zamówienie na:

Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.15.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą
Numer ogłoszenia: 224106 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania /Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą/ - Gmina Kruszwica. Zadanie jest przeznaczone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego /Infrastruktura i Środowisko/ Działania 5.1 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.
 Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową:
-Rozbudowanie istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy, tj. o obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stoły itp.), stację synoptyczną (tzw. pogodynkę), wieżę ratowniczą, tablicę informacyjno - promocyjną z treściami związanymi z ochroną środowiska przedstawiającymi charakterystykę chronionych gatunków ptaków oraz nowe urządzenia zabawowe (działka ewidencyjna nr 253 Kruszwica Miasto obręb 2);
 [przewidywana powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 700m2]
-Rozbudowanie istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury w Złotowie , tj.o obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stoły itp.), przenośne toalety, wiaty rekreacyjne, grilowisko/palenisko, tablicę informacyjno - promocyjną z treściami związanymi z ochroną środowiska przedstawiającymi charakterystykę chronionych gatunków ptaków oraz nowe urządzenia zabawowe (działka ewidencyjna nr 11 Kruszwica obręb Złotowo); [przewidywana powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 800m2]
-Rozbudowa trasy spacerowo - rekreacyjnej o elementy małej infrastruktury przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy tj. o obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stoły itp.), stację synoptyczną (tzw. pogodynkę), tablicę informacyjno - promocyjną z treściami związanymi z ochroną środowiska przedstawiającymi charakterystykę chronionych gatunków ptaków oraz nowe urządzenia zabawowe (działka ewidencyjna nr 98, 100 Kruszwica Miasto obręb 6); [przewidywana powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 550m2]
-budowie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ścieżki pieszorowerowej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej w Kruszwicy, postawienie i wyposażenie siłowni zewnętrznej (działka ewidencyjna nr 259/1Kruszwica Miasto obręb 2). [przewidywana powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 900m2]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje:
- wykonanie minimum 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla placów zabaw
Uwaga: ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie we wskazanym zakresie )
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest przeznaczone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego /Infrastruktura i Środowisko/ Działania 5.1 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (123kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (40kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_wykaz usług.pdf (26kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
zal_6_wzor_umowy-place zabaw.pdf (59kB) pdf
Zal_7_opis zamówieniax.pdf (94kB) pdf

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (27 czerwca 2012, 20:03:36)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (9 lipca 2012, 16:38:08)
Zmieniono: Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009