zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica
Numer ogłoszenia: 106512 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy nieruchomości lub do pierwszej studzienki.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 7 opracowań dla następujących miejscowości: Opracowanie 1: Sieć wodno - kanalizacyjna w miejscowości Chełmce (sieć wodociągowa o długości ok.5km, sieć kanalizacyjna o długości ok. 5km), Opracowanie 2: Sieć wodno - kanalizacyjna w miejscowości Chełmiczki (sieć wodociągowa o długości ok.1 km, sieć kanalizacyjna o długości ok.2km), Opracowanie 3: Sieć wodno - kanalizacyjna w miejscowości Sławsk Wielki (sieć wodociągowa o długości ok. 7.200 km, sieć kanalizacyjna o długości ok.6.200 km), Opracowanie 4: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Bachorce (sieć kanalizacyjna o długości ok. 3.5 km), Opracowanie 5: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Bachorce II (sieć kanalizacyjna o długości ok.2 km), Opracowanie 6: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wróble (sieć kanalizacyjna o długości ok. 3.200 km), Opracowanie 7: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Kobylnica (sieć kanalizacyjna o długości ok. 4.700 km).
Wskazane długości sieci są długościami orientacyjnymi i nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w przypadku zwiększenia długości sieci. Obszar objęty przedmiotem zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: Etap I: 1) opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodno - kanalizacyjnej, 2) uzyskanie map do celów projektowych(w tym jedna wersja elektroniczna dla Zamawiającego), 3) opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Etap II: 4) opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - jeżeli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu 5) opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla każdej miejscowości oddzielnie, 6) opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie warunków technicznych budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodno - kanalizacyjnej dla każdej miejscowości oddzielnie oraz złożenie w/w wniosku do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o., 7) opracowanie inwentaryzacji zieleni dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 4 egz., 8) opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 4 egz., 9) uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na przebieg sieci kanalizacyjnej oraz sieci, wodno - kanalizacyjnej po zaopiniowaniu przez Zamawiającego przebiegu sieci, 10) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla każdej miejscowości oddzielnie, 11) opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 4 egz. wraz uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeń, 12) uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą, 13) opracowanie przedmiaru robót dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 2 egz., 14) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 2 egz., 15) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej miejscowości oddzielnie w ilości 3 egz., 16) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla każdej miejscowości oddzielnie, 17) zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od potrzeb lokalnych wraz z uzyskaniem warunków zasilania energetycznego, projektu przyłącza energetycznego oraz monitoringu przepompowni z zastosowaniem systemu zgodnego z istniejącym na terenie Gminy Kruszwica, 18) uzyskanie pozwolenia na budowę od odpowiednich organów architektoniczno - budowlanych dla każdej miejscowości oddzielnie (decyzja ostateczna), 19) opracowanie przedmiotu umowy w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji wszystkich opracowań dla każdej miejscowości oddzielnie.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji inwestycji, który obejmuje: - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, - uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w razie konieczności, - udzielanie odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące wykonanej dokumentacji bez osobnego wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych od wezwania Projektanta przekazanego w formie: pisemnej, fax lub drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót (dla każdego opracowania) na pisemne wezwanie Zamawiającego.
2.Szczegółowe wymagania dokumentacji projektowej: 1) mapy sytuacyjno - wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi sieciami, 2) mapy ewidencyjne z których winno wynikać przez jakie działki przechodzą projektowane sieci, 3) tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel) zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje co będzie zlokalizowane na danej działce, np. wodociąg (średnica, długość), kanalizacja (średnica, długość), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, 4) oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie i pobudowanie na ich nieruchomościach projektowanych sieci. Oświadczenia właścicieli muszą posiadać datę potwierdzającą dzień spisania oświadczenia oraz nr działki, 5) w przypadku niezgodności z wypisami z rejestru gruntów, zestawić tabelarycznie ewentualne zmiany właścicieli odpowiednich działek, 6) dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i podziemnego w rejonie terenu projektowanej sieci Wykonawca uzyska od odpowiednich organów branżowych we własnym zakresie, 7) inwentaryzacja zieleni powinna określać ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia oraz projekty nasadzeń rekompensacyjnych. Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi sieciami. Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.), 8) projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego i pieszego uzgodniony z właściwymi dla danego obszaru instytucjami: Policją oraz zarządcami dróg gminnych, powiatowych, krajowych, 9) dokumentacja geotechniczna powinna zawierać dokładną informację o warunkach gruntowo - wodnych oraz dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu. Sposób posadowienia sieci winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania sieci oraz zastosowanego materiału. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować Zamawiającego w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu, 10) średnice projektowanej sieci wodno - kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej na zastosowane materiały, metody posadowienia sieci (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym, 11) z uwag na fakt, że w niektórych miejscach mogą pojawić się problemy z uzyskaniem niezbędnych dla kanalizacji grawitacyjnej spadków konieczne będzie wykonanie sieci ciśnieniowych oraz przepompowni ścieków, 12) projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do najbliższej przepompowni ścieków lub do najbliższej sieci kanalizacyjnej. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej, 13) sieć wodociągową w miejscowościach: Chełmce, Chełmiczki, Sławsk Wielki należy zaprojektować w miarę możliwości w miejscu istniejącej sieci wraz przepięciem starych przyłączy wodociągowych do nowo projektowanej sieci, 14) dokumentacja projektowa przepompowni ścieków powinna być przygotowana w oparciu o warunki techniczne uzyskane z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwica Sp. z o.o. i zawierać powinna: - projekt budowlano-konstrukcyjny, - projekt elektryczny, - plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków - instrukcję rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, oraz BHP, - instrukcja eksploatacji w zakresie technologicznym, elektrycznym, BHP, - projekt dróg dojazdowych, 15) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 16) przedmiar robót należy przygotować w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie .xls/xlsx na CD - przedmiar scalony w formie tabelarycznej. W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: - numer pozycji przedmiaru, - numer STWiOR, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. - kosztorys inwestorski oraz przedmiar w formacie pdf z podziałem na opracowania wraz z jego jednokrotną aktualizacją na pisemne wezwanie Zamawiającego.
Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3. Warunki wykonania koncepcji projektowej; Wykonawca w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodno - kanalizacyjnej do akceptacji w formie opisowej i graficznej. W terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionej koncepcji. Uwagi do koncepcji Wykonawca uwzględni w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu rozwiązań projektowych Wykonawca przedłoży w terminie 5 dni roboczych materiały wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykonawca złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla każdej miejscowości oddzielnie.
4. Miejsce świadczenia usługi - Gmina Kruszwica. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej terenu objętego opracowaniami i uzyskał informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 1) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) 2) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub równoważny/. 3) Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. 4) W cenie ofertowej należy uwzględnić wartość opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wartość sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji inwestycji. 5) Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na: - dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, - zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., - utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), - zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, - udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 6) Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 7) Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej dokonany zostanie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Gwarancja: Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, W przypadku ujawnienia wad projektowych lub obmiarowych w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie projektowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty robót budowlanych wynikające z ujawnionych wad. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi jakie występują na etapie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie 60 miesięcy od protokolarnego przekazania dokumentacji.
7.Warunki płatności 1)Wymaga się załączenia formularza cenowego (złącznik nr 3 do SIWZ). 2) Przewiduje się częściowe rozliczanie i finansowanie wykonanych prac w następujący sposób: ETAP I: Termin realizacji do 30.11.2015r. Warunki płatności: Za wykonanie I etapu prac Wykonawca może wystawić fakturę w wysokości do 40 % wynagrodzenia. Minimalny zakres prac: - opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodno - kanalizacyjnej w formie opisowej i graficznej zaakceptowanej przez Zamawiającego, - uzyskanie map do celów projektowych, - opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi złącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
ETAP II: Termin: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zadeklarowanym terminem w ofercie. Warunki płatności: minimum 60% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie częściowe i końcowe płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT i protokołu zdawczo - odbiorczego w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.05.2014r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał, co najmniej: - 2 dokumentacje projektowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią strefową o długości min. 2 km (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
Oraz
- 2 dokumentacje projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej o długości min. 2km. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
Każde zadanie może równocześnie potwierdzić spełnienie więcej niż jednego z powyższych warunków. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnienia wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza, aby funkcje w/w projektantów były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia. Wymieniony powyżej skład projektantów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości, co najmniej 300 000,00 zł (trzysta tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty, formularz cenowy,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2- termin realizacji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku co do: 1) terminu wykonania umowy, o których mowa w § 8, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a) opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował należytej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, b) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów, c) wykonania uzupełniających analiz, opracowań, d) gdy zaistnieje inna - niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 2) przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana zakresu przedmiotu umowy stała się konieczna ze względu na uwarunkowania techniczno - prawne oraz interes Zamawiającego, 3) wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana uwarunkowana jest: a) zmianą zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na ograniczenie zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne lub niemożliwe do zrealizowania z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. w przypadku braku konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko), b) uwarunkowaniami formalno-prawnymi, w tym urzędowa zmiana stawki VAT. 4) Wykonawca może dokonać zmiany projektantów wymienionych w ofercie za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy projektant będzie spełniał wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Wykonawca ponownie złoży oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 4. 5) W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 28. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój 30 ( Biuro Obsługi Interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (171kB) pdf
zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (72kB) pdf
zal_2_Oświadczenie o spełnieniu warunków (32kB) pdf
zal_3_formularz cenowy (23kB) pdf
zal_4_formularz oferty (47kB) pdf
zal_5_wzór umowy (83kB) pdf
zal_6_wykaz usług (28kB) pdf
zal_7_wykaz osób (28kB) pdf
zal_8_lista podmiotów grupa kapitałowa (37kB) pdf
zal_9_oświadczenie o grupie kapitałowej (44kB) pdf
zal_10_mapa poglądowa (6822kB) pdf
zal_11_zestawienie nieruchomości (85kB) pdf
Odpowiedź_14_05_2015_do_SIWZ.pdf (38kB) pdf
Odpowiedź_15_05_2015_do_SIWZ.pdf (33kB) pdf
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (7 maja 2015, 13:58:16)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (27 maja 2015, 14:29:42)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1358