zamówienie na:

Prace konserwatorskie otynkowanej elewacji zewnętrznej Kościoła p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZT/01/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podst. art. 93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1165 z późn. zm.): nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na przedmiotowe zadanie.  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 06.08.2009, nr ogłoszenia: 129017-2009)
 
Parafia Rzymskokatolicka
p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rynek 7
88-150 Kruszwica
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Prace konserwatorskie otynkowanej elewacji zewnętrznej Kościoła p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : 35 dni od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10 zł brutto można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica,  w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
· w zakresie proceduralnym:
  -mgr inż. Jan Wasilewski -   tel. ( 52) 351 50 10 w.30.
 
·  w zakresie merytorycznym:
  -ks. Jan Stręciwilk -  tel. (052) 3515381
 
Oferty należy składać siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica , pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-08-27 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
 Kryterium Cena (koszt) Waga100%

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (22kB) zip
Ogłoszenie BZP (7kB) zip
Wzór oferty (7kB) zip
Oświadczenie z art. 22 i 24 (7kB) zip
Wzór umowy (9kB) zip

Dokumentacja:
Projekt budowlany (632kB) pdf
Dokumentacja_rysunkowa (545kB) zip
inwentaryzacja kolrystyczna uszkodzeń elewacji (1021kB) zip
projekt kolorystyczny_dokumentacja fotograficzna (4008kB) zip
projekt kolorystyczny_dokumentacja fotograficzna_2 (7168kB) plik
PROGRAM PRAC (4323kB) zip
PROGRAM PRAC_2 (8192kB) plik
PROGRAM PRAC (8192kB) plik
PROGRAM PRAC _4 (8192kB) plik
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 (48kB) zip
 Kruszwica dnia: 2009-08-06
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (6 sierpnia 2009, 15:53:57)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (31 sierpnia 2009, 10:14:11)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1414