zamówienie na:

Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.22.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu
Numer ogłoszenia: 256538 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnienie obecnej konstrukcji ścieżek rowerowych na terenie objętym projektem pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.
Zakres robót: Przebudowa obejmuje 2 odcinki ścieżek biegnących wzdłuż brzegów jeziora Gopło w miejscowości Kruszwica:
Odcinek A. Od ul. Tadeusza Kościuszki do ulicy Słonecznej. Początek odcinka stanowi dół schodów przy nasypie ulicy Tadeusza Kościuszki. Zakończenie stanowi skrzyżowanie ul. Nadgoplańskiej z ulicą Słoneczną. Odcinek ten w km 0+000÷0+720 przebiega jako zespolony ze sobą ciąg pieszo- rowerowy składający się ze ścieżki rowerowej szerokości 2m wykonanej z kostki betonowej czerwonej oraz chodnika szerokości 1,5m wykonanego z kostki szarej. W km 0+720+788 ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,5m przylega do jezdni ulicy Nadgoplańskiej, od której oddzielony jest opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym w poziom nawierzchni. W km 0+788÷878 ciąg rowerowy zintegrowany został z nawierzchnią jezdni ulicy Nadgoplańskiej, w której został zaznaczony nawierzchnią z kostki czerwonej szerokości 2m. Nawierzchnia ta posiada podbudowę i odcinek ten został wyłączony z remontu. W km 0+878÷0+948 ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej, szerokości 2m, biegnie równolegle do jezdni ul. Nadgoplańskiej, oddzielona od niej pasem zieleni. W km 0+948÷1+058,50 ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej szerokości 2m przylega bezpośrednio do jezdni ulicy Nadgoplańskiej i jest od niej oddzielona opornikiem betonowym 12x25cm wtopionym w poziom nawierzchni.
Odcinek C. Od ul. Zamkowej do ulicy Sportowej. Początek odcinka stanowi krawędź zjazdu na ulicę Podzamcze (droga i parking przy /Mysiej Wieży/) . Zakończenie stanowi krawędź jezdni ulicy Sportowej. Odcinek ten w całości przebiega jako zespolony ze sobą ciąg pieszo- rowerowy składający się ze ścieżki rowerowej szerokości 2m wykonanej z kostki betonowej czerwonej oraz chodnika szerokości 1,5m wykonanego z kostki szarej. Do remontu przewidziano odcinek w km 0+103÷0+418,50.
2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:
a) Projekt wykonawczy /Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnienie obecnej konstrukcji ścieżek rowerowych na terenie objętym projektem pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36;
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnienie obecnej konstrukcji ścieżek rowerowych na terenie objętym projektem pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36;
3. Wytyczne dla Wykonawcy:
a) Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie;
b) Zamawiający wymaga aby prace na odcinku /A/ zostały rozpoczęte po całkowitym zakończeniu przebudowy odcinka /C/ jednak nie wcześniej niż po dniu 02.09.2012r.
c) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym;
d) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania;
e) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej. f) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych.
g) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym).
Uwaga ! Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego zawierającego pełen zakres zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50% wartości zamówień podstawowych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN)
2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02-08-2012.do godz. 10:00.
3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017: z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi z projektu Goplańskie Dziedzictwo/
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni, ciągów pieszych lub rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, których wartość wynosiła co najmniej 350.000,00 zł brutto każda. (w jednym zadaniu, nie sumować wielkości w ramach kilku zadań)
Uwaga: ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie we wskazanym zakresie )
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności:
- drogowej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków,kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 2. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona naruszeniem warunków umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (151kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (41kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (142kB) pdf
Zmiana_Ogłoszenia.pdf (26kB) pdf

Spis zawartości.pdf (28kB) pdf
Opis techniczny.pdf (46kB) pdf
PLAN SYTUACYJNY - Arkusz 1 Odcinek A.zip (18673kB) zip
PLAN SYTUACYJNY - Arkusz 2 Odcinek B.pdf (3762kB) pdf
PLAN SYTUACYJNY - Arkusz 3 Odcinek C.pdf (2247kB) pdf
Przekrój konstrukcyjny.pdf (150kB) pdf
SST.zip (636kB) zip
Przedmiar robót.pdf (617kB) pdf

Odpowiedź_SIWZ_26 (106kB) pdf


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIPm.pdf (121kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (17 lipca 2012, 19:07:33)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (17 sierpnia 2012, 14:02:43)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1060