zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.7.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 
"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012"
Numer ogłoszenia: 116440 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 98380000-0 usługi psiarni 85200000-1 usługi weterynaryjne 85210000-3 ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 31.12.2012r 1. Przedmiotem zamówienia jest: /Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012/ Przedmiotem zamówienia jest: 1) przyjęcie wraz z transportem do schroniska około 18 psów z dotychczasowego schroniska z Inowrocławia, 2) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Kruszwica w ciągu 12 godzin od zgłoszenia faksem lub e-mail przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców lub w ciągu 24 godzin w pozostałych przypadkach, 3) wyłapywanie zwierząt przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz nie zadających cierpienia odławianym zwierzętom, a w razie potrzeby udzielenie pomocy lekarskiej, 4) transportowanie odłowionych zwierząt do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne, 5) wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska, 6) prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, 7) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku po 14 dniach od przyjęcia, 8) opieka nad zwierzętami przyjętymi do schroniska i zapewnienie im wyżywienia i artykułów sanitarnych, 9) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przyjętym do schroniska obejmującą 14 dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, w razie potrzeby leczenie, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w przypadkach drastycznych ( niebezpieczna agresja, choroba w przypadku których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem) usypianie zwierzęcia, usypianie ślepych miotów dowiezionych lub urodzonych w schronisku, 10) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów, 11) utrzymanie czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska, 12) prowadzenie ewidencji zwierząt, 13) prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących w schronisku 14) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego 15) utylizację lub przekazanie uprawnionej jednostce do utylizacji zwłok zwierząt, 16) traktowanie zwierząt w sposób humanitarny. 2. Szacunkowe dane dotyczące zamówienia: -szacunkowa ilość zwierząt przebywających w schronisku w ciągu roku - ok. 18 sztuk; -szacunkowa ilość odłowień zwierząt i umieszczenie ich w schronisku wraz z wykonaniem niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w ciągu roku - ok. 18 sztuk; -szacunkowa ilość przejechanych kilometrów w związku z przeprowadzonymi odłowieniami zwierząt w ciągu roku - ok. 1000 km. -szacunkowa ilość sterylizacji- ok. 18 razy -szacunkowa ilość kastracji- ok. 18 razy Wskazane ilości są szacunkowe, rozliczanie nastąpi wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych poszczególnych usług. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art.7 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm.)
- aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2008 r. nr 213, poz.1342 ze zm.)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy,ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 10:15, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy,ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 30( biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (108kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (39kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Formularz cenowy.doc (35kB) word
Zal_4_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_5_wzor_umowy.pdf (34kB) pdf

powiadomienie o unieważnieniu postępowania (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (13 kwietnia 2012, 09:10:00)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (25 kwietnia 2012, 12:33:12)
Zmieniono: powiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 845