zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.:Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/02/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu, z powodu: W postępowaniu złożono cztery oferty. Trzy podlegają odrzuceniu w tym dwie ponieważ wykonawca został wykluczony. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie może zwiększyć. 

                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.:Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu
(  zamieszczone w BZP w dniu 15-02-2010, nr ogłoszenia: 31461-2010)
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy Nadgoplańska 4  88-150 Kruszwica
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
·  w zakresie proceduralnym:
  mgr Monika Winiarczyk -  . (052) 3515010 w.31.
·   w zakresie merytorycznym:
1  mgr inż. Jan Wasilewski -  ( 52) 351 50 10 w.30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na  nadzorowaniu w imieniu inwestora  inwestycji pn. "Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy, bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu" , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia znajduje się w linku do dokumentacji:

http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/I_pomosty.zip
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/II_infrastruktura-etap1.zip
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/II_infrastruktura-etap2.zip
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/III_zamek.zip
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/IV_amfiteatr.zip

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1  Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 31.07.2011 lub do zakończenia robót budowlanych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
·         Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej jedno zadanie w zakresie( w każdym z poniższych zadań) nadzoru inwestorskiego nad:
- wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej( np. jezdni, pieszojezdni, chodnika, ścieżki rowerowej) o powierzchni minimum 10.000 m² w jednym zadaniu (nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań)
-budową obiektu budowlanego o kubaturze min 250 m³
-budową lub przebudowie sieci elektroenergetycznych lub oświetlenia dróg, placów lub parków o wartości co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy 00/100 złotych) w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań)
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające nadzory w każdym zadaniu w/w. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.
·         Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - drogowej; - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie). Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wg formuły spełnia-nie spełnia.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:
Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryterium Cena (koszt) Waga 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30(biuro obsługi interesanta) do dnia 2010-02-24 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
ogłoszenie BZP.pdf (58kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (170kB) pdf
Zał_nr_1Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Zał_2Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (32kB) word
Zal_3_Wykaz osób.doc (160kB) word
Zal_4_wykaz robót.doc (160kB) word
Zał_5_formularz oferty.doc (161kB) word
Zał_6_wzor_umowy_nadzor.pdf (129kB) pdf
Zał_7_formularz_cenowy.doc (173kB) word
Zal_8_opis_zamowienia_nadzory.pdf (126kB) pdf


 
 Kruszwica dnia: 2010-02-15
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (15 lutego 2010, 17:00:23)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (4 marca 2010, 13:52:10)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549