylonie– szt.1: rowerek/ orbitrek /kółka tai-czi/ - Urządzenie siłowni zewnętrznej na podwójnym pylonie– szt.1: wyciąg górny / biegacz - Urządzenie siłowni zewnętrznej na podwójnym pylonie– szt.1: motyl / steper 9. Ławka żeliwna z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego – szt. 11 Opis techniczny ławki: - podpory ławki wykonane z wysokogatunkowego ciężkiego żeliwa, - siedziska ławki wykonane z profili Ecowood – polistyrenu spienionego barwionego w całej masie o przekroju min. 120 x 37 x 1500 mm, - listwy nie wymagają jakiejkolwiek impregnacji, konserwacji, są odporne na działanie warunków atmosferycznych, - siedzisko ławki łączy się z podporami za pomocą śrub zamkowych zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. - listwy ławek w kolorze brązowym. UWAGA: LISTWY ŁAWKI NIE WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI, MALOWANIA CZY IMPREGNACJI 10. Kosz na śmieci okrągły – szt. 7 - konstrukcja kosza stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze. 11. Stojaki na rowery pięciostanowiskowe – 2 szt. Wymiary urządzenia: 0,55 x 1,75 x 0,45 m 12. Regulamin z tworzywa barwionego w masie- 2szt. Wymiary urządzenia: 0,60 x 0,20 x 1,90 m 13. Kolorowe ogrodzenie wykonane z tworzywa barwionego w masie l=30mb Długość przęsła: 2,00 m Grubość szczebelka: 20 mm Wysokość płotku: 0,90 m Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie z furtką (2 szt.) wykonane z kolorowych szczebelków - polistyrenu spienionego – ekologicznego materiału barwionego w masie w kolorze, odpornego na warunki atmosferyczne, działania grzybów i pleśni, nie podlegającego korozji atmosferycznej, który podlega recyklingowi i chroni środowisko naturalne lub HDPE. Szczebelki w kolorach czerwony, zielony, niebieski, żółty występujące na przemian. Minimalna grubość szczebelków – 20 mm. Listwy muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Przęsła mocowane do metalowych słupków o przekroju min. 60 x 40 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. UWAGA: KOLOROWE SZTACHETY NIE WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI, MALOWANIA CZY IMPREGNACJI 14. Ogrodzenie panelowe wys. 1,50 m z podmurówką l=209mb Projektuje się ogrodzenie panelowe o gr. drutu Ø 5 mm z dwoma przegięciami. Ogrodzenie wys. 1,50 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym wraz z podmurówką z fakturą cegiełki. Fundamenty pod ogrodzenia o min. wymiarach 250 mm x 250 mm i posadowiony na głębokości min. 400 mm. Fundament wylewany betonem klasy min. C16/20 15. Tor rowerowy – PUMPTRACK Asfaltowy rowerowy plac zabaw PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. Dzięki niewielkim przeszkodom i małym prędkościom, jakie rozwijają użytkownicy toru, jest on odpowiedni dla dorosłych, jak i dzieci już od 4 roku życia. Uniwersalność tego toru cechuje możliwość korzystania z niego na wszystkich typach rowerów – z amortyzacją, bez amortyzacji, górskich, BMX... PUMPTRACK stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Jest to prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową. Powierzchnia jezdna toru jest pokryta asfaltem. Skarpy nie będące powierzchniami jezdnymi po zagęszczeniu są obsiewane trawą nadając całości estetyczny wygląd. Obiekt zaproponowany to Pumptrack o nawierzchni asfaltowej. Tor składa się z przeszkód, których wysokość mieści się w przedziale od 40 do 60 cm. Zakręty profilowane o wysokości minimum 100 cm pozwalają bezpiecznie zmieniać kierunek jazdy niezależnie od prędkości z jaką poruszają się użytkownicy. Wielkość toru, ilość przeszkód i długość prostych pozwalają organizować zawody i aktywizować młodzież w różnym wieku. Zestawienie wielkości: - powierzchnia asfaltowa w rzucie - minimum 230 m², - długość trasy – minimum 110 m, - wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej wnajniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) - minimum 90 cm, - Ilość zakrętów profilowanych o promieniu skrętu >180° - minimum 2 szt, promień zakrętów - minimum 400 cm, - powierzchnia umocnionego placu - minimum 40 m², - minimalna powierzchnia toru (po obrysie skarp) – 430 m², - minimalna powierzchnia zagospodarowania – ok.500 m². Technologia wykonania rowerowych placów zabaw – asfaltowych Wymogi materiałowe: - Mrozoodporny materiał na nasypy. - Podbudowa pod warstwę jezdną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, - Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s układanego warstwą 5-7 cm. Wyklucza się możliwość stosowania destruktu asfaltowego. Zastosować skropienia emulsja asfaltową modyfikowaną podbudowę z kruszywa przed ułożeniem warstwy bitumicznej AC8s. Ogólne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK: - Minimalna szerokość warstwy jezdnej – 170 cm. - Minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow – 200 cm. - Minimalna grubość podbudowy z kruszywa mineralnego – 10 cm po zagęszczeniu. - Minimalna grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej – 5 cm. - Podbudowa musi wystawać poza obrys nawierzchni asfaltowej minimum 10 cm. - Minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu – 30 cm. - Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is=0,97 - Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0.98 - Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości minimum 50cm. Minimalny promień na załamaniach nawierzchni asfaltowej: - wybicia przeszkód FLOW – 25-35 cm, - lądowania przeszkód FLOW – 45-55 cm, - na koronie zakrętów – 15-25 cm. - Wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem 45º (±5º). Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni. Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po ostygnięciu masy asfaltowej. Krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków. - Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszą być tak wykonane, aby nie były wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być wykonywane w technologii „ciepłe na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy bądź materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) według norm i aprobat technicznych. - Warstwa jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu nie większym niż 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, które są w przekroju płaskie lub promień jest niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy która może być wypłaszczona. - Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody złożone) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynną jazdę Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających „nerwową jazdę” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach. - Wszystkie przeszkody na całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały zmianę kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.). - Za wyjątkiem odcinków FLOW, które służą do oddawania skoków, odcinki pomiędzy przeszkodami nie mogą być płaskie – przekrój podłużny musi być wycinkiem koła. - Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie. - Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin. - Należy stosować narzędzia i techniki zagęszczania pozwalające w dostateczny sposób zagęścić masę na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych kształtów przeszkód. - Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę. - Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi być możliwie gładka, bez widocznych pęknięć, miejsc nadmiernie chropowatych (powodujących dyskomfort użytkowników na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzęcie z małymi kółkami) oraz miejsc kruszących się z odpadającymi fragmentami. - Pomiędzy przeszkodami należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni o wartości minimum 0.5%. W żadnym miejscu toru nie mogą powstawać zastoiska wody. - Dogęścić grunt rodzimy ls-=0,97. - Wodę z tory rowerowego odprowadzić powierzchniowo do gruntu. Przy projektowaniu torów typu pumptrack celowo nie podaje się rzędnych terenu, a bazuje się na wysokościach względnych. Aby wykonać bezpieczny, płynny i funkcjonalny tor, kluczowe znaczenie ma testowanie i korekta wielkości oraz kształtu przeszkód. Nadrzędnym jest uzyskanie kształtu urządzeń zapewniającego możliwość rozpędzania się i utrzymywania prędkości bez konieczności pedałowania/odpychania się, a nie osiąganie charakterystycznych rzędnych w geodezyjną dokładnością. Wprowadzanie rzędnych terenu na przeszkodach toru pumptrack pogorszyłoby bezpieczeństwo i funkcjonalność obiektu. 16. Kosz do koszykówki typu amerykańskiego Wymiary urządzenia: 3,00 x 2,00 m Strefa bezpieczeństwa urządzenia: 3,50 x 7,50 m Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m UWAGA: WYSIĘG MIN: 1,65 m Opis techniczny: - konstrukcja kosza wykonana jest z rury i przekroju min. Ø 114,3 x 4 mm o wysokości 3,05 m do krawędzi obręczy kosza, - tablica wykonana z kraty stalowej wkomponowana w ramę typu amerykańskiego z profilu zamkniętego min. 50 x 30 x 1,5 mm, - kosz wykonany z obręczy z pręta gładkiego Ø 20 mm wyposażonego w łańcuch chromowy gr. 5 mm, - cala konstrukcja urządzenia jest ocynkowana metodą ogniową, - urządzenie posiada certyfikat zgodności z normami PN-EN 913 i PN-EN 1270. 17. Ścianka z prefabrykatu do malowania sprejem Wymiary urządzenia: 0,6x 10,00 x 2,00 m W skład ścianki wchodzą bloki oraz kaptury wykonane z betonu B30, obrzeża kapturów zabezpieczone są przed obiciami aluminiową opaską, sposób mocowania zapewnia dowolną konfigurację ścianki, montaż urządzenia odbywa się poprzez skręcenie ze sobą poszczególnych bloków przy wykorzystaniu stalowych łączników oraz zaślepieniu górnych powierzchni kapturem. Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie. 18. Oświetlenie terenu W ramach inwestycji planowane jest oświetlenie placu zabaw. Przewiduje się lokalizację 4 - 6 słupów oświetleniowych parkowych 5m wraz z oprawami. 19. Zieleń Wykorzystuje się istniejącą zieleń w postaci trawy. Projekt przewiduje uzupełnienie nasadzenia nowej nawierzchni trawiastej w miejscu projektowanych urządzeń zabawowych siłowni i toru PUMPTRACK-u. Po realizacji urządzeń teren należy uporządkować. I. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym: - PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA ARCHITEKTURA - Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej po przez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy. - PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA ELEKTRYCZNA - Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej po przez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta – oświetlenie terenu, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej po przez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta na części dz. ew. 34 obr.2 w Kruszwicy. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej po przez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta na części dz. ew. 34 obr.2 w Kruszwicy – ROBOTY ELEKTRYCZNE. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROWEROWY PLAC ZABAW - PUMPTRACK. II. Wytyczne dla Wykonawców: - Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). - Zamawiający przewiduje częściowe rozliczanie i finansowanie wykonanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić maksymalnie trzy faktury, z czego kwota ostatniej faktury musi obejmować minimum 30% wartości wynagrodzenia. III. Wymagania zamawiającego w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – roboty ogólnobudowlane 2) pracownik budowy – prace elektryczne jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 19 projektu umowy. IV. Finansowanie zadania: Projekt pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej” nr RPKP.06.02.00-04-0001/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45112723-9 45111291-4 45233200-1 37535200-9 37410000-5 45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy), o wartości co najmniej 400.000,00 PLN brutto, polegającej na wykonaniu obiektu sportowo rekreacyjnego z urządzeniami placu zabaw, siłownią zewnętrzną oraz nawierzchnią bezpieczną syntetyczną. - jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy), o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto, polegającej na wykonaniu toru do jazdy na rolkach i rowerach tzw. PUMPTRUCK o nawierzchni bitumicznej. Uwaga: - W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej. - Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie ww. warunku, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach tego samego kontraktu (jednej umowy); Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymieniony wyżej skład kierowników należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę 3. w przypadkach określonych w § 20 ust. 1: 1) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, b) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz uzyskania potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, d) siły wyższej, oraz § 5 ust. 1-3: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (682kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (168kB) word
Zał_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (67kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (85kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (38kB) word
Zał_5_Wzór umowy.pdf (727kB) pdf
Zał_6_wykaz robót.doc (90kB) word
Zał_7_Wykaz osób.doc (92kB) word

Dokumentacja:
Projekt wykonawczy-branża architektoniczna.zip (8940kB) zip
Projekt wykonawczy-branża elektryczna.zip (1134kB) zip
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip (2496kB) zip
Przedmiar robót-budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness.pdf (109kB) pdf
Przedmiar robót-oswietlenie.pdf (77kB) pdf
Warunki przyłączenia ENEA.pdf (761kB) pdf

Uwaga! Zmiana SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona.pdf (683kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (312kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.pdf (924kB) pdf
Uwaga!!! Obowiązujący przedmiar robót:
Przedmiar robót - budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness (109kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (317kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (820kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (9 kwietnia 2019, 15:04:17)

Ostatnia zmiana: Daria Starosta (13 maja 2019, 14:39:27)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1114