zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/02/10/2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce
Numer ogłoszenia: 350064 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni niżej wymienionych szkół w sezonie grzewczym 2014/2015 1. Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 24.000 litrów 2. SP Polanowice 19.000 3. SP Rusinowo 15.000 4.SP Wola Wapowska 22.000 5. Gimnazjum nr 3 w Bachorce 40.000 Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 i cen rynkowych Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej polskiej normie jakościowej PN-C -96024;2011 a w szczególności: wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, zawartość siarki - max 0,2 %, gęstość w temperaturze 15º C, nie wyższa niż 0,860 g/ml, całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg. Dostawy mają odbywać się autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizacje. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami za zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Pojemność pojemników na olej opałowy 1. SP Chełmce 4 x 2000 litrów 2. SP Polanowice 3x1600 litrów 3. SP Rusinowo 2x 1850 litrów 4. Gimnazjum nr 3 Bachorce 4x 2000 litrów 5. Wola Wapowska 6x 2000 litrów Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego mieści się w zakresie minimum 1600 litrów- maksimum 36500 litrów. Nie akceptujemy możliwości zmiany cen na skutek zmian cen u producenta w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy. Dane dotyczące: a) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach 50, 88-121 Chełmce - miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa 88-121 Chełmce tel. (052)351687 - zapotrzebowanie na olej opałowy: ok 24.000 litrów, - 4 zbiorniki po 2000 litrów -rodzaj oleju opałowego : olej opałowy Lekki b) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach 27, 88-150 Kruszwica -miejsce dostawy: Polanowice 88-150, Kruszwica tel/fax (052) 3515615, - zapotrzebowanie na olej opałowy: ok 19.000 litrów, - 3 zbiorniki po 1600 litrów, - rodzaj oleju opałowego: olej opałowy Lekki c) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie, 23 tel/fax (052) 3516084 88-153 Kruszwica - zapotrzebowanie na olej opałowy: ok 15.000 litrów - miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa 23 88-185 Rusinowo - 2 zbiorniki po 1850 litrów każdy -rodzaj oleju opałowego: olej opałowy Lekki d) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej 6 tel/fax (052) 3516794 88-153 Kruszwica - miejsce dostawy; Wola Wapowska 88-153 Kruszwica -zapotrzebowanie na olej opałowy ok 22.000 litrów - 6 zbiorników po 2000 litrów - rodzaj oleju opałowego: olej opałowy Lekki e) Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Bachorcach 88-153 Bachorce 42 tel/fax (052)3516711 88-153 Kruszwica - miejsce dostawy Bachorce 88-153 Kruszwica - zapotrzebowanie na olej opałowy ok 40.000 litrów - 4 zbiorniki po 2000 litrów - rodzaj oleju opałowego: olej opałowy Lekki Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeśli przedstawi aktualną koncesję, o której mowa w przepisach art. 32 Ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. 2011r. Nr 94, poz. 551 z poź. zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, pokój nr 2, piętro I.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (106kB) word
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (31kB) word
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (35kB) word
Zal_3_Wzór_umowy.doc (47kB) word
Zal_4_Wzór oferty.doc (47kB) word
Zal_5_Lista podmiotow grupa kapitalowa.odt (12kB) plik
Zal_6_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx (16kB) word

 

Powiadomienie_o_wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.doc (43kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (20 października 2014, 19:45:31)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (5 listopada 2014, 07:25:58)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824