zamówienie na:

Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III

zamawiający: gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2015
wartość: ponizej progów unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

/Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III/

Numer ogłoszenia: 133738 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III/. Roboty drogowe będą obejmowały odcinek ul. Wiejskiej od włączenia w ul. Kolegiacką do skrzyżowania z ul. PCK i Cmentarną oraz od. skrzyżowania z ul. Solidarności do skrzyżowania z ul. Cichą wraz z częścią ul. Cichej. Odcinek ul. Wiejskiej w Kruszwicy, której początek stanowi włączenie w ul. Kolegiacką, a koniec przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Wiejska - PCK - Cmentarna posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 6,0 do 6,2 m. Nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania i ubytki. Ponadto nawierzchnia wskazuje załamania pochyleń poprzecznych powodujące nieodpowiedni spływ wód opadowych do wpustów deszczowych. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni (zgodnie z lokalną kilometracją naniesioną na potrzeby projektu) zlokalizowany jest chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych betonowych. Nawierzchnia chodników posiada liczne spękania i załamania pochyleń poprzecznych i podłużnych co powoduje nieodpowiedni spływ wód opadowych w kierunku jezdni. Po prawej stronie jezdni zlokalizowane jest pobocze nieutwardzone oddzielone krawężnikiem betonowym 15x30cm z dojściami do posesji i zjazdami wykonanymi z kostki betonowej. Odwodnienie ulicy odbywa się poprzez spływ wód do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowana jest sieć wodociągowa, sieć energetyczna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa oraz teletechniczna. Nie występuje natomiast sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć ciepłownicza. Drugi z odcinków ul. Wiejskiej, której początek stanowi włączenie w ul. Solidarności i prowadzi w kierunku skrzyżowania z ul. Cichą posiada nawierzchnię z drogowych płyt betonowych o szerokości zmiennej. Nawierzchnia posiada liczne spękania i ubytki. W pasie drogi gminnej brakuje wydzielonych ciągów pieszych. W ciągu ulicy Wiejskiej po prawej stronie zlokalizowane są garaże samochodowe. Dojazd odbywa się poprzez plac o nawierzchni gruntowo-żużlowej z lokalnie wykonanymi utwardzeniami z płytek betonowych, betonu i kruszywa. Odcinek ul. Cichej objęty przebudową ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Wiejską. Po jednej stronie droga ta posiada nawierzchnię z drogowych płyt betonowych o szerokości zmiennej od 4,50 m do 5,50 m, z drugiej strony droga ta (położona na działce o nr ewid. 58) posiada jezdnię o nawierzchni gruntowo-żużlowej i szerokości zmiennej. Również na tym odcinku brak jest wydzielonych ciągów pieszych. Zjazdy posiadają zróżnicowane nawierzchnie: gruntowe, gruntowo-żużlowe, wykonane z kostki betonowej oraz z betonu lub trylinki. Odwodnienie dróg gminnych na odcinkach objętych projektem odbywa się powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych na przyległe tereny. Słupy oświetlenia ulicznego zlokalizowane są przy jezdni dróg. Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na przedmiotowym obszarze: ­ drogi gminne ­ oświetlenie uliczne ­ ogrodzenia ­ sieci wod.-kan. ­ sieć teletechniczna ­ linie energetyczne napowietrzne i podziemne Zakres prac objęty projektem: 1) odcinek ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Solidarności do ul. Cichej wraz z odcinkiem ul. Cichej Planuje się przebudowę ulicy Wiejskiej (odcinek oznaczony w dokumentacji jako A-B) o szerokości jezdni 6,0 m (na włączeniu w istniejącą jezdnię szerokość należy dostosować do istniejącej na odcinku 20 m ) i nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni planuje się wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i o szerokości 2,0 m (na włączeniu w istniejące ciągi piesze szerokość należy dostosować do istniejących na odcinku 2 m). Dodatkowo planuje się wykonać utwardzenie placu z drogowej kostki betonowej stanowiącego skomunikowanie przedmiotowej drogi gminnej z garażami samochodowymi zlokalizowanymi po prawej stronie wzdłuż pasa drogowego. Planuje się Przebudowę ulicy Cichej (odcinek oznaczony jako C-D oraz E-F) o szerokości jezdni 6,0 m (na włączeniu w istniejącą jezdnię szerokość należy dostosować do istniejącej na odcinku 10 m). Odcinek E-F oraz odcinek C-D w km od 0+000,00 do 0+007,73 należy wykonać o nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast odcinek C-D w km od 0+007,73 do 0+361,24 należy wykonać o nawierzchni z drogowej kostki betonowej. Wzdłuż jezdni planuje się wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m (na włączeniu w istniejące ciągi piesze szerokość należy dostosować do istniejących na odcinku 2 m). Przyległe posesje skomunikowane zostaną z drogą poprzez istniejące oraz projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej które ponumerowano i oznaczono na planie sytuacyjnym. Zjazdy istniejące zaprojektowano o szerokościach zgodnych z istniejącymi. Zjazdy nowoprojektowane zaprojektowano o szerokościach dostosowanych do granic działek oraz lokalizacji (od 3,0 m do 4,5 m). Jako oddzielenie chodnika od krawędzi jezdni przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Jako oddzielenie chodnika od krawędzi jezdni w miejscach przejść dla pieszych przewidziano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 3cm. Jako obramowanie chodnika przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm cm na ławie betonowej z oporem. Zjazdy z kostki betonowej nieposiadające naturalnego oparcia należy zakończyć dodatkowo opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na połączeniu zjazdów z jezdnią zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako oddzielenie chodnika na podbudowie od krawędzi jezdni przewidziano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 3cm. Jako obramowanie należy wykonać oporniki 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Jako oddzielenie chodnika na podbudowie od krawędzi jezdni w miejscu zlokalizowanych garaży samochodowych przewidziano krawężnik betonowy najazdowy15x22 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 2 cm. Jako oddzielenie projektowanego placu utwardzonego od chodnika na podbudowie należy wykonać krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 2 cm. Dodatkowo dla zakończenia placu przy garażach z kostki betonowej w miejscach nieposiadających naturalnego oparcia należy ułożyć opornik 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Profil podłużny projektowanego odcinka drogowego dostosowano do ukształtowania terenu, oraz warunków odwodnienia drogi i przyległych zjazdów. Konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz szczegóły połączeń poszczególnych elementów przedstawiono na rysunkach. W ramach zadania założono wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W zakresie branży instalacyjnej planuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Cichą i Wiejską w Kruszwicy. Ścieki deszczowe odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Dn800 w ul. Wiejskiej. Odprowadzenie ścieków deszczowych spływających z ulic zaprojektowano kolektorami deszczowymi z rur litych PVC Ø400, 315mm, SN8 (8,0 kN/m2). Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni rewizyjnych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø200mm, SN8 (8,0 kN/m2). 2) odcinek ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Kolegiacką do skrzyżowania z ul. Cmentarną i PCK Planuje się przebudowę ulicy Wiejskiej (odcinek oznaczony w dokumentacji jako A-B) o szerokości jezdni od 6,0m do 6.2m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakresie nawierzchni jezdni planuje się wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. Istniejącą nawierzchnię jezdni po frezowaniu należy profilować warstwą betonu asfaltowego AC16W. Warstwę ścieralną wykonać z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni planuje się wykonanie przyległego chodnika dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i o szerokościach 2,0 m (na włączeniu w istniejące ciągi piesze szerokość należy dostosować do istniejących). Wzdłuż prawej krawędzi jezdni planuje się wykonanie pobocza utwardzonego z drogowej kostki betonowej i szerokości od 1,1m do 1,5m. Przyległe posesje skomunikowane zostaną z drogą poprzez projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej (kolorowej), które ponumerowano i oznaczono na projekcie. Zjazdy zaprojektowano o szerokościach zgodnych z istniejącymi. Jako oddzielenie chodnika od krawędzi jezdni przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. W miejscach przejść dla pieszych w ciągu chodnika krawężnik zaniżyć do 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako krawężnik zaniżony zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 zastosować jako obramowanie chodnika. Obrzeża ponad nawierzchnię chodnika wynieść na wysokość 3 cm. Zjazdy z kostki betonowej obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem. Na połączeniu zjazdów z jezdnią zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Zakres przedsięwzięcia przewiduje również wykonanie remontu istniejącego włączenia ulicy Wiejskiej w ul. Kolegiacką zlokalizowanej na działce nr ewid. 141. Profil podłużny odcinka drogowego dostosowano do ukształtowania terenu, oraz warunków odwodnienia drogi. Konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz szczegóły połączeń poszczególnych elementów przedstawiono na rysunkach. W zakresie branży instalacyjnej planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic działek wraz z siecią kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Kolegiackiej. W ramach zadania założono wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - etap III/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - etap III/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; c) Projekt stałej organizacji ruchu /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - etap III/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; d) Projekt budowlany /Przebudowa ul. Wiejskiej w Kruszwicy/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa ul. Wiejskiej w Kruszwicy/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; f) Projekt stałej organizacji ruchu /Przebudowa ul. Wiejskiej w Kruszwicy/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36; 3. Wytyczne dla wykonawcy: a) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie; b) Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlano - wykonawcze, budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. c) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. d) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej, kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. g) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kostki brukowej betonowej (kolor oraz wzór) przed zakupem. h) Płyty drogowe betonowe pochodzące z rozbiórki należy demontować i transportować w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenia. Materiały należy przetransportować na teren Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej. Przekazanie materiałów protokolarne. i) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji i punktów usługowo - handlowych. j) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników garaży o utrudnieniach. Komunikat należy podać w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w formie ogłoszeń i obwieszczeń. k) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac na poszczególnych odcinkach robót. l) Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia na drogach dojazdowych do miejsca robót tablic informujących o utrudnieniach. Treść oraz forma do uzgodnienia z Zamawiającym. m) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.06.2015r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
 - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni wykonanej kostki brukowej betonowej wraz z budową/przebudową sieci kanalizacji deszczowej o powierzchni jednostkowej co najmniej 4.500,00 m², każda
Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
 oraz
- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową sieci kanalizacji deszczowej o powierzchni jednostkowej co najmniej 2.000,00 m² każda
Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności drogowej , - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 tj. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, tj. 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. b)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, c)siły wyższej. 3. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy u. Nadgoplańska 4, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy u. Nadgoplańska 4, pokój nr 30(biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacaj Istotnych Warunków Zamówienia (185kB) word
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (31kB) word
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (34kB) word
Zal_3_Wykaz osób.doc (45kB) word
Zal_4_wykaz robót.doc (48kB) word
Zal_5_Wzór oferty.doc (48kB) word
Zal_6_wzór umowy.doc (139kB) word
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.docx (17kB) word
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx (16kB) word

ul. Cicha-Wiejska

0020_1_Strona tytułowa-budowlano-wykonawczy.pdf (166kB) pdf
0020_2_Spis zawartości projektu bud-wyk.pdf (82kB) pdf
0020_6.Kopia uprawnień projektantów i sprawdzających.zip (7771kB) zip
0020_7.Zaświadczenia.zip (361kB) zip
0020_Branża drogowa.zip (20125kB) zip
0020_Branża instalacyjna.zip (4352kB) zip
0020_PZT.zip (17482kB) zip
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.zip (5714kB) zip
MATERIAŁY PRZETARGOWE.zip (2080kB) zip
ul. Wiejska
1.Strona tytułowa-Projekt Budowlany.pdf (165kB) pdf
2.Spis zawartości projektu budowlanego.pdf (82kB) pdf
6.Kopia uprawnień projektantów i sprawdzających.zip (8769kB) zip
7.Zaświadczenia.zip (8769kB) zip
branża drogowa.zip (10374kB) zip
branża instalacyjna.zip (3776kB) zip
PZT.zip (15190kB) zip
Organizacja Ruchu.zip (7046kB) zip
MATERIAŁY PRZETARGOWE.zip (3303kB) zip

Uwaga zmiana terminu składania ofert
Odpowiedź_17_06_2015_do_SIWZ _1.doc (75kB) word
Odpowiedź_17_06_2015_do_SIWZ _2.doc (52kB) word
Odpowiedź_17_06_2015_do_SIWZ _3.doc (43kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (17kB) word
SIWZ - obowiązująca ze zmianami_17.06.2015.doc (182kB) word
Zal_6_wzór umowy-poprawiony.doc (139kB) word


2013.08.05 Oświadczenie Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf (230kB) pdf
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.pdf (94kB) pdf
D.08.02.01 Chodnik z płyt chodnikowych betonowych.pdf (65kB) pdf
Wykaz rozbiórek ul.Cicha - ul.Wiejska.pdf (73kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (45kB) pdf
Kosztorys ofertowy ul.Cicha-ul.Wiejska.xlsx (58kB) excel
0020_2013.09.02 Starostwo (zgoda na wycinkę).pdf (1172kB) pdf
Pozwolenie s.1.pdf (405kB) pdf
Pozwolenie s.2.pdf (474kB) pdf
Pozwolenie s.3.pdf (135kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Bip.pdf (49kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (3 czerwca 2015, 13:15:06)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 czerwca 2015, 08:12:05)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106