zamówienie na:

Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 maja 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
 Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer ogłoszenia: 144986 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaneim terenu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 30.09.2014r Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka ziemianki. 2) Budowa budynku parterowego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, znajdującego się działce oznaczonej nr 43/7, z dachem o konstrukcji drewnianej wielospadowej nachylonej po kątem 24 st., pokryty dachówką ceramiczną. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia zabudowy: 256,94 m², - powierzchnia użytkowa - 201,49 m², - powierzchnia całkowita - 256,94 m², - kubatura - 1075 m³. 3) Zagospodarowanie terenu: - ogrodzenie terenu świetlicy siatką plecioną na słupkach stalowych z rur z cokołem betonowym, - w ogrodzeniu należy wykonać dwie bramy o szerokości 4,0 m oraz jedną furtkę o szerokości 1,0 m, - utwardzenie terenu przyległego do świetlicy z przeznaczeniem na część komunikacyjną z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych o powierzchni 650 m² z kostki betonowej grubości 8cm oraz dla ciągu pieszego o powierzchni 230 m², - wykonanie modernizacji istniejącej zieleni niskiej (istniejące tereny zieleni wysokiej pozostają bez zmian), modernizacji podlega istniejąca zieleń niska z dosadzeniem drzewostanu iglastego i wykonaniem nowych miejsc zieleni niskiej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - Projekt Architektoniczno - Budowlany / Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu / Brześć Gmina Kruszwica / Branża - Budowlana / Opracował - Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch/ ul. Parkowa 11, 88-140 Gniewkowo, - Projekt Budowlany - branża sanitarna/ Wewnętrznych Instalacji WOD - KAN i C.O. z kotłownią na paliwo stałe/ Budynek Świetlicy Wiejskiej/ Opracował- SAINT -PROJEKT Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz/ ul. Wachowiaka 7/28, 88 - 100 Inowrocław z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu - Projekt Budowlany - branża sanitarna/ Przyłączy Wodociągowego oraz Kanalizacji Sanitarnej / Budynek Świetlicy Wiejskiej/ Brześć dz. nr 43/7 gm. Kruszwica/ Opracował- SAINT -PROJEKT Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz / ul. Wachowiaka 7/28, 88 - 100 Inowrocław z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu - Projekt Budowlany/ Świetlica wiejska Brześć Gmina Kruszwica/ Budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu/ Branża Elektryczna/ Opracował mgr. inż. Krzysztof Ochocki/. - Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych II. Zestawienie wyposażenia świetlicy: - Składane stoły konferencyjne - sztuk 8 - Stoły konferencyjne - sztuk 3 - Krzesła konferencyjne - sztuk 60 - Kuchnia gazowo- elektryczna - sztuk 1 - Telewizor LCD - sztuk 1 - Zestaw muzyczny (Miniwieża) - sztuk 1 - Stół do tenisa stołowego - sztuk 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wytyczne dla wykonawców: - Podstawą do wyceny jest projekt budowlany . Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. - Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. - Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej łącznie z kosztorysem i przedmiarem robót służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych, uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. - Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie zadania za wykonane prace w oparciu o jedną fakturę przejściową oraz fakturę końcową. W tym wypadku łączna wartość faktury przejściowej i końcowej nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia ryczałtowego. Kwota, na jaką faktura przejściowa może zostać wystawiona, będzie zależeć od stanu zaawansowania wykonanych prac. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Płatność na podstawie faktury przejściowej, wystawionej po częściowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego po poświadczeniu kwoty do wypłaty przez Inspektora Nadzoru. - Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN)2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.05.2014r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu / b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych o kubaturze min. 800 m3 (każde) w jednym zadaniu (nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań) Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.:- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych , - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno- budowlanej .
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,formularz cenowy wyposażenia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1,tj: 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3)siły wyższej. § 5 ust. 1-3. tj. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3.3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego Urząd Miejski w Kruszwicy , pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta ).
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.09.2014.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie przeznaczone do dofinansowania ze środków PROW.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (151kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf

Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf

Zal_6_Wzór umowy.pdf (94kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (36kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (43kB) pdf

Zal_9_Wyposażenie świetlicy_opis.pdf (78kB) pdf

Zal_10_Formularz_cenowy_wyposażenie.pdf (29kB) pdf

 

specyfikacje.pdf (720kB) pdf

projekt arch. bud. Swietlica Brzesc_v2_opis_rysunki.7z.001 (15360kB) plik

projekt arch. bud. Swietlica Brzesc_v2_opis_rysunki.7z.002 (15360kB) plik

projekt arch. bud. Swietlica Brzesc_v2_opis_rysunki.7z.003 (15360kB) plik

projekt arch. bud. Swietlica Brzesc_v2_opis_rysunki.7z.004 (6635kB) plik

Przedmiar.pdf (627kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (29 kwietnia 2014, 14:42:13)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 maja 2014, 10:19:02)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305