zamówienie na:

Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/06/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą
Numer ogłoszenia: 166629 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /Przebudowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową punktów oświetlenia ulicznego parkowego wraz z linią kablową oświetleniową we wsi Chełmce/ oraz zakup wyposażenia mała architektura wraz z montażem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacją.Projektowany ciąg składa się ze ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m i miejscami 1,5 m oraz pieszojezdni szerokości 5,0 m. W zakres inwestycji wchodzi także powierzchnia parkingu połączona z projektowaną ścieżką rowerową. Nawierzchnia dla rowerów i pieszojezdnia będzie koloru czerwonego natomiast wjazdy i parking będą koloru szarego. Zaprojektowano oświetlenie stylowe z oprawami 2x OdR S-70 na słupach S-52W. Przebudowa w/w ścieżek rowerowych realizowana jest w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans, ułatwiając poruszanie niepełnosprawnym dzięki usunięciu barier architektonicznych. Zakres inwestycji: - ścieżka rowerowa 1531 m² - pieszojezdnia 305 m² - wjazdy 45 m² - parking 384 m² Łączna powierzchnia zagospodarowania: 2265 m² -przebudowa punktów oświetlenia ulicznego parkowego wraz z linią kablową oświetleniową o długości 310 m -zakup wyposażenia mała architektura wraz z montażem Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychDo 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010-07-12 do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: /Wadium- Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: -Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej( np. jezdni, pieszojezdni, chodnika, ścieżki rowerowej ) o powierzchni minimum 1000 m² (każde)w jednym zadaniu ( nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań) ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie).
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności: - drogowej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - opłaconej polisy na kwotę min.200.000 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu zakończenia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy; 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (132kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (41kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane.pdf (46kB) pdf
Zal_6_WZOR_UMOWY_CHELMCE.pdf (84kB) pdf
Zal_7_Formularz_architektura.pdf (43kB) pdf
Zal_8_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.pdf (308kB) pdf
przedmiar_robot_chelmce.pdf (846kB) pdf
projekt_budowlany.zip (5404kB) zip
Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robot.zip (8192kB) zip

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (25 czerwca 2010, 12:24:51)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (16 lipca 2010, 14:29:54)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106