zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 171822 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV 90650000-8 Usługi usuwania azbestu Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 30.09.2014r 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie usług polegających na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kruszwica zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kruszwica. 2. Zamówieniem objęte są niżej wymienione prace i usługi: a) demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kruszwica, b) załadunek i transport do miejsca składowania pokryć dachowych zawierających azbest, c) oczyszczenie terenu z gruzu azbestowego i pyłu azbestowego d) wszystkie roboty przygotowawcze i tymczasowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót i usług podstawowych 3. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie 14 nieruchomości z gminy Kruszwica, w ilości około 100,00 Mg, ich transport i utylizację, 4. Załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych tymczasowo na 45 nieruchomościach z terenu gminy Kruszwica w ilości około 209,95 Mg-płyta falista, płaska. 5. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest winno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości, a z czynności tej wykonawca winien sporządzić protokół, 6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości i Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu azbestu, nie później niż do dnia 30.09.2014 r 7. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, państwowemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu- w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 8. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w należytym porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w miejscu wyznaczonym oraz na bieżąco usuwać wszelkie odpady i śmieci we własnym zakresie i na własny koszt na urządzone wysypisko, a także przekazać kartę odbioru odpadów, 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów -zgodnie ze stosownymi przepisami 10. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót) 11. Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszty ich usunięcia 12. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest na stałe, nie dopuszcza się deponowania na składowisku posiadającym zgodę na okresowe magazynowanie odpadów. 13. Zamówienie należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności: a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z póź. zm.) b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn.zm.). c) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31). e) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) f) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986). g)ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U Nr 227, poz. 1367) h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), i) innymi obowiązującymi przepisami nie wymienionymi wyżej w zakresie objętym zamówieniem. 14.Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Wymaga się, aby: - odebranie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości zostało udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez Wykonawcę. - przekazanie do unieszkodliwienia materiałów z demontażu zostało udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez końcowego odbiorcę, to jest podmiot uprawniony do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Karty powinny być sporządzone wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzebę ewidencji odpadów (Dz.U.Nr 30, poz.213) Dla prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się wizję lokalną na posesjach objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy adresy wraz z numerami kontaktowymi właścicieli poszczególnych nieruchomości. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie cen jednostkowych zgodnie z zapisami umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli przedstawi: -aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi między innymi na usuwanie azbestu), -aktualną decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych, wydane zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r ((Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.);.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na usuwaniu azbestu o wartości brutto min. 100 000,00 zł ( sto tysięcy 00/100 PLN) każda. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN), III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo jesli dotyczy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1)terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć a spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, 2)zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych lub elewacji, b) przyczyn losowych lub zależnych od właścicieli nieruchomości.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul.Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (126kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf

Zal_3_wykaz nieruchomości.pdf (56kB) pdf

Zal_4_wykaz usług.pdf (30kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (50kB) pdf

Zal_6_Umowa.pdf (56kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (36kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (43kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (50kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (21 maja 2014, 13:48:20)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (18 czerwca 2014, 12:07:21)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 798