zamówienie na:

Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 26151 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 31.07.2014r Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 11 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, w miejscowościach: Ostrowo, Polanowice, Rzepowo, Sukowy, Witowice, Wróble, Żerniki, Tarnowo, Rusinowo, Gocanowo oraz Chełmce. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych, - wykonanie nowego pokrycia. 2. Remont świetlicy wiejskiej w Polanowicach: - remont ścian w pomieszczeniach, - odmalowanie sufitów, - wymiana drzwi wewnętrznych, - remont wentylacji, - wymiana pokrycia dachowego. 3. Remont świetlicy wiejskiej w Rzepowie: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki, - wymiana stolarki drzwiowej, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych. 4. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sukowy: - wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wymiana pokrycia dachowego nad częścią parterową, 5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowice: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki na posadzkę z płytek gressowych, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych, - wykonanie nowego pokrycia dachu. 6. Remont świetlicy wiejskiej we Wróblach: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki na posadzkę z płytek gressowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych, 7. Remont świetlicy wiejskiej w Żernikach: - remont sufitów, wykonać sufity podwieszane, - remont podłóg, demontaż podłogi drewnianej i wykonanie nowej z płytek gressowych, - odnowienie wnętrz poprzez odmalowanie ścian wewnętrznych, - remont łazienki, - wydzielenie w Sali głównej aneksu kuchennego z doprowadzeniem wody, - remont instalacji elektrycznej gniazda i oświetlenie, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 8. Remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki, - wykonanie posadzki z płytek gressowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie wzmocnienia ścian zewnętrznych. 9. Remont świetlicy wiejskiej w Rusinowie: - demontaż kasetonów drewnianych sufitu, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowego pokrycia. 10. Remont świetlicy wiejskiej w Gocanowie: - zamurowanie od wewnątrz otworów stolarki okiennej, - wymiana orynnowania, - oczyszczanie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowego pokrycia dachu, - wykonanie tynków ścian zewnętrznych, - wykonanie barierki ochronnej przy schodach wejściowych. 11. Remont świetlicy wiejskiej w Chełmcach: - rozbiórka konstrukcji drewnianej posadzki, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana orynnowania, - oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, - wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych, - wykonanie nowego pokrycia dachu. Dokładny opis oraz zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - projekt budowlany /Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica/ opracowany przez Biuro Konstrukcyjno-Budowlane MK-Projekt, ul. Kwiatowa 20, 88-170 Pakość; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. /Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica/ opracowany przez Biuro Konstrukcyjno-Budowlane MK-Projekt, ul. Kwiatowa 20, 88-170 Pakość. - przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym. Termin wykonania zadania: 31.07.2014 r. Zamawiający wymaga załączenia do umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z zapisami w SIWZ, określającego kolejność wykonywania robót w dniu zawarcia umowy. Harmonogram wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Kolorystyka materiałów nieokreślonych w projekcie podlega uzgodnieniom i akceptacji Zamawiającego. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie zadania nie częściej niż po zakończaniu każdego z poszczególnych obiektów. Przewiduje częściowe rozliczanie zadania na podstawie protokołów odbioru częściowego poszczególnych obiektów oraz protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Z uwagi na fakt, iż świetlice wiejskie pełnić będą funkcję lokalów wyborczych podczas zaplanowanych na okres od 22 do 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego należy opracować harmonogram rzeczowo-finansowy w sposób umożliwiający głosowanie w tym okresie. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej łącznie z kosztorysem i przedmiarem robót służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: a) Spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych b) Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. Projekt jest realizowany w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania /Odnowa i rozwój wsi/, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.02.2014r. do godz. 10:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub budynków zawierające w swym zakresie prace dekarskie, stolarkę okienną oraz prace polegające na układaniu płytek ściennych i podłogowych których wartość wynosiła co najmniej 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100 PLN) każda w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeśli dotyczy,formularz ofertowy,oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1,tj:1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) siły wyższej. § 5 ust. 1-3.tj. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.3.3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, pokój nr: 30 ( buiro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 31.07.2014.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania /Odnowa i rozwój wsi/, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (221kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf

Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf

Zal_6_wzór umowy roboty budowlane.pdf (110kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (36kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (43kB) pdf

Projekt budowlany.7z (14736kB) plik

Przedmiary.7z (10669kB) plik

Uwaga zmiana terminu składania ofert

Zmiana SIWZ.docx (23kB) word

Zmiana ogłoszenia BZP.docx (16kB) word

SIWZ - zmienione.doc (238kB) word

 

Odpowiedź_24_02_2014_do_SIWZ.doc (96kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (10 lutego 2014, 14:25:07)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (20 marca 2014, 14:52:29)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzysniejszej ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394