zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki - Bachorce

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki - Bachorce
Numer ogłoszenia: 171360 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki - Bachorce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 29.08.2014r 1.Przedmiotem zamówienia jest: Droga gminna będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 49/1; 49/2; 106; 139/6; 161; 163 i jest drogą klasy D łączącą miejscowości Piecki i Bachorce. Odcinek objęty opracowaniem ma swój początek na włączeniu w drogę powiatową nr 2577C, koniec stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2576C. Pas drogowy posiada zmienną szerokość (min = 5,50 m). W stanie istniejącym w pasie drogi gminnej znajduje się jezdnia o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją o szerokości zmiennej (od 4,30m do 4,60m). Przedmiotowa droga zapewnia przede wszystkim dojazd do przylegających posesji tj. zabudowy zagrodowej oraz na pola uprawne. Skomunikowanie z przylegającymi działkami zapewniają zjazdy gruntowe. Ponadto droga gminna krzyżuje się z drogą zlokalizowaną na działce 163 (kierunek do wsi Bachorce). Odprowadzenie wód opadowych odbywa się na przyległe tereny - brak rowów odwadniających. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi w osi: A-B = 572,26 m C-D = 37,76 m E-F = 34,13 m Na potrzeby opracowania przyjęto kilometrację przebudowywanego odcinka zgodnie z jego początkiem i końcem opisanymi powyżej. Odcinek ma swój początek na włączeniu w drogę powiatową nr 2577C, koniec stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2576C. Drogę trasowano w nawiązaniu do przebiegu istniejącej jezdni z uwzględnieniem konieczności wykonania poszerzeń oraz ograniczeń wynikających z szerokości pasa drogowego. W ciągu przebudowywanego odcinka zlokalizowane jest skrzyżowanie z drogą gminną (km=0+442,52). W stanie istniejącym na skrzyżowaniu występuje duża powierzchna nieurządzona. Planuje się wykonanie przebudowy skrzyżowania. Ponadto założono wykonanie korekty w trasie na drodze podporządkowanej poprzez odgięcie toru jazdy i zaprojektowanie włączenia pod kątem 90o. Dodatkowo ze względu na ograniczone warunki terenowe planuje się wykonanie poszerzenia o nawierzchni bitumicznej oddzielonego od jezdni właściwej krawężnikiem najazdowym 15x22 wyniesionym ponad krawędź jezdni na 3 cm. Włączenie w drogę powiatową nr 2577C również podlega przebudowie celem poprawienia widoczności dla pojazdów podporządkowanych. Planuje się również dokonanie korekty trasy na włączeniu co spowoduje zmniejszenie powierzchni nieurządzonych i zredukuje potencjalne pola kolizji do punktów kolizji. Realizowanie włączenia pod kątem 90o w stosunku do drogi z pierwszeństwem jest niemożliwe ze względu na wynikające ograniczenia terenowe (granice pasa drogowego). Włączenie w drogę powiatową nr 2576C również zostało objęte przebudową. Zgodnie ze stanem istniejącym włączenie to realizowane jest poprzez dwie jezdnie w zakresie których dokonano poszerzenia do 5,0m. Wyspa kanalizująca została obramowana krawężnikiem najazdowym 15x22 cm wyniesionym ponad krawędź jezdni na wysokość 3cm. Profil podłużny drogi zaprojektowano przy założeniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni. Trasę w przekroju podłużnym zaprojektowano przy założeniach: ­ zapewnienia wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni ­ dostosowania wysokościowo do istniejących zjazdów indywidualnych ­ dowiązania wysokościowo do jezdni istniejącej dróg powiatowych ­ w oparciu o dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu ­ uwzględniając przebieg istniejącej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi i płynności przebiegu drogi) W przypadku wystąpienia różnic wysokościowych na końcu odcinka E-F objętego opracowaniem w stosunku do istniejącej nawierzchni należy zniwelować warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 na długości min. 5m. Szerokość nawierzchni bitumicznej na całej długości przebudowywanego odcinka drogi wynosi 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej uzależnionej od szerokości pasa drogowego (w przypadku wystarczającej szerokości wykonać pobocza o szerokości 75cm). Spadek poprzeczny jezdni odcinków A-B oraz C-D projektuje się jako daszkowy 2%. Na odcinkach w łuku należy wykonać spadek poprzeczny jednostronny zachowując odcinki przejściowe służące dokonaniu zmiany pochylenia poprzecznego jezdni. Odcinek E-F planuje się wykonać o szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej uzależnionej od szerokości pasa drogowego. Na włączeniach w istniejące jezdnie szerokość jezdni projektowanej dostosować do istniejącej a pochylenia poprzeczne należy dostosować do istniejących pochyleń podłużnych jezdni dróg powiatowych. Na całej długości odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni. Z uwagi na istniejącą szerokość jezdni należy dokonać poszerzeń w celu osiągnięcia szerokości jedni projektowanej równej 5,0 m. Na włączeniach w drogi powiatowe oraz w obrębie istniejącego skrzyżowania w km 0+442,52 ze względu na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni przewidziano rozbiórkę nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej konstrukcji. Poszerzenia istniejącej jezdni oraz nowe konstrukcje w miejscu dokonania rozbiórek istniejącej nawierzchni należy wykonać o następującej konstrukcji: ­ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm ­ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 4 cm ­ warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - gr. 20 cm ­ warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - gr. 15 cm. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni należy wykonać: ­ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm ­ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 4 cm ­ profilowanie istniejącej podbudowy jezdni (po wykonaniu frezowania) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - gr. zmienna (min. 8 cm) Zjazdy do przyległych posesji wykonać w miejscach zjazdów istniejących o następującej konstrukcji: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.5 cm -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - gr. 20 cm -warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - gr. 10 cm Zjazdy na przyległe pola uprawne nie zostały jednoznacznie wyznaczone. W stanie istniejącym brak jest widocznych wyodrębnionych zjazdów. Przebudowa drogi nie powoduje braku dostępności do pół uprawnych ze względu na brak projektowanych rowów odwadniających (stan wymuszony szerokością pasa drogowego). 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa drogi gminnej nr 150817C Piecki - Bachorce/ b) Projekt organizacji ruchu /Przebudowa drogi gminnej nr 150817C Piecki - Bachorce/ c) Specyfikacje Techniczne /Przebudowa drogi gminnej nr 150817C Piecki - Bachorce/ 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i projekt organizacji ruchu natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym; b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. c) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu powykonawczego, w którym będzie należało wyodrębnić wartości oraz ilości robót wykonanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49/2, 161, 163 oraz odrębny kosztorys powykonawczy dla działek 49/1, 106, 139/6. Podstawą do wyceny jest projekt budowlany, STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. -Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). -Nie dopuszcza się płatności częściowych w trakcie realizacji robót budowlanych. -Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół odbioru robót, faktura Vat (rachunek). Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.06.2014r. do godz. 10:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki - Bachorce/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni itp. o nawierzchni bitumicznej , których wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy 00/100 PLN) każda. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy,oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1.w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2.w przypadkach określonych w § 18 ust. 1, § 5 ust. 1-3.tj.1)Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: -zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, -udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, -siły wyższej. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. oraz w:3.w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (155kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf

Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf

Zal_6_wzór umowy.pdf (93kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

budwlano-wykonawczy.7z (17349kB) plik

MATERIAŁY PRZETARGOWE.7z (996kB) plik

organizacja ruchu.7z (1629kB) plik

Odpowiedź_do_SIWZ_.pdf (35kB) pdf

przekroje A-B.pdf (1048kB) pdf

przekroje c-d.pdf (186kB) pdf

e-f (1).pdf (209kB) pdf


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (48kB) pdf  

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (21 maja 2014, 12:36:01)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (12 czerwca 2014, 13:02:40)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849