zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (część I) z projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/11/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 16-11-2009, nr ogłoszenia:  209637-2009 )
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (część I) z projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7, 45200000-9
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-11-15
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 100 000.00 zł (słownie:  sto tysięcy 00/100 zł)
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją w cenie 1900.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
-w zakresie proceduralnym:
mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
-w zakresie merytorycznym:
Danuta Malińska - młodszy referent ds.dróg tel. (052) 3515010 w. 37
 mgr Rafał Świerczyński -  tel. ( 052) 3515010 w. 36
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30( biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-12-22 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
 1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa: Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3 Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunków udziału zamawiający dokona wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
   Kryterium Cena (koszt)  Waga 100%

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
Ogłoszenie BZP (57kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (118kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 ust.1 pkt 1-3 (42kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 ust.1 pkt 4 (32kB) pdf
Wzór oferty (47kB) pdf
Wzór umowy (117kB) pdf
Wykaz wykonywanych robót (44kB) pdf

Spis dokumentacji (30kB) pdf

Dokumentacja techniczna ( wielkość ok 350 MB, format zip)
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/Dokumentacja.zip

Ze względu na problem z otwieraniem poniższych plików zamieszczamy je oddzielnie:
przepust_na_ul.zeglarskiej (247kB) txt
Naniesienie_uzbrojenia_energetycznego_podziemnego (5240kB) txt
przedmiar_b_drogi_zamkowa-sportowa.pdf (1247kB) pdf

Odpowiedź na zapytania do SIWZ
Odpowiedź na zapytania do SIWZ (36kB) pdf
Odpowiedź na zapytania do SIWZ_17_12_2009 (53kB) pdf
uzgodnienia_sciezka_kosciuszki_nadgoplanska.pdf (6252kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (30kB) pdf

 
 Kruszwica dnia: 2009-11-16
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (16 listopada 2009, 13:13:35)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (2 lutego 2010, 14:29:45)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1852