zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Umieszczono pod ogłoszeniem 
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 41196 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. ( wykaz dróg stanowi załącznik nr 11 do SIWZ) 2.Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje: -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy użyciu remontera -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy użyciu remontera -ikwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera 3.Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera obejmuje: -przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw -pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem -wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową -wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltową -posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa -uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie -zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów. 4. Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco obejmuje: -wbudowanie MMB w ilości 200 Mg na gorąco 5. Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco obejmuje: -przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw -wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów -oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku -uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej -skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2. -rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia -zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki -uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie -zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu 6.Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast ich zakończenia do dnia 15.05.2015r. 7.Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. 8.Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 9.Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. 10.Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości: -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1000 m² -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1500 m² -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi - rakowiny: 300 m² -Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 200Mg 11.Zamawiający wymaga, aby roboty były prowadzone co najmniej 4 brygadami jednocześnie. Zmniejszenie zaangażowania sprzętowego może się odbyć jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku zmniejszenia zakresu prac do wykonania. 12.Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni potencjał techniczny, w tym minimum: -piła do cięcia asfaltu - 2 szt. -młot pneumatyczny - 2 szt. -sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 2 szt. -nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 2 szt. -zagęszczarka płytowa lub walec - 2 szt. -skrapiarka do emulsji - 2 szt. -samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 2 szt. -samochód wywrotka 5t - 2 szt. -specjalistyczny remonter drogowy - 2 szt. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo kontroli posiadanego sprzętu. Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załączniki nr 9 i 10 do SIWZ Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń , itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie Dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
 - 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie ulic, dróg emulsją i grysami o wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100 PLN), (nie sumować wartości w ramach kilku zadań), oraz -1 robotę budowlaną polegającą na remoncie ulic, dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100 PLN) (nie sumować wartości w ramach kilku zadań)
Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności drogowej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości, co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 90
·         2 - termin realizacji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) w przypadkach określonych w § 16 ust. 1:tj.:Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,siły wyższej. 3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 pokój nr 30(biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie Dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (144kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_5_wzor_umowy.pdf (83kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf
Zal_9_SST Remont cząstkowy przy uzyciu remontera.pdf (67kB) pdf
Zal_10_SST Remonty cząstkowe MMB.pdf (139kB) pdf
Zal_11_wykaz dróg.pdf (30kB) pdf
Zal_12_Kosztorys ofertowy.doc (38kB) word
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (49kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (24 lutego 2015, 14:17:44)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (17 marca 2015, 12:40:11)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 978