zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa PB 95 jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.29.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Bezgotówkowy zakup paliwa PB 95 jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

Numer ogłoszenia: 403556 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliwa PB 95 jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych, ciągników i sprzętu ( kanistrów) paliw spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 11.09.2013 r.( Dz. U. z 2013 r.,poz.1058 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych; ponadto muszą być zgodne( parametry nie gorsze) z normami : PN EN 228- benzyna bezołowiowa 95, PN EN 590 - olej napędowy, PN EN 589LPG; - przewidywana ilość oraz asortyment paliwa wynosi : Pb 95 - 7.000 l ON - 30.000 l Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych zamawianego paliwa w zależności od potrzeb, w stosunku do szacowanej, wskazanej powyżej ilości. Zmiana zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. - tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo - karta paliwowa, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; Wykonawca przedstawi (jako załącznik do oferty) zasady systemu sprzedaży bezgotówkowej; Zamawiający przewiduje potrzebę wydania ok. 30 szt. kart paliwowych przypisanych do wskazanych pojazdów oraz ok. 10 szt. kart wystawiona w celu realizacji dostaw służących do zasilania pozostałych urządzeń zamawiającego - tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w /Wykazie stacji paliw/; - Wykonawca musi posiadać minimum jedną stacje usytuowane w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego ( licząc w linii prostej od siedziby Zamawiającego) - Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa - ważność karty przez 12 miesięcy; cena karty musi zostać wliczona w cenę paliwa - wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za zakup paliwa - Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16- tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. - wykaz pojazdów będzie stanowił załącznik do umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wykazu dodatkowych pojazdów lub wykreślenia pojazdu.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.49.99-7.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przedstawi: aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. o - Prawo energetyczne ( DZ.U. z 2012, Nr 89, poz.1059)
 
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca przedstawi: w ,,Wykazie stacji paliw/, ze dysponuje co najmniej jedną stacją w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Nadgoplańska 4, 88- 150 Kruszwica.( licząc w linii prostej).
 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy 00/100 PLN),
 
 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Stały upust - 10
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1) zmiany rodzaju i ilości pojazdów lub zmiana osób, w razie zaistnienia takich zmian po stronie Zamawiającego w ciągu roku, a co za tym idzie anulowanie dotychczasowych lub wydanie nowych kart do transakcji bezgotówkowych, 2) zmiana ilości paliw, 3)w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatków VAT. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia zmian przez Zamawiającego.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 9 (biuro obsługi interesanta).
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie
 
 
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (104kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Kosztorys ofertowy.pdf (25kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf
Zal_5 Wzór umowy.pdf (36kB) pdf
Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (29kB) pdf
Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (40kB) pdf
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_wykonawca _bip.pdf (46kB) pdf

 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (9 grudnia 2014, 14:03:29)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (19 grudnia 2014, 14:05:02)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 500