zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2014
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 maja 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 138628 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy Przedmiot zamówienia: Opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - Projekt budowlano - wykonawczy /Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy/, opracowany przez firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową /VITARO/ z Radomska; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn. /Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy/, opracowany przez firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową /VITARO/ z Radomska. Powyższa dokumentacja zawiera zakres szerszy niż przewiduje przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury zlokalizowanym na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy, na działce nr 253 Kruszwica obręb 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 1/ Obsługa geodezyjna (wytyczenie terenu inwestycji, geodezja powykonawcza); 2/ Przygotowanie terenu pod inwestycję; 3/ Budowa placu zabaw; 4/ Budowa nawierzchni piaskowej placu zabaw pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 1m; 5/ Budowa ogrodzenia panelowego o wysokości min. 1,10 m wraz z trzema furtkami w kolorze zielonym. 7/ Montaż elementów małej architektury - wyposażenia placu zabaw: - Huśtawka wahadłowa podwójna z jednym siedziskiem płaskim, drugim siedziskiem kubełkowym o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 2,35 x 4,10 x 2,15 m. Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Belka pozioma stalowa - malowana proszkowo. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych kotwach. Elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. - Huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 2,35 x 4,10 x 2,15 m. Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Belka pozioma stalowa - malowana proszkowo. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych kotwach. Elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. - Huśtawka wagowa z podstawą metalową o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 1,00 x 0,50 x 3,00 m. Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Podstawa wykonana w całości z metalu - malowana proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie grubości min. 16 mm. Uchwyty wykonane z rury - malowanej proszkowo. - Bujak (2szt.) o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 0,90 x 0,35 x 0,70 m. Korpus bujaczków wykonany z tworzywa barwionego w masie typu HDPE grubości min. 12 mm. Bajaczki zamontowane na stalowej malowanej proszkowo sprężynie. Wzór bujaka do uzgodnienia z Zamawiającym. - Zestaw zabawowy duży o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 3,10 x 9,20 x 6,20 m. Zestaw składający się domku z ławeczkami i dachem dwuspadowym, wieży bez dachu, ślizgu krótkiego, pomostu ruchomego, podestów stałych wielopoziomowych (4szt.), trapów wejściowych (2 szt.), balustrad pełnych (6 szt.) i trapu wejściowego (2szt.), łączników metalowych (4szt.), chorągiewki, modułu kółka i krzyżyk. Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych - malowanych proszkowo kotwach. Elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym. Daszek wykonany z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 10 mm w czterech różnych kolorach (daszek różnokolorowy), dzięki czemu nie wymaga żadnej konserwacji, malowania itp. Balustrady wykonane z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 20 mm. Poręcze pomostu ruchomego wykonane z metalowych rurek malowanych proszkowo. Ślizg krótki w całości wykonany ze stali nierdzewnej tj. zjazd, boczki, burty, dzięki czemu zagwarantowana jest najwyższa jakość oraz brak konserwacji. Urządzenie wykonane z drewna klejonego o przekroju min. 45 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE o grubości min. 12 mm dzięki czemu nie wymagają żadnej konserwacji. - Zjeżdżalnia o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 3,20 x 4,20 x 1,10 m. Zestaw składający się z wieży z daszkiem dwuspadowym, trapu wejściowego, ślizgu krótkiego, trapu wejściowego i balustrad (2 szt.). Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych - malowanych proszkowo kotwach. Elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym. Daszek wykonany z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 10 mm w czterech różnych kolorach (daszek różnokolorowy), dzięki czemu nie wymaga żadnej konserwacji, malowania itp. Balustrady wykonane z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 20 mm. Ślizg krótki w całości wykonany ze stali nierdzewnej tj. zjazd, boczki, burty, dzięki czemu zagwarantowana jest najwyższa jakość oraz brak konserwacji. - Zestaw zabawowy mały o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 2,50 x 3,60 x 3,00 m. Zestaw składający się z platformy, rury strażackiej, ścianki wspinaczkowej, drabinki pionowej wejściowej (2 szt.), piaskownicy z siedziskami w narożnikach, koparki, balustrady (4 szt.). Urządzenie wykonane z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych - malowanych proszkowo kotwach. Elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym. Balustrady wykonane z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 20 mm. Ślizg krótki w całości wykonany ze stali nierdzewnej tj. zjazd, boczki, burty, dzięki czemu zagwarantowana jest najwyższa jakość oraz brak konserwacji. - Regulamin o wymiarach (wys. x dł. x szer.) 2,10 x 0,75 x 0,20 m. Regulamin wykonany z drewna klejonego min. 5 warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm o zaoblonych krawędziach, frezowanego wzdłużnie. Montaż urządzenia do gruntu na stalowych - malowanych proszkowo kotwach. Daszek wykonany z tworzywa barwionego w masie polistyrenu spienionego lub HDPE grubości min. 12 mm. - Ławki (4szt.) o konstrukcji nośnej wykonanej z żeliwa na stałe związane z gruntem - siedzisko i oparcie wykonane z listew barwionych w masie polistyrenu spienionego o wymiarach minimum 120 x 37 x 1500 mm z ekologicznego materiał, który nie wymaga konserwacji, malowania, impregnacji, jest odporny na zarysowania. Listwy ławki z polistyrenu muszą posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie. - Kosz na śmieci stalowe malowane farbami proszkowymi (4szt.). - Stół 4-osobowy drewniany z ławkami (3 kpl.). Wymagania dotyczące wyposażenia placu zabaw: - Urządzenia zabawowe powinny być ciekawe i estetyczne, trwałe i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane sprzęty powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych, konkretnych urządzeń rekreacyjno zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Ponadto powinny być objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji. Dopuszcza się zabawki różnych producentów przy zachowaniu określonych minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji zabawki oraz minimalnego składu zestawu zabawowego i pozostałych urządzeń. Zabawki powinny wyglądem przypominać przedstawione wizualizacje zamieszczone w dokumentacji projektowej. - W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano znaki towarowe, patent, pochodzenie materiałów lub urządzeń należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych oraz standardu wykonania nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Wytyczne dla Wykonawców: -Podstawą do wyceny jest projekt budowlany, opracowanie graficzne, STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. -W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami poszczególnych sieci czy wszelkie opłaty za przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót w trakcie realizacji zadania; -Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. -Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). -Nie dopuszcza się płatności częściowych w trakcie realizacji robót budowlanych. -Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół odbioru robót, faktura Vat (rachunek)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·  Do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik robót specjalności konstrukcyjno- budowlanej
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty W celu wykazania, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty: - kartę techniczną danego urządzenia wraz ze zdjęciem oferowanego urządzenia -certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 ( lub równoważny) wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV, INT itp. na każde urządzenie - certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych konkretnych urządzeń zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń, (w przypadku zestawów urządzeń dopuszcza się przedstawienie certyfikatu osobno dla piaskownicy i osobno dla pozostałej części urządzenia),
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, formularz oferty, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1.w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2.w przypadkach określonych w § 17 ust. 1, § 5 ust. 1-3.tj.1)Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: -zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, -udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, -siły wyższej. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. oraz w:3.w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego:Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego:Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przeznaczony do dofinansowania w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (131kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf
Zal_5_umowa-wzór.pdf (90kB) pdf
Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (36kB) pdf
Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (43kB) pdf

przedmiar I.pdf (55kB) pdf

specyfikacja_techniczna_Pólwysep.pdf (251kB) pdf

str_1-10 projekt.pdf (3011kB) pdf

str_11 opinia konserwatora zabytków.pdf (310kB) pdf

str_12-19 warunki zabudowy.pdf (2952kB) pdf

str_20-45 opis projektu.pdf (6163kB) pdf

str_46-50 rysunki.pdf (1501kB) pdf
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (46kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (24 kwietnia 2014, 11:10:30)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (26 maja 2014, 12:31:43)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825