zamówienie na:

Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy- etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.15.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
 Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap I
Numer ogłoszenia: 173492 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska gminnego w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej. Zakres zadania obejmuje: ­ budowę nawierzchni placu targowego ­ wykonanie placów utwardzonych ­ budowę dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ­ wykonanie dojść pieszych zapewniających skomunikowanie z przyległymi placami i ciągami komunikacyjnymi, ­ przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Kujawskiej zapewniające skomunikowanie terenu z drogą publiczną, ­ wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia powierzchni projektowanych, ­ budowę kolidujących punktów oświetlenia ulicznego. W stanie istniejącym na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej przewidziana niniejszym opracowaniem do rozbiórki. Przedmiotowy obszar w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntowo - żużlową i służy jako miejsca postojowe oraz plac manewrowy dla przyległych budynków mieszkalnych oraz obiektów handlowych. W stanie istniejącym droga wewnętrzna posiada skomunikowanie z ul. Kujawską poprzez istniejący zjazd o nawierzchni betonowej. Zjazd ten przewidziano do przebudowy ze względu na zmianę lokalizacji projektowanej jezdni manewrowej. Wzdłuż terenu objętego budową po stronie prawej w stanie istniejącym znajduje się ciąg pieszy z kostki betonowej (dojście do budynku mieszkalnego nr 17) oddzielony od jezdni pasem zieleni, w którym zlokalizowano bariery rurowe o wysokości 0,5m. Po stronie lewej w stanie istniejącym zlokalizowany jest plac postojowy oraz manewrowy dla obiektu handlowego POLO market. Część przeznaczona wyłącznie dla dostaw oddzielona jest od obszaru objętego opracowaniem płotem wykonanym z elementów stalowych. Koniec opracowania stanowi istniejące ogrodzenie placu targowego. Teren na którym zlokalizowano plac targowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 3UH - teren usług nieuciążliwych z zakresu handlu i drobnego rzemiosła. Odwodnienie obszaru w stanie istniejącym odbywa się poprzez spływ wody opadowej częściowo do wpustów kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie zieleni oddzielającym istniejącą jezdnię bitumiczną od ciągu pieszego oraz poprzez rozsączanie w istniejącej nawierzchni gruntowo-żużlowej. W stanie istniejącym teren objęty zagospodarowaniem nie posiada oświetlenia w związku z czym przewidziano wykonanie punktów oświetlenia zgodnie z projektem branżowym. Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów urządzeń oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac w rejonie urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych nr 69; 106/21; 106/22; 106/23; 106/123. Początek opracowania stanowi zjazd publiczny z drogi gminnej (ul. Kujawska w Kruszwicy), koniec wyznacza istniejące ogrodzenie placu targowego. Projekt w zakresie branży drogowej obejmuje: ­ budowę nawierzchni placu targowego z drogowej kostki betonowej ­ budowę nawierzchni dróg manewrowych z drogowej kostki betonowej ­ budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z drogowej kostki betonowej ­ wykonanie dojść dla pieszych celem skomunikowania z przyległym terenem wykonanych z kostki betonowej ­ wykonanie placów utwardzonych z drogowej kostki betonowej ­ przebudowę istniejącego zjazdu z drogowej kostki betonowej ­ przebudowę przyległego chodnika na ul. Kujawskiej oraz zatoki autobusowej. W planie jezdnie manewrowe poprowadzono wzdłuż istniejącego ciągu pieszego przy budynku nr 17 zapewniając skomunikowanie poprzez istniejący zjazd z ul. Kujawską projektowanych parkingów oraz istniejącego placu targowego (brama wjazdowa w ciągu ogrodzenia) pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m jako jezdnię drogi manewrowej jednokierunkowej o nawierzchni z drogowej kostki betonowej zapewniającej skomunikowanie z miejscami parkingowymi skośnymi (o wymiarach 5,0x2,5m) przy zachowaniu wymaganych odległości dla miejsc postojowych od granicy działek oraz okien budynków mieszkalnych. Projektowany plac targowy posiada szerokość zmienną. Zaplanowano wykonanie placu od jezdni manewrowej do granicy działki przy pozostawieniu obszaru terenu zielonego o szerokości 1,0m od strony obiektu handlowego POLO market. W zakresie branży instalacyjnej Odprowadzenie ścieków deszczowych spływających z targowiska projektuje się kolektorami deszczowymi z rur litych PVC Ø400, SN8 (8,0 kN/m2). Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni rewizyjnych i trójników zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø200mm, SN8 (8,0 kN/m2). Podstawowe dane: ­ kanały deszczowe lite PVC SN8 (8,0 kN/m2) ø 400mm - 127,5 m ­ kanały deszczowe lite PVC SN8 (8,0 kN/m2) ø 200mm - 9,5 m ­ studnie żelbetowe ø 1200mm - 4 szt. ­ wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem - 5 szt. Odprowadzenie wód deszczowych spływających z ulic, chodników, placów projektuje się do kolektorów deszczowych które należy wykonać wg projektu branży instalacyjnej będącej integralną częścią dokumentacji projektowej. W zakresie branży elektrycznej Projektuje się oświetlenie ulic, chodników, placów zgodnie z projektem branży elektrycznej będącym integralną częścią dokumentacji projektowej. Projektuje się latarnie oświetlenia ulicznego w zestawie: fundament prefabrykowany, słup stalowy SO-8 Noc, wysięgnik stalowy, oprawa sodowa SGS 203/150 z dwóch obwodów. Projekt wykonany został zgodnie z normą PN-EN 13201:2007 Cz. 2. Projektuje się odcinki kabli YAKY 4x35 pomiędzy słupami. Zasilanie szafki zasilająco-sterującej SOU wykonać kablem YAKY 4x35 zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia ze złącza kablowo- pomiarowego Z-4a+2xTL usytuowanego przy ul. Kujawskiej dz. nr 106/23. Projektowane zagospodarowanie terenu ­ drogi manewrowe: 1 089,45 m² ­ miejsca parkingowe: 721,90 m² ­ plac targowiska: 1 921,40 m² ­ plac utwardzony: 262,45 m² ­ chodniki i dojścia: 42,60 m² ­ istn. chodnik do przełożenia: 123,60 m² ­ istn. zatoka do przełożenia: 11,45 m² 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlano - wykonawczy /Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru /Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy/opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 c) 3. Wytyczne dla oferenta: a) Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie; b) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym; c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do placu targowego. Należy zapewnić dojście dla pieszych oraz dojazd dla handlujących od strony ul. Kujawskiej. d) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania; e) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej; kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. f) Wykonawca posiada niezbędną wiedze oraz dysponuje potencjałem technicznym tzn: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością prowadzili roboty budowlane. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunki zostaną spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni, parkingu itp. o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej, których wartość wynosiła co najmniej 450.000,00 zł każda. g) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. h) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.06.2014r. do godz. 10:00 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy- etap I /b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni, parkingu itp. o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej , których wartość wynosiła co najmniej 450 000,00 zł ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) każda. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: - kierownik budowy specjalności drogowej - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 300 000,00 zł (trzysta tysięcy 00/100 PLN)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie o spełnianiu wraunków udziału
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1.w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 18 ust.1, § 5 ust. 1-3.tj.1) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:- zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, - udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, - siły wyższej 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. oraz w 3. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica, pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica, pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (154kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf

Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf

Zal_6_Wzór umowy.pdf (93kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

0055_MATERIAŁY PRZETARGOWE.7z (1873kB) plik

0055_Projekt budowlano-wykonawczy.7z.001 (7168kB) plik

0055_Projekt budowlano-wykonawczy.7z.002 (7168kB) plik

0055_Projekt budowlano-wykonawczy.7z.003 (7168kB) plik

0055_Projekt budowlano-wykonawczy.7z.004 (7168kB) plik

0055_Projekt budowlano-wykonawczy.7z.005 (1973kB) plik

Odpowiedź_do_SIWZ.doc (37kB) word

Zal_6_Wzór umowy_obowiązujący.doc (139kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (22 maja 2014, 14:29:38)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (18 czerwca 2014, 12:05:38)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1478