zamówienie na:

Budowa hali sportowo- rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Budowa hali sportowo- rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska
Numer ogłoszenia: 242938 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowo- rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa hali sportowo- rekreacyjnej z pomieszczeniem kotłowni i magazynem sprzętu sportowego na dz. nr 35/4 na terenie wsi Wola Wapowska gm. Kruszwica. Projektowany budynek hali jest budynkiem parterowym, wolnostojącym z dachem o konstrukcji stalowej kołowej, pokrytej dwuwarstwową powłoką poliestrową syntetyczną. Dane ogólne:powierzchnia zabudowy - 681.80 m2 powierzchnia użytkowa - 670.44 m2 kubatura - 4697.44 m3 wysokość - 9.00 m w tym: hala sportowo-rekreacyjna powierzchnia zabudowy - 637,00 m2 powierzchnia użytkowa - 629.29 m2 ubatura - 4580,44 m3 wysokość - 9,00 m pomieszczenie kotłowni kontenerowej powierzchnia zabudowy - 16.80 m2 powierzchnia użytkowa - 15.20 m2 kubatura - 47.00 m3 pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego powierzchnia zabudowy - 28.00 m2 powierzchnia użytkowa - 25.74 m2 kubatura - 70.00 m3 Zagospodarowanie boiska: Wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17.66x36.00 o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej grubości 20 cm w tym: - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 15.56x31.90 m - boisko do siatkówki o wymiarach 9.00x18.00 m - boisko - kort tenisowy o wymiarach 10.97x23.77 Powierzchnia płyty głównej - 635 ,76 m2 Wykonanie podbudowy nastąpi z warstwy piasku zagęszczonego grubości 15 cm, warstwy betonu B20 grubości 20 cm wzmacnianego włóknami szklanymi. Warstwa poliuretanowa grubości 13-15 mm wykonana zostanie na projektowanej płycie betonowej B20, zbrojonej włóknem szklanym. 2.Zagospodarowanie terenu:- Powierzchnie utwardzone występują w ciągach komunikacji pieszej oraz w komunikacji dojazdowej. Grubość kostki brukowej w ciągach komunikacji pieszej 6 cm, natomiast w komunikacji dojazdowej 8 cm. - Na działce przewidziano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dwa miejsca postojowe dla osób n. sprawnych. - Powierzchnie nie utwardzone zostaną obsiane trawą i obsadzone zielenią niską.- W pobliżu wjazdu i wejścia na działkę przewiduje się miejsce utwardzone na pojemniki odpadków stałych osłonięte od strony posesji ściankami murowanymi ażurowymi, oraz z dostępem od strony drogi w celu szybkiego opróżniania pojemników. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - Projekt Architektoniczno - Budowlany / Budowa hali sportowo - rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska / Branża - Budowlana / Opracował - Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch/ ul. Parkowa 11, 88-140 Gniewkowo. 3.Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy: Oprzyrządowanie boiska: - bramki do piłki ręcznej, - słupki i siatka kpl. profesjonalna na boisku do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego - występują jako przenośne, montowane okresowo do tulei zabetonowanych w podłożu jako elementy stałe, - stanowisko sędziowskie jako ruchome, W części szczytowej wschodniej i zachodniej hali sportowej wykonać piłko chwyty na wysokość 3.40 cm i długości 10.00 m (wg zał. rys. detal.) Montaż piłko chwytów nastąpi do ramy stalowej wykonanej z rur o śr 8o mm, ocynkowany i pokryty lakierem poliestrowym. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty PZH, aprobaty ITB i certyfikaty zgodności z normami. Wytyczne dla Wykonawców: - Podstawą do wyceny jest projekt budowlany . Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. - Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. - Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej łącznie z kosztorysem i przedmiarem robót służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych, uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. - Zamawiający wymaga załączenie kosztorysu ofertowego zawierającego pełen zakres zamówienia do umowy.- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).2Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.08.2014r. do godz. 10:00.3W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Budowa hali sportowo - rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -dwie roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej o konstrukcji stalowej z przykryciem powłokowym, których wartość wynosiła co najmniej 400 000,00 zł brutto każda. Uwaga:(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.:-kierownik budowy (robót) z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno- budowlanej .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
fomularz ofertowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie o spełnianiu wraunków udziału
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1.w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,2.w przypadkach określonych w § 18 ust. 1, § 5 ust. 1-3. tj. 1) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:-zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy,-udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,-siły wyższej.1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych oraz w 3. 3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica , pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta)...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica , pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta)...
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (147kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf
Zal_6_Wzór umowy.pdf (94kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf
projekt_hala_podstawowy.7z (2007kB) plik
rys zam hala.7z (2238kB) plik
rysunki kotlownia z magazynem.7z (1039kB) plik
adaptacja - hala sportowo-rekreacyjna WOLA WAPOWSKA.pdf (206kB) pdf
kosztorys ofertowy.pdf (272kB) pdf
specyfikacja ogólna.pdf (309kB) pdf
opis tech. do kotlowni (2).pdf (457kB) pdf
opis techniczny.pdf (486kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP.docx (15kB) word
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (21 lipca 2014, 11:43:44)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (1 września 2014, 14:10:02)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857