zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2014/2015

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.26.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 359578 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2014/2015. Usługa musi być wykonana zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, umową oraz wykazem dróg stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1. Odśnieżanie pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami lub piaskarkami; 2. Zwalczanie śliskości zimowej solarkami przy użyciu solanki lub soli z piaskiem, 3. Odśnieżanie równiarkami samojezdnymi, spycharkami lub ładowarkami. 4. Użycie ładowarek i samochodów samowyładowczych do usuwania zwałowisk śnieżnych. 5. Odśnieżanie z użyciem pługów wirnikowych. 2. Wytyczne dla oferenta: - Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usługi. - Zamawiający w celu prawidłowego prowadzenia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych wymaga, aby oferent posiadał bazę na terenie Gminy Kruszwica. Miejsce wskazane przez oferent jest jednocześnie miejscem garażowania sprzętu wskazanego w ofercie. Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo kontroli miejsca wskazanego przez oferenta. - Zamawiający zamierza zrealizować zamówienie do dnia 31.12.2014r. w kwocie nie wyższej niż 100.000,00 zł..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegajace na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda w jednym zadaniu ( nie sumować wartości w ramach kilku zadań) wraz z dokumentem potwierdzającym, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami, którymi realizowane będzie zamówienie t.j: 1. wykaz sprzętu: 1. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik do solarki i pługa: 2 szt. 2. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik do piaskarki i pługa: 2 szt. 3. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik pługa jednostronnego: 2 szt. 4. Ładowarko-spycharka (kołowa) lub równiarka: 1 szt. 5. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,0 m³: 2 szt. 6. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik pługa wirnikowego: 1 szt. 7. Samochód samowyładowczy do wywozu śniegu + ładowarka wraz z niezbędną obsługą: 1 zestaw 2. Dysponowanie bazą na terenie gminy Kruszwica zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny; (oświadczenie zał nr 4)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnianiu warunków
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 90
·         2 - Czas reakcji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica pokój 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica pokój 30 ( Biuri Obsługi Interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (111kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf

Zal_3_Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń.pdf (27kB) pdf

Zal_4_oświadczenie o bazie.pdf (25kB) pdf

Zal_5_wykaz usług.pdf (36kB) pdf

Zal_6_Kosztorys ofertowy.xlsx (42kB) excel

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Zal_9_Wzór oferty.doc (46kB) word

Zal_10wzór umowy.pdf (46kB) pdf

Zal_11_Wykaz dróg-ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.pdf (40kB) pdf

Zal_12_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf (168kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.docm (24kB) zip

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (29 października 2014, 15:10:57)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (18 listopada 2014, 12:40:39)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 779