zamówienie na:

Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 marca 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Gmina Kruszwica: Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w sposób pisemny
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1: „Wykaszanie terenów zielonych na obszarach miejskich w Kruszwicy” Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.11.2020 r. I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac: 1) mechaniczne i ręczne koszenie trawy na terenach zielonych w Kruszwicy wraz z zebraniem pokosu: a) przy ulicy Nadgoplańskiej o powierzchni - 3,2 ha, b) przy ulicy Kujawskiej i Wiejskiej o powierzchni - 5,0 ha, c) przy ulicy Portowej o powierzchni – 0,3 ha d) przy ulicy Osiedle Robotnicze i Lipowej o powierzchni – 1,5 ha, e) przy alejce pieszo-rowerowej pomiędzy mostami i na małym moście o powierzchni – 1,1 ha, lokalizacje i zakres terenów koszenia przedstawiają mapy poglądowe - załącznik nr 10 do SIWZ. 2) po skoszeniu trawy każdorazowe wykoszenie wykaszarką trawy na skarpach, przy drzewach, krzewach oraz krawężnikach, 3) oczyszczanie wszystkich terenów zielonych z zanieczyszczeń polegające na zbieraniu i wywozie nieczystości m.in.: kamieni, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. przy każdorazowym wykonywaniu zleconych prac we wszystkich wskazanych lokalizacjach. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Ustala się 4-krotne koszenie każdego z terenów wymienionych w punkcie I „Przedmiot zamówienia” w czasie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 6 2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń wykonania, ze wskazaniem zakresu zlecanych prac, lokalizacji i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 r. poz. 123). 3. Zlecenie wykonania usługi będzie każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem pisemnym lub e-mailowym przez Zamawiającego, co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi. 4. Jedno zlecenie może obejmować maksymalnie 2 lokalizacje. 5. Maksymalna wysokość trawy na terenach zielonych w Kruszwicy po skoszeniu nie może być wyższa niż 2 cm. 6. W zależności od warunków atmosferycznych ilość koszeń może ulec zmianie. 7. Zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Zagospodarowanie powstających odpadów powinno następować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) i ustawie o odpadach. 8. Dowody przekazania odpadów (karty przekazania odpadów), należy przekazywać Zamawiającemu podczas odbioru koszenia. Dostarczenie kserokopii karty odpadu Zamawiającemu jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz będzie podstawą do naliczenia kary umownej. 9. Podana ilość wykonywanych prac, jak również wielkości wyrażone w jednostkach miar są wielkościami szacunkowymi, niezbędnymi do wyceny danego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia większej ilości niektórych prac oraz prawo do niezrealizowania pełnej ilości niektórych prac. 10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości prac w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości prac jest niemożliwa lub nie jest konieczna. 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy na piśmie. III. Termin realizacji zamówienia 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, a ich zakończenia do dnia 30.11.2020 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koszenia trawy na terenach zielonych w Kruszwicy na danym terenie w terminie: 1) przy ulicy Nadgoplańskiej o powierzchni 3,2 ha - 5 dni roboczych 2) przy ulicy Kujawskiej i Wiejskiej o powierzchni 5,0 ha- 7 dni roboczych 3) przy ulicy Portowej o powierzchni 0,3 ha– 1 dzień roboczy 4) przy ulicy Osiedle Robotnicze i Lipowej o powierzchni 1,5 ha– 3 dni robocze 5) przy alejce pieszo-rowerowej pomiędzy mostami i na małym moście o powierzchni 1,1 ha– 3 dni robocze 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 4. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem miejsca wykonywania prac. IV. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownicy fizyczni, 2) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w §9 projektu umowy. Zadanie 2: „Wykaszanie terenów zielonych na obszarach wiejskich gminy Kruszwica”. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.11.2020 r. I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykaszaniu terenów zielonych na terenach sołectw Gminy Kruszwica bez zbierania pokosu (wykaz terenów koszenia przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ) oraz koszenie terenów zielonych na terenach sołectw Gminy Kruszwica wraz ze zebraniem i wywozem pokosu (wykaz terenów koszenia przedstawia załącznik nr 12 do SIWZ). 2. Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) mechaniczne i ręczne koszenie terenów zielonych w tym terenów przy świetlicach, boiskach, terenach rekreacyjnych, placach zabaw oraz pozostałych terenach zielonych należących do Gminy Kruszwica. 2) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac z miejsc wskazanych w załączniku nr 12 na składowisko odpadów. 3) oczyszczanie terenów zielonych z zanieczyszczeń polegające na zbieraniu i wywozie nieczystości m.in.: kamieni, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. przy każdorazowym wykonywaniu zleconych prac we wszystkich lokalizacjach wskazanych w załącznikach nr 11 i nr 12 do SIWZ, lokalizacje i zakres terenów koszenia przedstawiają mapy poglądowe - załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 4. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem terminu i miejsca wykonywania prac. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, lokalizacja, częstotliwość wykonywania prac, orientacyjny szacunkowy obmiar powierzchni zostały określone w załącznikach nr 11 i nr 12. 2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń wykonania, ze wskazaniem zakresu zlecanych prac, przedmiaru, lokalizacji, kolejności wykonania usługi i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 r. poz. 123). 3. Zlecenie wykonania usługi będzie każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem pisemnym lub e-mailowym przez Zamawiającego, co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi. 4. Jedno zlecenie może obejmować maksymalnie 4 sołectwa. 5. Przy określaniu terminu realizacji Zamawiający przyjmuje zasadę, że Wykonawca winien w ciągu 1 dnia roboczego wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia do 5.000 m2. Długość terminu zostanie dostosowana proporcjonalnie do ilości zleconej w danym zleceniu powierzchni (obowiązuje zaokrąglenie w górę). 6. W zależności od warunków atmosferycznych ilość koszeń może ulec zmianie. 7. Maksymalna wysokość trawy na terenach zielonych po skoszeniu nie może być wyższa niż 2 cm. 8. W przypadku wykaszania ogrodzonych terenów zielonych Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia zewnętrznej strony ogrodzenia na szerokości minimum 30 cm. 9. Zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Zagospodarowanie powstających odpadów powinno następować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) i ustawie o odpadach. 10. Dowody przekazania odpadów (karty przekazania odpadów), należy przekazywać Zamawiającemu podczas odbioru koszenia. Dostarczenie kserokopii karty odpadu Zamawiającemu jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz będzie podstawą do naliczenia kary umownej. 11. Podana ilość wykonywanych prac, jak również wielkości wyrażone w jednostkach miar są wielkościami szacunkowymi, niezbędnymi do wyceny danego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia większej ilości niektórych prac oraz prawo do niezrealizowania pełnej ilości niektórych prac. 12. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości prac w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości prac jest niemożliwa lub nie jest konieczna. 13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy na piśmie. III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownicy fizyczni, 2) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w §9 projektu umowy. Zadanie 3: „Wykaszanie traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica” Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.09.2020 r. I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi wykaszania terenów zielonych w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica. Lokalizacje i zakres terenów przeznaczonych do wykoszenia przedstawia załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz dróg. 2. Zamówienie obejmuje koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów na powierzchni koszonej w pasie drogowym bez zbierania pokosu. Przez powierzchnię koszoną w pasie drogowym rozumie się pobocze, rów, skarpę, przeciwskarpę w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni bitumicznej lub powierzchniowo utrwalonej i linii utwardzenia dla drogi gruntowej. 3. Przy określaniu terminu realizacji Zamawiający przyjmuje zasadę, że Wykonawca winien w ciągu 1 dnia kalendarzowego wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia na odcinku minimum 5 km drogi. Wykaszanie będzie obejmować stroną prawą i lewą drogi. Wskazana długość dotyczy pikietaża drogi. Długość terminu zostanie dostosowana proporcjonalnie do ilości zleconych w danym zleceniu kilometrów drogi. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 5. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem terminu i miejsca wykonywania prac. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Wykonawca będzie realizował usługi w pasie drogowym w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników dróg. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi nie powodując uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogowej. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi na długości wykonywania prac znakami A 14 „roboty na drodze”. Środki transportowe i inny sprzęt kołowy wykorzystywany do realizacji zamówienia musi być obowiązkowo wyposażony w lampy ostrzegawcze oraz znaki A 14 „roboty na drodze” i C 10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”. 4. Zamówienie realizowane będzie na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kruszwica. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg gminnych i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. 5. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej: - ciągnik z kosiarką doczepną bijakową do koszenia poboczy lub sprzęt równoważny 2 szt. - kosa spalinowa żyłkowa lub z trójzębem lub sprzęt równoważny: 3 szt. III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 3) pracownicy fizyczni, 4) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 9 projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 77310000-6 77312000-0 77312000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych usług wykonał: dla zadania nr 1: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dla tej części zamówienia. dla zadania nr 2: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dla tej części zamówienia. dla zadania nr 3: - co najmniej jedną usługę polegającą na wykaszaniu traw i chwastów w pasie drogowym o wartości co najmniej 50.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia (dot. zadania nr 3): a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126, z 2018r. poz. 1993 z późn. zm.), są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, formularz cenowy odpowiedni dla każdej części
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie usług, w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek złożenia wniosku do Zamawiającego w tym zakresie wraz z udokumentowaniem tego faktu, 2) siły wyższej. 2. Zmiana terminu może dotyczy również realizacji poszczególnych zleceń, zarówno w zakresie ich rozpoczęcia, jak i zakończenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Wykaszanie terenów zielonych na obszarach miejskich w Kruszwicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.11.2020 r. I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac: 1) mechaniczne i ręczne koszenie trawy na terenach zielonych w Kruszwicy wraz z zebraniem pokosu: a) przy ulicy Nadgoplańskiej o powierzchni - 3,2 ha, b) przy ulicy Kujawskiej i Wiejskiej o powierzchni - 5,0 ha, c) przy ulicy Portowej o powierzchni – 0,3 ha d) przy ulicy Osiedle Robotnicze i Lipowej o powierzchni – 1,5 ha, e) przy alejce pieszo-rowerowej pomiędzy mostami i na małym moście o powierzchni – 1,1 ha, lokalizacje i zakres terenów koszenia przedstawiają mapy poglądowe w załączniku nr 10 do SIWZ. 2) po skoszeniu trawy każdorazowe wykoszenie wykaszarką trawy na skarpach, przy drzewach, krzewach oraz krawężnikach, 3) oczyszczanie wszystkich terenów zielonych z zanieczyszczeń polegające na zbieraniu i wywozie nieczystości m.in.: kamieni, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. przy każdorazowym wykonywaniu zleconych prac we wszystkich wskazanych lokalizacjach. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Ustala się 4-krotne koszenie każdego z terenów wymienionych w punkcie I „Przedmiot zamówienia” w czasie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 6 2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń wykonania, ze wskazaniem zakresu zlecanych prac, lokalizacji i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 r. poz. 123). 3. Zlecenie wykonania usługi będzie każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem pisemnym lub e-mailowym przez Zamawiającego, co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi. 4. Jedno zlecenie może obejmować maksymalnie 2 lokalizacje. 5. Maksymalna wysokość trawy na terenach zielonych w Kruszwicy po skoszeniu nie może być wyższa niż 2 cm. 6. W zależności od warunków atmosferycznych ilość koszeń może ulec zmianie. 7. Zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Zagospodarowanie powstających odpadów powinno następować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) i ustawie o odpadach. 8. Dowody przekazania odpadów (karty przekazania odpadów), należy przekazywać Zamawiającemu podczas odbioru koszenia. Dostarczenie kserokopii karty odpadu Zamawiającemu jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz będzie podstawą do naliczenia kary umownej. 9. Podana ilość wykonywanych prac, jak również wielkości wyrażone w jednostkach miar są wielkościami szacunkowymi, niezbędnymi do wyceny danego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia większej ilości niektórych prac oraz prawo do niezrealizowania pełnej ilości niektórych prac. 10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości prac w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości prac jest niemożliwa lub nie jest konieczna. 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy na piśmie. III. Termin realizacji zamówienia 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, a ich zakończenia do dnia 30.11.2020 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koszenia trawy na terenach zielonych w Kruszwicy na danym terenie w terminie: 1) przy ulicy Nadgoplańskiej o powierzchni 3,2 ha - 5 dni roboczych 2) przy ulicy Kujawskiej i Wiejskiej o powierzchni 5,0 ha- 7 dni roboczych 3) przy ulicy Portowej o powierzchni 0,3 ha– 1 dzień roboczy 4) przy ulicy Osiedle Robotnicze i Lipowej o powierzchni 1,5 ha– 3 dni robocze 5) przy alejce pieszo-rowerowej pomiędzy mostami i na małym moście o powierzchni 1,1 ha– 3 dni robocze 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 4. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem miejsca wykonywania prac. IV. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownicy fizyczni, 2) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w §9 projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77310000-6, 77312000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykaszanie terenów zielonych na obszarach wiejskich gminy Kruszwica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.11.2020 r. I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykaszaniu terenów zielonych na terenach sołectw Gminy Kruszwica bez zbierania pokosu (wykaz terenów koszenia przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ) oraz koszenie terenów zielonych na terenach sołectw Gminy Kruszwica wraz ze zebraniem i wywozem pokosu (wykaz terenów koszenia przedstawia załącznik nr 12 do SIWZ). 2. Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) mechaniczne i ręczne koszenie terenów zielonych w tym terenów przy świetlicach, boiskach, terenach rekreacyjnych, placach zabaw oraz pozostałych terenach zielonych należących do Gminy Kruszwica. 2) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac z miejsc wskazanych w załączniku nr 12 na składowisko odpadów. 3) oczyszczanie terenów zielonych z zanieczyszczeń polegające na zbieraniu i wywozie nieczystości m.in.: kamieni, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. przy każdorazowym wykonywaniu zleconych prac we wszystkich lokalizacjach wskazanych w załącznikach nr 11 i nr 12 do SIWZ, lokalizacje i zakres terenów koszenia przedstawiają mapy poglądowe w załączniku nr 13 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 4. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem terminu i miejsca wykonywania prac. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, lokalizacja, częstotliwość wykonywania prac, orientacyjny szacunkowy obmiar powierzchni zostały określone w załącznikach nr 11 i nr 12. 2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń wykonania, ze wskazaniem zakresu zlecanych prac, przedmiaru, lokalizacji, kolejności wykonania usługi i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 r. poz. 123). 3. Zlecenie wykonania usługi będzie każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem pisemnym lub e-mailowym przez Zamawiającego, co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi. 4. Jedno zlecenie może obejmować maksymalnie 4 sołectwa. 5. Przy określaniu terminu realizacji Zamawiający przyjmuje zasadę, że Wykonawca winien w ciągu 1 dnia roboczego wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia do 5.000 m2. Długość terminu zostanie dostosowana proporcjonalnie do ilości zleconej w danym zleceniu powierzchni (obowiązuje zaokrąglenie w górę). 6. W zależności od warunków atmosferycznych ilość koszeń może ulec zmianie. 7. Maksymalna wysokość trawy na terenach zielonych po skoszeniu nie może być wyższa niż 2 cm. 8. W przypadku wykaszania ogrodzonych terenów zielonych Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia zewnętrznej strony ogrodzenia na szerokości minimum 30 cm. 9. Zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Zagospodarowanie powstających odpadów powinno następować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) i ustawie o odpadach. 10. Dowody przekazania odpadów (karty przekazania odpadów), należy przekazywać Zamawiającemu podczas odbioru koszenia. Dostarczenie kserokopii karty odpadu Zamawiającemu jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz będzie podstawą do naliczenia kary umownej. 11. Podana ilość wykonywanych prac, jak również wielkości wyrażone w jednostkach miar są wielkościami szacunkowymi, niezbędnymi do wyceny danego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia większej ilości niektórych prac oraz prawo do niezrealizowania pełnej ilości niektórych prac. 12. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości prac w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości prac jest niemożliwa lub nie jest konieczna. 13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy na piśmie. III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownicy fizyczni, 2) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w §9 projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77310000-6, 77312000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykaszanie traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wspólny Słownik Zamówień: CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 30.09.2020 r. I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi wykaszania terenów zielonych w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica. Lokalizacje i zakres terenów przeznaczonych do wykoszenia przedstawia załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz dróg. 2. Zamówienie obejmuje koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów na powierzchni koszonej w pasie drogowym bez zbierania pokosu. Przez powierzchnię koszoną w pasie drogowym rozumie się pobocze, rów, skarpę, przeciwskarpę w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni bitumicznej lub powierzchniowo utrwalonej i linii utwardzenia dla drogi gruntowej. 3. Przy określaniu terminu realizacji Zamawiający przyjmuje zasadę, że Wykonawca winien w ciągu 1 dnia kalendarzowego wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia na odcinku minimum 5 km drogi. Wykaszanie będzie obejmować stroną prawą i lewą drogi. Wskazana długość dotyczy pikietaża drogi. Długość terminu zostanie dostosowana proporcjonalnie do ilości zleconych w danym zleceniu kilometrów drogi. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zlecenia w ciągu …… dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. 5. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) z określeniem terminu i miejsca wykonywania prac. II. Wytyczne dla Wykonawcy: 1. Wykonawca będzie realizował usługi w pasie drogowym w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników dróg. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi nie powodując uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogowej. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi na długości wykonywania prac znakami A 14 „roboty na drodze”. Środki transportowe i inny sprzęt kołowy wykorzystywany do realizacji zamówienia musi być obowiązkowo wyposażony w lampy ostrzegawcze oraz znaki A 14 „roboty na drodze” i C 10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”. 4. Zamówienie realizowane będzie na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kruszwica. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg gminnych i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. 5. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej: - ciągnik z kosiarką doczepną bijakową do koszenia poboczy lub sprzęt równoważny 2 szt. - kosa spalinowa żyłkowa lub z trójzębem lub sprzęt równoważny: 3 szt. III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 3) pracownicy fizyczni, 4) operatorzy sprzętu koszącego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 9 projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77310000-6, 77312000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (503kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (59kB) word
Zał_2_Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (24kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (39kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18kB) word
Zał_5a_Wzór umowy zadanie 1.pdf (178kB) pdf
Zał_5b_Wzór umowy zadanie 2.pdf (177kB) pdf
Zał_5c_Wzór umowy zadanie 3.pdf (175kB) pdf
Zał_6_wykaz usług.doc (47kB) word
Zał_7_Formularz cenowy dla zadania 1.doc (39kB) word
Zał_8_Formularz cenowy dla zadania 2.docx (21kB) word
Zał_9_Formularz cenowy dla zadania 3.ods (11kB) excel
Zał_10_Mapy poglądowe dot. zadania 1.pdf (2432kB) pdf
Zał_11_Wykaz terenów wiejskich do koszenia bez zbierania pokosu.pdf (151kB) pdf
Zał_12_Wykaz terenów wiejskich do koszenia wraz ze zbieraniem pokosu.pdf (145kB) pdf
Zał_13_Mapy poglądowe dot. zadania 2.pdf (5010kB) pdf
Zał_14_Wykaz dróg przeznaczonych do koszenia dot. zadania 3.pdf (63kB) pdf


UWAGA! Formularze cenowe należy dołączyć do oferty!

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczonym bezpośrednim kontaktem z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert dnia 27.03.2020 r. godz. 11:15, proszeni są o wejście do sali 024 od strony jeziora.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (481kB) pdf

Powaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (961kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (19 marca 2020, 11:31:39)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 kwietnia 2020, 11:58:06)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 873