zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej w Grodztwie i ulicy Słonecznej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
/Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej w Grodztwie i ulicy Słonecznej w Kruszwicy/
Numer ogłoszenia: 157026 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej w Grodztwie i ulicy Słonecznej w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego obejmującego budowę linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grodztwo ulica Wiosenna i Kruszwica ulica Słoneczna. Na ulicy Wiosennej w Grodztwie dz. nr 313 dokumentacja przewiduje wybudowanie 20 słupów oświetleniowych z oprawami świetlnymi i linią energetyczną oraz 1 szafkę oświetleniową z fundamentem. / zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o .moc przyłączeniowa 8 kW na napięciu 0,4 kV zasilanie ze stacji Grodztwo 8 / Na ulicy Słonecznej w Kruszwicy dz. nr 109 dokumentacja przewiduje wybudowanie 12 słupów oświetleniowych z fundamentem z oprawami świetlnymi i linią energetyczną oraz 1 szafką oświetleniową z fundamentem / zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Moc przyłączeniowa 8 kW na napięciu 0.4 kV , zasilanie ze stacji Grodztwo 8 , obwód 300. Linię kablową oświetlenia ulicznego dla ulicy Wiosennej jak i ulicy Słonecznej należy wykonać kablem YAKY 4X25mm2 . Przewidziane są dwa obwody oświetleniowe, które należy wyprowadzić z projektowanej szafki sterowniczej - rys. nr 1.Szafę sterowniczą należy wykonać z tworzywa termoutwardzalnego, samogasnącego , odpornego na promieniowanie UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym i wyposażyć zgodnie z rys.nr 2. Szafę sterowniczą ustawić na typowym fundamencie. Kabel w wykopie układać lekko faliście na gł. 0.7 m od istniejącego terenu. Słupy oświetleniowe należy zastosować stalowe z typowym dla nich fundamentem, ocynkowane o dł. 7 m, na 1 metrowym wysięgniku zainstalować oprawę sodową 150W w II klasie ochronności. Sterowanie oświetleniem należy wykonać za pomocą przekaźnika radiowego / inwestor zmówi i opłaci sygnał a koszt zakupu odbiornika radiowego i opłata instalacyjna jest po stronie Wykonawcy. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C. Całość prac wykonać zgodni z prawem budowlanym obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać : - pomiar izolacji kabla - pomiar uziemienia - pomiar skuteczności ochrony od porażeń. - inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą 2.Wytyczne dla wykonawcy: a)Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlano - wykonawcze oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym; b)W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty przygotowanie i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania; c)Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.31.43.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy (robót) z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 tj. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy tj. § 5 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3)siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównienia (123kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (28kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_5_wzor umowy.pdf (100kB) pdf
Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Dokumentacja Techniczna Oświetlenia ul. Słoneczna (6293kB) pdf
Dokumentacja Techniczna Oświetlenia ul. Wiosenna (2742kB) pdf
Przedmiar ul. Słoneczna (1040kB) pdf
Przedmiar ul. Wiosenna (167kB) pdf
Specyfikacja Techniczna ul. Słoneczna (547kB) pdf
Specyfikacja Techniczna ul. Wiosenna (721kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (52kB) pdfmetryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (26 czerwca 2015, 12:41:46)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (21 lipca 2015, 13:49:36)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769