zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.30.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica wraz z podległymi jednostkami
Numer ogłoszenia: 410242 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica .gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica wraz z podległymi jednostkami. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica wraz z podległymi jednostkami z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku; Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów; Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; Ubezpieczenia komunikacyjne (Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; Ubezpieczenie Assistance) CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant imienny i bezimienny) CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie promu Ostrówek II UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia... II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy prawo zamówień publicznych.-dla wszystkich części
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.50-2, 66.51.63.00-3, 66.51.54.00-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 9.2.2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. z późn. zm. (jednolity tekst. Dz. U. z 2010 r. nr 11 poz. 66 z późn. zm.) w zakresie tożsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy,formularz oferty,ogólne albo szczególne warunki ubezpieczenia odpowiadające przedmiotowi ubezpieczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, jak również możliwość wprowadzenia zmian nieistotnych, tj. takich, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, czy też na wynik postępowania. Zmiany w zawartej umowie mogą być dokonane w przypadkach wymienionych poniżej (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.1.w przypadku objęcia usług ubezpieczeniowych podatkiem VAT; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy w trakcie okresu jej obowiązywania, o kwotę wynikającą ze zmiany odpowiednich przepisów. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w okresie obowiązywania umowy jak również zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub stawek składek za te ubezpieczenia nie będzie podstawą zmiany wynagrodzenia wykonawcy (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.2.wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego lub termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy takich jak: brak płynności finansowej Zamawiającego; działanie osób trzecich uniemożliwiające wykonanie zamówienia; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.3.zmiana kluczowego personelu Wykonawcy; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.4.zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.5.w trakcie wykonywania zamówienia nastąpi zmiana ilości jednostek objętych ubezpieczeniem albo ich form organizacyjnych; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.6.w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.7.w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka, bądź sum stałych wystąpi konieczność podwyższenia sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/ limitu odpowiedzialności; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.8.w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/ limitu odpowiedzialności w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, bądź sum stałych; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.9.w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości ubezpieczonych pojazdów; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia. (dot. Części II zamówienia): 1.10.powstanie nowe ryzyko ubezpieczeniowe nie przewidziane wcześniej w SIWZ, a zawierające się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia wskazanym w ust. 3 SIWZ; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności i wskaże sposób ich rozwiązania; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia; (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.11.Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia w ramach prowadzonego postępowania zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy SIWZ; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności; (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 1.12.korzystne dla zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności wskazując korzyści zmiany; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia; (dot. Części I; Części II i Część III zamówienia): 2.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 24. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 22.1., muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku; Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów; Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; Ubezpieczenia komunikacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku; Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów; Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; Ubezpieczenia komunikacyjne (Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; Ubezpieczenie Assistance)..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 752. Klauzule fakultatywne - 153. Dodatkowe warunki fakultatywne - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant imienny i bezimienny).. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant imienny i bezimienny)..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 902. Klauzule fakultatywne - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie promu /Ostrówek II/.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie promu /Ostrówek II/..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.54.00-7, 66.51.21.00-3, 66.51.41.50-2, 66.51.63.00-3.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 902. Klauzule fakultatywne - 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (425kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Kruszwica (2) .doc (2434kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz wartości mienia (2).xls (143kB) excel
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy (2).doc (168kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa dla konsorcjum.doc (34kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekty umów.doc (221kB) word
Załacznik nr 6 do SIWZ - Terminy polis (2).xls (43kB) excel
Odpowiedź_na_ zapytanie_SIWZ _ pytania z poprzedniego przetargu.doc (731kB) word

Odpowiedź_na_ zapytanie_19_12_2014.doc (63kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.doc (51kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (15 grudnia 2014, 14:50:22)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 grudnia 2014, 12:16:43)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621