zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/02/09/2010
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 7 października 2010  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
(  zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2010, nr ogłoszenia: 267537-2010)
Zamawiający: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
·  w zakresie proceduralnym:
  Jan Wasilewski-  tel. (052) 3515010
·  w zakresie merytorycznym:
Zbigniew Ratajczak -  tel. (052) 35-15-489 ;Justyna Tomczak- tel. (052) 35-15-489
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1.

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  Podstawy obsługi komputera i Internetu - 8 osób( +/-1 osoba) , które są uczestnikami
projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 18 października – 9 listopada 2010r. (+/- 2 dni)
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium  Cena (koszt) Waga 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 (drugie pietro) do dnia 2010-10-07 do godz. 13:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (120kB) word

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (222kB) pdf

Oświadczenie o spełnianiu warunków (155kB) pdf

Wykaz usług (30kB) word

Formularz oferty (36kB) word

Wzór umowy (55kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13kB) word

metryczka


Opublikował: Jan Wasilewski (29 września 2010, 15:27:07)

Ostatnia zmiana: Jan Wasilewski (8 października 2010, 14:54:17)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1239