zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 marca 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Gmina Kruszwica: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w sposób pisemny
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 31.08.2020 r. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w zarządzie Gminy Kruszwica, zlokalizowanej na działkach nr 73/1 i 85 w miejscowości Chełmiczki, celem nadania paramentów umożliwiających zaliczenie do kategorii dróg publicznych. Obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 150826C do drogi powiatowej nr 2589C. Droga gminna zlokalizowana na działkach nr 73/1 i 85 posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną warstwą żużla grubości 10÷22cm o zmiennych i nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreślonej kategorii ruchu. Szerokość jezdni zmienna 3,5÷5m. W ciągu odcinka drogi występują zjazdy na drogi wewnętrzne oraz zjazdy na posesje indywidualne i pola uprawne. Początkowy odcinek do km 0+200 przebiega przez tereny objęte zabudową jednorodzinną i zagrodową. Na dalszym odcinku występują głównie pola uprawne oraz sporadyczna zabudowa zagrodowa. Ukształtowanie terenu jest pagórkowate, odcinek przebiegający na działce nr 73/1 w początkowym przebiegu zlokalizowany jest na zboczu wzgórza, z wyraźnie wyższą lewą stroną. Na początku odcinka w pasie drogowym występuje skarpa z uskokiem terenu około 1m. Na wysokości działki nr 386/1 w pasie drogowym, na górze skarpy wykonano ogrodzenie z siatki stalowej. Ponadto na wysokości działki nr 386/2 na górze skarpy znajduje się słup telekomunikacyjny, drewniany. Natomiast na wysokości działki nr 385 nasadzono żywopłot. Na odcinku w kilometrze 0+000÷ 0+200 występują łuki poziome o kącie zmiany trasy od kilku do kilkunastu stopni. Natomiast w miejscu zmiany przebiegu drogi z działki nr 73/1 na działkę nr 85 następuje zmiana przebiegu drogi o kącie zwrotu zbliżonym do 60º. W pasach zieleni i na rowach występuje roślinność trawiasta oraz pojedyncze drzewa o zróżnicowanych gatunkach i wieku. W pasie drogowego przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz częściowo w pasie, częściowo poza nim sieć wodociągowa. Lokalnie wykonano podziemne przyłącza energetyczne od słupów energetycznych do posesji oraz w działce nr 85 wykonano przyłącze telekomunikacyjne od drogi powiatowej do działki nr 86/1. Na włączeniu w drogę powiatową wykonano przepust śr. 40cm pod zjazdem na drogę wewnętrzną, z umocnionymi wlotem i wylotem ściankami betonowymi. Na podstawie przeprowadzonych przez TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Śmigielski badań pod warstwą istniejącego żużla grubości 10÷22cm stwierdzono występowanie gruntów piasków średnich o miąższości 40÷130 cm, pod którą zalegają warstwy gliny. Dla odcinka o miąższości warstwy piasku powyżej 100cm warunki gruntowe określono jako G1, dla niższej miąższości określono na G4. Z uwagi na stosunkowo krótki odcinek przebudowywanej drogi, ze względów technologicznych, przyjęto jednolitą konstrukcję jezdni na całej długości jej przebiegu, dostosowaną do warunków gruntowych G4. Warunki wodne określono jako dobre. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną 150826C zainstalowano lustro drogowe okrągłe. Na odcinku w km 0+030 ÷ 0+260 oraz w km 550÷760 wprowadzono ograniczenie prędkości znakami B-33 „30” (brak znaków odwoławczych). Brak oznakowania w obrębie włączenia w drogę powiatową nr 2589C. Droga gminna nr 150826C w obrębie włączenia drogi na działce nr 73/1 znajduje się w obrębie oznakowania „obszar zabudowany”. Brak jest „domknięcia” strefy w ciągu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 73/1 i 85 (obecnie droga gruntowa). Drogę zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi inwestora, z zachowaniem ograniczeń wynikających z warunków terenowych. Przyjęto następujące parametry projektowe: - kategoria ruchu KR1 - klasa drogi – D - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 0/31,5mm na szerokości 0,75m. - odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych na przyległe istniejące i projektowane rowy odwadniające częściowo na pasy zieleni. - zapewnienie możliwości swobodnego dojazdu do posesji oraz pól uprawnych. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni żużlowej - rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów - wymianę istniejącego przepustu na włączeniu w drogę powiatową nr 2589C - przestawienie ogrodzenia na wysokości działki nr 386/1. Zakres robót ziemnych obejmuje: - usunięcie warstwy humusu - wykonanie wykopów – w tym korytowanie jezdni i utwardzonych poboczy - wykonanie rowów i profilowanie istniejących - wykonanie nasypów - wykonanie koryt pod zjazdy - ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą na skarpach nasypu drogi oraz skarpach i dnie rowu. Humusowanie należy wykonać wzdłuż poboczy oraz na projektowanych rowach przydrożnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi. W planie przebieg trasy dostosowano do warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącej jezdni i ukształtowania terenu. Ogrodzenie wykonane w pasie przebudowywanej drogi na wysokości działki nr 386/1 należy przestawić na granicę pasa drogowego. Z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia należy wymienić słupki i siatkę ogrodzenia. Istniejący żywopłot na wysokości działki nr 385 należy usunąć lub przesadzić, jeżeli będzie taka możliwość. Na wysokości działki nr 74/1 projektowana nawierzchnia jezdni koliduje z istniejącym słupem energetycznym. Słup należy przestawić zgodnie z projektem branży elektrycznej. Przestawienie słupa spowoduje korektę przebiegu linii napowietrznej, co powodowałoby kolizję z istniejącym drzewostanem. Drzewa kolidujące z linią energetyczną należy usunąć, i wykonać nasadzenia zastępcze, zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego OSR.613.1.61.2019. Słup telekomunikacyjny na wysokości działki nr 386/2 znajdzie się w skarpie wykopu drogi, wobec czego, z uwagi na możliwość utraty stateczności przez fundament słupa, zaprojektowano wykonanie wzdłuż pobocza murku oporowego z bloczków betonowych (dopuszcza się wykonanie murku kamiennego lub betonowego po uzyskani akceptacji inwestora). Na wysokości działki nr 86/1 w km 0+624,73 ÷ 0+654,86 zaprojektowano wykonanie opaski postojowej szerokości 2,3÷2,5 m z kostki betonowej. Na działkę nr 63/1 w miejscu istniejącego zjazdu z kostki betonowej zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, na pozostałe działki zaprojektowano zjazdy bitumiczne. W miejscach o wystarczającej szerokości pasa drogowego zaprojektowano wykonanie rowów przydrożnych, bezodpływowych. Drogę zlokalizowaną na działkach nr 73/1 i 85 objętą opracowaniem oznaczono w projekcie jako A-B. Długość tego odcinka drogi wynosi 774,24 m. W planie występują załamania i łuki poziome o promieniach od 30 m do 200m. Jezdnia na całej długości trasy szerokości 5,0 m poszerzona na łuku w km 0+504,91 ÷ 0+529,53 do 7,3m. Poszerzenie wykonać poprzez zwiększenie promienia wewnętrznej krawędzi jezdni do 40m i zmniejszenia promienia zewnętrznej krawędzi jezdni do 20m. Spadki porzeczne jezdni jednostronne 2% o zmiennych kierunkach spadku, na łuku 0+504,91 ÷ 0+529,53, jednostronny 7% w kierunku środka łuku. Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący. W odcinku początkowym z uwagi na występujące zjazdy na przyległe posesje niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu z drobnymi korektami mającymi na celu zachowanie jej płynności i ograniczenie liczby punktów załamań i łuków pionowych. Zjazd na posesje o istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przewidziano do rozbiórki i wykonania nowej nawierzchni również z kostki betonowej, pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. W przypadku zjazdów, na których wykonanie normatywnego spadku podłużnego (maks. 5%) jest niemożliwe z uwagi na występujące różnice wysokości drogi i przyległego terenu należy wykonać powiązania z kruszywa łamanego gr. średniej 15cm, niwelującego różnicę wysokości lub wykonać niwelację terenu dowiązującą go do poziomu zjazdu. Zjazdy z kostki betonowej zaprojektowano w następującej konstrukcji: - kostka betonowa o gr. 8,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) - podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) - podbudowa z betonu C8/10, wg WT5 - gr. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 – gr.15 cm - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (zjazd zlokalizowany na odcinku o miąższości warstwy piasku powyżej 1m). Zjazdy bitumiczne zaprojektowano w następującej konstrukcji: - 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 - 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT-4 - 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (min. 25 MPa na odcinku występowania gruntów kategorii G4) (z uwagi na wyniesienie zjazdów względem jezdni przyjęto łączną grubość konstrukcji nawierzchni i gruntów rodzimych lub nasypowych z piasku powyżej 0,5m). Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Na wysokości działki nr 86/1, na której znajduje się zabudowa zagrodowa prowadząca przetwórstwo warzyw, zaprojektowano wykonanie opaski postojowej o następującej konstrukcji: - kostka betonowa o gr. 8,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) - podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) - podbudowa z betonu C8/10, wg WT5 - gr. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5- gr.15 cm - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (z uwagi na wyniesienie opaski względem jezdni przyjęto łączną grubość konstrukcji nawierzchni i gruntów rodzimych lub nasypowych z piasku powyżej 0,5m). Z uwagi na technologię robót przewidziano na całej długości robót następującą konstrukcję jezdni: - 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 - 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2 - 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 - 21 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5 - grunt rodzimy zagęszczony o E2= min. 25MPa Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Warstwę ścieralną należy ułożyć pełną szerokością, bez szwu podłużnego. Na odcinkach gdzie ze względu na warunki terenowe lub technologiczne nie będzie możliwe wykonanie nawierzchni bez szwu, należy zastosować taśmy bitumiczne. Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi jezdni. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm, warstwa grubości 15cm. Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny zielone lub do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych, bezodpływowych. Głębokość rowu zmienna, wg niwelety dna rowu. Rowy ze skarpami o spadkach 1:1,5. Szerokość dna rowu 40cm. Rowy nie posiadają ujścia i nie będą prowadzić wód w sposób ciągły lub okresowy, nie stanowią rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (art. 16 pkt. 47). W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2589C zaprojektowano w km 0+771,12 remont przepustu pod jezdnią drogi wewnętrznej. Remont obejmuje wymianę istniejącej rury betonowej o średnicy 40cm na rurę z HDPE również o średnicy 40cm. Długość rury przepustu 10m. Rurę ułożyć na ławie żwirowej gr. 20cm. Wlot i wylot przepustu umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10. W sąsiedztwie słupa telekomunikacyjnego na wysokości działki nr 386/2, w km 0+043,65÷ 0+45,15 z uwagi na możliwość utraty stateczności przez fundament słupa, zaprojektowano wykonanie wzdłuż pobocza murku oporowego z bloczków betonowych (dopuszcza się wykonanie murku kamiennego lub betonowego po uzyskani akceptacji inwestora). Długość murku 1,5m. Murek wynieść na wysokość 0,75m powyżej krawędzi pobocza i zagłębić na 0,75m poniżej. Pod spodnią warstwę bloczków wykonać warstwę wyrównująco – wzmacniającą z betonu C8/10 gr. 10cm. W obrębie projektowanego murku występują piaski średnie (grunty niewysadzinowe) o miąższości powyżej 1m. W zakresie branży elektrycznej planuje się przestawienie słupa linii napowietrznej typu N-10,5/10E wraz z oprawą oświetleniową oraz przełożenie istniejącej linii kablowej. Prace należy wykonać zgodnie z opracowaniem branżowym. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy branży drogowej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. b) Projekt architektoniczno – budowlany branży instalacyjnej elektrycznej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. c) Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży instalacyjnej elektrycznej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy branży drogowej, projekt architektoniczno – budowlany branży instalacyjnej elektrycznej, projekt stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży drogowej i instalacyjnej elektrycznej natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów i zapewnienia nadzoru ze strony gestorów sieci (wod.-kan., telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne) zgodnie z warunkami uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. g) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. h) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. i) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. j) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji. k) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. hydranty, kratki kanalizacyjne, włazy należy dostarczyć zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu na składowisko Zamawiającego. Materiały należy przekazać protokolarnie. l) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: - pracownik budowy – prace drogowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 19 projektu umowy. m) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. n) Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy. 4. Finansowanie zamówienia: Planowana jest realizacja zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą w chwili, gdy zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. Tym samym, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej i powierzchni jednostkowej co najmniej 3.900,00 m². Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj. - kierownik budowy w specjalności drogowej, - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) 2. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 11:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę 3. w przypadkach określonych w § 20 ust. 1, tj.: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz uzyskania potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) siły wyższej oraz w § 5 ust. 1-3, tj.: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 11:00
,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (513kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (47kB) word
Zał_2_Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (23kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (38kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18kB) word
Zał_5_Wzór umowy.pdf (226kB) pdf
Zał_6_Wykaz robót.doc (48kB) word
Zał_7_Wykaz osób.doc (49kB) word

Dokumentacja techniczna:
Organizacja ruchu.zip (8754kB) zip
Przedmiar robót.zip (724kB) zip
Projekt wykonawczy:
1) Branża drogowa:
Część formalno opisowa.zip (16697kB) zip
Część rysunkowa.zip (12706kB) zip
Wykazy i zestawienia.zip (2173kB) zip
2) Branża elektryczna:
PW branża elektryczna.pdf (8310kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
1) Branża drogowa:
STWiOR branża drogowa.zip.001 (18432kB) zip
STWiOR branża drogowa.zip.002 (18432kB) plik
STWiOR branża drogowa.zip.003 (18432kB) plik
STWiOR branża drogowa.zip.004 (1090kB) plik
2) Branża elektryczna:
STWiOR branża elektryczna.pdf (2734kB) pdf


Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ.pdf (578kB) pdf
Uwaga! Skorygowany przedmiar robót:
Przedmiar robót_skorygowany.pdf (364kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert.pdf (408kB) pdf  

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (713kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (13 lutego 2020, 11:08:21)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (25 marca 2020, 13:08:02)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237