zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.16.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek
Numer ogłoszenia: 227910 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do pół zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 76/2, 90, 88/10 w m. Ostrówek, na odcinku od km 0+008,62 do km 0+829,05. Zakres robót będzie polegał na wzmocnieniu /wymianie/ nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem. Remont obejmuje również istniejące zjazdy do posesji oraz elementy odwodnienia poprzez wymianę przepustów i odtworzenie rowów. Zestawienie podstawowych danych: 1) klasa projektowanej drogi: D 2) projektowana szerokość jezdni: 3,50 m 3) szerokość poboczy utwardzonych (na podbudowie): 0,50 m 4) szerokość opaski gruntowej: 0,50 m 5) nawierzchnia na jezdni i zjazdach - podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; 3. Wytyczne dla wykonawcy: a) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie; b) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jes elementem pomocniczym; c) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji; d) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej. e) Wykonawca posiada niezbędną wiedze oraz dysponuje potencjałem technicznym tzn: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością prowadzili roboty budowlane. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunki zostaną spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi itp. o nawierzchni wykonanej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami, których wartość wynosiła co najmniej 300 000,00zł każda. f) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. g) Zastosowane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego zawierającego pełen zakres zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16-07-2012.do godz. 10:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi itp. o nawierzchni wykonanej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami, których wartość wynosiła co najmniej 300.000,00 zł brutto każda. (w jednym zadaniu, nie sumować wielkości w ramach kilku zadań)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności (min. 1 osoba) - drogowej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys, oświadczenie o spełnianiu warunków
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (126kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (40kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (26kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (27kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (77kB) pdf
Projekt budowlano-wykonawczy
Spis zawartości projektu.pdf (30kB) pdf
Strona tytułowa.pdf (65kB) pdf
Elementy trasy w planie.pdf (9kB) pdf
Informacja bioz.pdf (41kB) pdf
Opis techniczny.pdf (37kB) pdf
Wykaz współrzędnych punków głównych trasy.pdf (17kB) pdf
Część formalno-prawna
Mapa ewidencyjna.pdf (726kB) pdf
Wykaz działek.pdf (120kB) pdf
Wypisy z ewidencji gruntów.pdf (542kB) pdf

Rys.1_Plan orientacyjny.pdf (144kB) pdf
Rys.2_Plan sytuacyjny.pdf (2402kB) pdf
Rys.3_Przekroje konstrukcyjne.pdf (332kB) pdf
Rys.4_Profil podłużny osi jezdni.pdf (248kB) pdf
Rys.5.1_Przekroje poprzeczne_Ark.1.pdf (598kB) pdf
Rys.5.2_Przekroje poprzeczne_Ark.2.pdf (545kB) pdf
Wykazy, zestawienia
Tabela humusu.pdf (25kB) pdf
Tabela robót ziemnych.pdf (20kB) pdf
Wykaz poszerzeń nawierzchni.pdf (31kB) pdf
Wykaz profilowania na istniejącej nawierzchni.pdf (32kB) pdf
Wykaz rozbiórek istniejącej nawierzchni.pdf (37kB) pdf
Wykaz zjazdów.pdf (34kB) pdf
Zestawienie robót ziemnych.pdf (28kB) pdf

SST
D.00.00.00 Wymagania ogólne.pdf (237kB) pdf
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf (46kB) pdf
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu.pdf (38kB) pdf
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic.pdf (32kB) pdf
D.02.01.01 Wykonanie wykopów.pdf (48kB) pdf
D.02.03.01.Wykonanie nasypów.pdf (82kB) pdf
D.03.01.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbow.pdf (31kB) pdf
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża.pdf (45kB) pdf
D.04.02.01 Warstwa odcinająca.pdf (53kB) pdf
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf (52kB) pdf
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me.pdf (83kB) pdf
D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizow.pdf (81kB) pdf
D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego .pdf (80kB) pdf
D.05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana.pdf (63kB) pdf
GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drog.pdf (66kB) pdf

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (32kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIPm.pdf (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (29 czerwca 2012, 14:34:49)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (18 lipca 2012, 09:40:40)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182