zamówienie na:

Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  


 Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 179929 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin wykonania robót: 20.10.2010 r. I. ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNIKACH - GMINA KRUSZWICA Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, znajdującego się na działce oznaczonej nr 3/4, z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej nachylonej pod kontem 24 st., pokryty blachą dachówkową. Powierzchnia zabudowy- 207,23 m² Powierzchnia użytkowa- 172, 49 m² Powierzchnia całkowita- 207,23 m² Kubatura- 901,00 m³ II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY W KOBYLNIKACH Przedmiotem inwestycji jest: Wykonanie placu zabaw dla dzieci. -Pobudowanie altanki ogrodowej. -Wykonanie komunikacji wewnętrznej z jednoczesnym wykonaniem terenów zielonych. -Ogrodzenie działki. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: 1) Projekt Architektoniczno-Budowlany /Świetlica wiejska w Kobylnikach Gmina Kruszwica/ branża- budowlana, wodno-kanalizacyjna CO i elektryczna; opracowany przez /Nadzory Inwestorskie i Projektowanie-Roman Boruch/ ul. Parkowa 11 ; 88-140 Gniewkowo; Czerwiec 2009 2) Projekt Budowlany /Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu/branża-budowlana; opracowany przez /Nadzory Inwestorskie i Projektowanie-Roman Boruch/ ul. Parkowa 11 ; 88-140 Gniewkowo; Grudzień 2009 3) Projekt Budowlany /Instalacja Elektryczna/; opracowany przez /Usługi Techniczne Projektowanie Instalacji i Urządzeń Elektrycznych/ ul. Brzoskwiniowa 6 88-100 Inowrocław; Maj 2009 4) Projekt Budowlany /Wewnętrznych Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, C.W.U. ORAZ C.O./ ; branża-sanitarna; opracowany przez SANIT-PROJEKT Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu ; Czerwiec 2009 5) Projekt Budowlany /Przyłączy Wodociągowego oraz Kanalizacji Sanitarnej/; branża-sanitarna; opracowany przez SANIT-PROJEKT Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych/ Krzysztof Dybicz ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu ; Czerwiec 2009 6) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych III Zestawienie wyposażenia dla zadania pod nazwą /Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu./ - Składane stoły konferencyjne- szt. 8 - Stoły konferencyjne - szt. 3 - Krzesła konferencyjne- szt. 60 - Kuchnia gazowo- elektryczna - Telewizor LCD - Kino domowe wraz z wyposażeniem - Stół bilardowy - Stół do tenisa stołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. Wskazane jest, aby Wykonawca robót szczegółowo zapoznał się z dokumentacją techniczną aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Podstawy sporządzania kosztorysu ofertowego stanowią: 1) projekt techniczny 2) przedmiary robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Kosztorys ofertowy zawierać musi wszystkie pozycje z przedmiarów robót. Nie dopuszcza się zmian w powyższych przedmiarach. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi uprawnienia: - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego - kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanej oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej istnieje możliwość kontaktu z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychDo 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010-07-22 do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/gwarancjach bankowych; d/gwarancjach ubezpieczeniowych; e/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie-Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 zadania polegające na budowie obiektów budowlanych o kubaturze min. 800 m³ (każde)w jednym zadaniu ( nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań) ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie).
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - konstrukcyjno budowlanej -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - opłaconej polisy na kwotę min.200.000 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu zakończenia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy; 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (128kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (37kB) word
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (26kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (27kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane.pdf (46kB) pdf
Zal_6_UMOWA_Kobylniki.pdf (76kB) pdf
Zal_7_Formularz_wyposażenie.pdf (34kB) pdf
Zal_8_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (59kB) pdf


Poniższa dokumentacja elektryczna została podzielona na  części. W celu prawidłowego odczytania plików podzielonych należy na dysku utworzyć folder, w którym zapisujemy wszystkie pliki zip. Po zapisaniu należy otworzyć


Świetlica Kobylniki_.zip (3712kB) txt
Świetlica Kobylniki_.z01 (8192kB) txt
Świetlica Kobylniki_.z02 (8192kB) txt
Świetlica Kobylniki_.z03 (8192kB) txt

przedmiar świetlica (360kB) pdf

Świetlica Kobylniki Zagospodarowanie Terenu.zip (5159kB) zip
przedmiar zagospodarowanie (124kB) pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (8192kB) zip


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37kB) pdf


metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (7 lipca 2010, 15:46:17)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (30 lipca 2010, 13:54:25)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346