zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2014

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 marca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2014
Numer ogłoszenia: 80770 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1:Temat: /Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami/ 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast ich zakończenia do dnia 30.06.2014 r. 2. Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi i obmiarem robót (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. 3. Odbiór robót musi być dokonany protokólarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. (wykaz dróg załącznik nr 9a) 5. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg gminnych emulsją i grysami w ilości: - 1000m2 - do grubości 3 cm - 1500m2 - do grubości 4 cm - 300m2 - rakowiny Zakres Prac: a. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów; b. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę; c. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawionego miejsca; d. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia; e. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa; f. Rozsypanie drobnego kruszywa; g. Ubicie lub wałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu. Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Uwaga!!! W przypadku stosowania żwirów skruszonych o tej samej granulacji nakłady pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie 2: Temat: /Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco/ 1Prace muszą być wykonane do 30.06.2014 r. 2.Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi i obmiarem robót (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie po podpisaniu umowy. 3.Odbiór robót musi być dokonany protokólarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 4.Remont na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. (wykaz dróg załącznik nr 9b) 5.Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie wmontowanie 200 ton masy mineralno-bitumicznej na gorąco oraz 12 ton kruszyw różnych frakcji od 0-33,5 mm. a. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów; b. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę; c. Uzupełnienie najgłębszych ubytków powyżej 8 cm tłuczniem; d. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca; e. Rozścielenie mieszankami mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia; f. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki; g. Skropienie bitumem powierzchni międzywarstwowej i zasypanie piaskiem górnej warstwy. Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Zadanie 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Uwaga!: jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia wadium należy wnieść osobno dla każdej części. 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26-03-2014.do godz. 10:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35,( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35) a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Remont cząstkowy zadanie 1 lub 2 ( określić właściwie) b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - dla zadania 1: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie ulic, dróg emulsją i grysami o wartości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) każda (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) - dla zadania 2: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie ulic, dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100 PLN) każda (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności drogowej Dotyczy zadania 1 i 2. Jeśli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, wystarczy wykazanie jednej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN), Niezależnie czy wykonawca składa ofertę na jedną czy obie części zadania, składa jedną polisę
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty, kosztorys ofertowy, oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jesli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 16 ust. 1.tj:Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy i siły wyższej. 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica,gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 30(biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (153kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (28kB) pdf

Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane.pdf (47kB) pdf

Zal_6a_kosztorys_ofertowy.doc (36kB) word

Zal_6b_kosztorys_ofertowy.doc (33kB) word

Zal_7a_wzor_umowy grysy.pdf (83kB) pdf

Zal_7b_wzor_umowy.pdf (83kB) pdf

Zal_8a_specyfikacja _techniczna.pdf (44kB) pdf

Zal_8b_Specyfikacja_techniczna.pdf (48kB) pdf

Zal_9a_wykaz_dróg.pdf (28kB) pdf

Zal_9a_wykaz_dróg.pdf (28kB) pdf

Zal_10_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf

Zal_11_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _BIP_.pdf (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (11 marca 2014, 11:07:00)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (9 kwietnia 2014, 10:53:19)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916