zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010, z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku. UZASADNIENIE Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które podlegają odrzuceniu (art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 18.06.2009 r., nr ogłoszenia: 94097-2009 )
 
Zespół Oświaty i wychowania w Kruszwicy
Ul. Kościuszki 30
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010
 
Wspólny Słownik Zamówień: 60100000-9
Termin wykonania zamówienia : od 01.09.2009 do 25.06.2010
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4,
88-150 Kruszwica  w pokoju nr 28.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
  -w zakresie proceduralnym: mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
-w zakresie merytorycznym: Gabriela Winiarczyk -  tel. ( 052)  3516059
 
Oferty należy składać siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4,
88-150 Kruszwica , pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-06-26 do godz. 09:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: :1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa: Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3 Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 Kryterium Cena (koszt)  Waga 100%

 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (23kB) zip
Oświadczenie z art. 22 i 24 (7kB) zip
Wzór oferty (7kB) zip
Wzór umowy (7kB) zip
Wykaz tras-przedmiot zamówienia (7kB) zip
Ogłoszenie (7kB) zip

Unieważnienie postępowania (26kB) word
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-06-18
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (18 czerwca 2009, 11:41:58)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (29 czerwca 2009, 12:02:22)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388