zamówienie na:

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/04/10/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica
Numer ogłoszenia: 387254 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych -Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej. Zamówienie jest realizowane z Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -Cyfrowa Szkoła, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków budżetu państwa. W ramach zmówienia publicznego zakupione zostaną następujące pomoce dydaktyczne - komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem - szt 20, komputery dla nauczycieli wraz z oprogramowaniem szt. 4 .Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania między salami lekcyjnymi szt. 1. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne szt 1- Tablica interaktywna szt. 1 Projektor krótkoogniskowy szt. 1.Projektor multimedialny szt. 1 Ekran szt 1 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - szt. 1. Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej szt. 1- Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i system blokowania włamań- szt 1. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej na wszystkie pomoce dydaktyczne objęte przedmiotem zamówienia, a w przypadku tablic interaktywnych co najmniej 5 lat gwarancji. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był serwisowany przez autoryzowane serwisy producenckie na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby pomoce dydaktyczne spełniały następujące warunki- posiadały deklaracje CE, posiadały certyfikat SO9001 dla producenta sprzętu- w przypadku komputerów przenośnych- spełniają normy Energy Star 5.0 są wyprodukowane w 2012 roku,fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, -posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. Zamawiający wymaga aby:-elementy bezprzewodowej sieci komputerowej kontroler, router i punkty dostępowe) zostały przez Wykonawcę zainstalowane(wraz z okablowaniem )i przyłączami ściennymi i uruchomione,- tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy oraz głośniki zostały przez Wykonawcę zainstalowane (wraz z okablowaniem i przyłączami ściennymi) i uruchomione. Wykonawca zapewni szkolenie techniczne nauczycieli z obsługi komputera dla ucznia-tablicy interaktywnej,- projektora multimedialnego. Powyższe czynności Wykonawca powinien wliczyć w koszty dostawy urządzeń. Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki określone w w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych (Dz.U. z 2012r poz.41) w szczególności warunki określone w złączniku nr 1 do tego rozporządzenia Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych zał nr 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych -Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego i lub multimedialnego wraz z montażem o wartości co najmniej 30.000 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy złotych w jednym zadaniu (nie sumować w ramach kilku zadań)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz cenowy, oświadczenie o spełnianiu warunków
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Oświaty i Wychowania ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, pokój nr: 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (115kB) word
Zal_1_oswiadczenie.doc (24kB) plik
Zal_2_oswiadczenie.doc (29kB) word
Zal_3_Formularz oferty.doc (38kB) word
Zał_4_formularz_cenowy.doc (63kB) word
Zal_5_opis_przedmiotu.doc (222kB) word
Zal_6_wykaz_dostaw.doc (31kB) word
Zal_7_wzor_umowy.doc (39kB) word

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (25kB) word

Powaidomienie o uniewaznieniu postępowania (27kB) word

 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (8 października 2012, 19:53:16)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 października 2012, 13:29:22)
Zmieniono: Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163