zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (II część) z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

  Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (II część) z projektu /Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/
Numer ogłoszenia: 193966 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (II część) z projektu /Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1/ budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Portowej przez ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Goplańską do ul. Ziemowita. 2/ budowa oświetlenia zewnętrznego od ul. Ziemowita do ul. Goplańskiej w Kruszwicy 3/ budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Podzamcze w Kruszwicy 4/ budowa oświetlenia zewnętrznego ciągów pieszych i ścieżek rowerowych od ulicy Kolegiackiej do ulicy Kościuszki w Kruszwicy, 5/ budowa oświetlenia zewnętrznego ciągów pieszych i ścieżek rowerowych od ulicy Nadgoplańskiej do wsi Grodztwo gmina Kruszwica, 6/ zakup i montaż oznakowania wraz z zagospodarowaniem terenu ścieżek rowerowych oraz parkingu przy ul. Podzamcze w Kruszwicy. Szczegółowy zakres prac obejmują
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/II_infrastruktura-etap2.zip

oraz opracowania projektowe, stanowiące załącznik do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                  Do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010-07-19 do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: /Wadium- Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (II część)/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej( np. jezdni, pieszojezdni, chodnika, ścieżki rowerowej ) o powierzchni minimum 1000 m² (każde)w jednym zadaniu ( nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań) oraz - przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych lub oświetlenia dróg, placów lub parków o wartości co najmniej 100 000 zł każda (sto tysięcy 00/100 złotych) w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań)
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności:
- drogowej
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca przedstawia - opłaconą polisę na kwotę min. 500.000 zł (pięćset tysięcy 00/100 zł)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu zakończenia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy; 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 28...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (206kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (113kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (104kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (99kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (100kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane.pdf (118kB) pdf
Zal_6_WZOR_UMOWY_goplanskie_II_etap.pdf (139kB) pdf
Zal_7_FORMULARZ OFERTOWYx.pdf (124kB) pdf
Zal_8_Opis-zamowienia.pdf (165kB) pdf


1_2_projekt_kan.deszczowa_ziem.zip (4518kB) zip

Poniższa dokumentacja elektryczna została podzielona na  części. W celu prawidłowego odczytania plików podzielonych należy na dysku utworzyć folder, w którym zapisujemy wszystkie pliki zip. Po zapisaniu należy otworzyć
branza_elektryczna_1.zip (677kB) txt
branza_elektryczna_1.z01 (8192kB) txt
branza_elektryczna_1.z02 (8192kB) txt

przedmiary_specyfikacje.zip (2251kB) zip
zalacznik_I_dodatkowe_wjazdy.pdf (361kB) pdf


Odpowiedź na zapytanie do SIWZ_14_07_2010 (107kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (96kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (2 lipca 2010, 15:06:10)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (20 lipca 2010, 13:43:28)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261