zamówienie na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.27.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2012  13:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 


Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki

Numer ogłoszenia: 401214 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzenie, uchwalenie i doprowadzenie do wejścia w życie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kruszwica dot. wyznaczenia terenów lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną (dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych planów, wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu. Opracowanie należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z treścią uchwały : 1) Uchwała Nr XV/160/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki;
2. Przedmiotem zamówienia są usługi ujęte we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
3. Zadanie obejmuje teren w miejscowościach: Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki - obszar ok. 720 ha Granice planu miejscowego określa załącznik do w/w uchwały.
4. Zakres prac planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:
1) Etap I - prace wstępne: a) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej z analizą stanu istniejącego uwzględniającej powiązania obszaru objętego planem z otoczeniem (w formie opisowej i graficznej a gdzie jest to możliwe i fotograficznej), b) przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu (mapy cyfrowe w skali 1:2000), c) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej (w formie opisowej i graficznej), d) analiza wniosków wniesionych do planu i opracowanie propozycji ich rozstrzygnięcia, e) wykonanie opracowania ekofizjograficznego ( w wersji papierowej i cyfrowej, w formie opisowej i graficznej), f) opracowanie i prezentacja koncepcji projektu planu - tekst + rysunek kolor (w wersji papierowej i cyfrowej), g) przygotowanie i przekazanie projektów zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń związanych z przystąpieniem do opracowania planu (w wersji papierowej i elektronicznej), 2) Etap II - opracowanie projektu planu: a) opracowanie projektu planu z uwzględnieniem otrzymanych uwag i uzyskanie ostatecznej akceptacji ze strony zamawiającego, b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (w wersji papierowej i cyfrowej, w formie opisowej i graficznej - dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym rysunkiem dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania), c) sporządzenie prognozy sutków finansowych uchwalenia planu, d) opiniowanie i uzgodnienie projektu planu, w tym prezentacja projektu (projekt z częścią graficzną w skali 1:2000 w wersji papierowej i cyfrowej - dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym rysunkiem dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania), e) przygotowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, (jeśli występuje potrzeba ich sporządzenia), f) przygotowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień projektu planu, g) wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie planu i odpowiednio w prognozie oddziaływania na środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz uzyskanej zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (o ile taka zgoda była wymagana), h) przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu (wersji papierowej i cyfrowej - tekst uchwały + część graficzna w wersji kolorowej i w skali 1:2000), i) przygotowanie i przekazanie projektów obwieszczenia i ogłoszenia zawiadamiającego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, j) wyłożenie do publicznego wglądu, k) udział w dyskusjach publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, 3) Etap III - ewentualna korekta projektu planu: a) przygotowanie wykazu uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z propozycją ich rozstrzygnięcia. Wykaz, należy przekazać zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem ustawowego terminu rozpatrzenia uwag. Załączniki graficzne do wykazu uwag należy przygotować w formacie zapewniającym ich czytelność (numery działek, oznaczenia, uwagi), (w wersji papierowej i cyfrowej), b) ponowne uzgodnienie projektu planu w niezbędnym zakresie, o ile taka konieczność się pojawi, c) ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, w niezbędnym zakresie, w przypadku naniesienia zmian, d) lista nieuwzględnionych uwag (w wersji papierowej i cyfrowej), e) przygotowanie dokumentów i załączników do projektu uchwały wraz z projektem uchwały w celu przedłożenia do zaakceptowania Radzie Miejskiej w Kruszwicy, f) udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz w sesji, 4) Etap IV - przedstawienie uchwały wraz z załącznikami oraz pełną dokumentacją planistyczną Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa: a) przygotowanie uchwały w spawie planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych do przekazania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, b) przygotowanie uchwały do publikacji w odpowiednim formacie i ilości wymaganej przez Urząd Wojewódzki, c) opublikowanie miejscowego planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 5. Opracowanie należy przekazać zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 1) część tekstową projektu planu - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD - 2 egzemplarze; 2) część graficzna projektu planu w kolorze w skali 1:2000 - 4 egzemplarze; 3) część graficzna projektu planu czarno-biały w skali 1:2000 - 2 egzemplarze; 4) część graficzna projektu planu na nośniku CD/DVD - 2 egzemplarze; 5) część graficzna projektu planu czarno-biały, pomniejszony do publikacji - 1egzemplarz; 6) część graficzna projektu planu w formie umożliwiającej jego zamieszczenie na stronach internetowych zamawiającego na nośniku CD/DVD - 2 egzemplarze; 7) opracowanie ekofizjograficzne - 3 egzemplarze + na nośniku CD/DVD-2 egzemplarze; 8) wyniki badań geologicznych, (jeżeli będą konieczne) - 2 egzemplarze + na nośniku CD/DVD-2 egzemplarze; 9) prognoza oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze + na nośniku CD/DVD-2 egzemplarze; 10) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego- 3 egzemplarze + na nośniku CD/DVD-2 egzemplarze; 11) Wszystkie teksty w wersji cyfrowej muszą być zapisane w formacie z rozszerzeniem.doc a rysunki w formacie .jpeg oraz dwg - dla oryginałów. Dokumenty w wersji elektronicznej muszą być kompletne, tożsame z wersją papierową. W trakcie procedury sporządzania planu wykonawca zobowiązany jest także do udziału i prezentacji projektu planu (w zależności od potrzeb): 1) na sesjach Rady Miejskiej w Kruszwicy dotyczących projektu planu i jego uchwalenia; 2) na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kruszwicy i innych, wskazanych przez Zamawiającego; 3) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu; 6. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: 1) kopię obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica; 2) uchwałę Nr XV/160/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych, który został sporządzony w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej na etapie przygotowania do przystąpienia do podjęcia uchwały ( tzn. zakończone opracowywanie projektu planu wraz z kompletem uzgodnień) dla powierzchni minimum 700 ha III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że będzie dysponował min. jedną osobą tj. głównym projektantem-urbanistą, który brał udział w opracowaniu minimum jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 35 000,00 zł ( trzydzieści pięć tysięcy 00/100 PLN), III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie o spełnianiu warunków III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: o Ustala się punktację ; Za opracowanie jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych, który został sporządzony w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej na etapie przygotowania do przystąpienia do podjęcia uchwały ( tzn. zakończone opracowywanie projektu planu wraz z kompletem uzgodnień) dla powierzchni minimum 700 ha 5 pkt + 2 pkt za każdy dodatkowo opracowany plan spełniający warunki minimalne Uwaga: W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować deklarowany termin wykonania usługi. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego:Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska4,88-150 Kruszwica. pokój nr 28. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf (85kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (45kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (36kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (32kB) pdf
Zal_4_wykaz usług.pdf (33kB) pdf
Zal_5_Wniosek o dopuszczenie.pdf (47kB) pdf

Unieważnienie (34kB) pdf


metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (16 października 2012, 13:45:37)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (13 grudnia 2012, 14:03:48)
Zmieniono: Powiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1129