Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Informacje o działalności Burmistrza
  · Rada Miejska
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Składy komisji
  · · Wnioski komisji
  · · · Wnioski komisji kadencji 2014-2018
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
  · · · · Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji gminy
  · · · · Komisja rolnictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, spraw społecznych i zdrowia
  · · · Wnioski komisji kadencji 2018-2023
  · · Odpowiedzi na wnioski komisji
  · · · Odpowiedzi na wnioski komisji kadencji 2014-2018
  · · · · Komisja rewizyjna
  · · · · Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
  · · · · Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji gminy
  · · · · Komisja rolnictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, spraw społecznych i zdrowia
  · · Interpelacje radnych
  · · Odpowiedzi na interpelacje radnych
  · · Protokoły
  · · · Z sesji Rady Miejskiej
  · · · Z kontroli komisji rewizyjnej
  · · · · Odpowiedzi na wnioski pokontrolne
  · · · Z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  · · · · - Komisja Rewizyjna
  · · · · - Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
  · · · · - Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia
  · · · · z kontroli Komisji Rewizyjnej 2014-2018
  · · · - z posiedzen komisji kedencji 2018-2023
  · · · · - Komisja Rewizyjna
  · · · · - Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
  · · · · - Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia
  · · · · - Komisja Skarg, wniosków i petycji
  · · · · - kontrole Komisji Rewizyjnej
  · · Stanowiska
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2013
  · · · Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
  · · · Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
  · · · Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
  · · Dane adresowe
  · Urząd Miejski
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Zastępca Burmistrza
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
  · Struktura organizacyjna
  · Jednostki organizacyjne
  · · Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · Statut
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Zespół Oświaty i Wychowania
  · · · Szkoły Podstawowe
  · · · · Szkoła Podstawowa w Rusinowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim
  · · · · Szkoła Podstawowa w Chełmcach
  · · · · Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej
  · · · · Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach
  · · · · Szkoła Podstawowa w Polanowicach
  · · · Zespół Szkół Ogólnokształcących
  · · · Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · Oświadczenia majątkowe na początek sprawowania funkcji dyrektora w 2016 r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe na koniec sprawowania funkcji dyrektora w 2016 r.
  · · · · · Oświadczenia majątkowe na koniec sprawowania funkcji dyrektora w 2018 r.
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · · Oświadczenia majątkowe na początek sprawowania funkcji dyrektora w 2017 r.
  · · · · · Oświadczenia majątkowe na koniec sprawowania funkcji dyrektora w 2017 r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe na początek sprawowania funkcji dyrektora w 2018 r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe na koniec sprawowania funkcji dyrektora w 2018 r.
  · · · Zamówienia Publiczne
  · · · Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy
  · · · Sprawozdanie finansowe
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Nabór na wolne stanowiska
  · Jednostki pomocnicze
  · · Dzielnice i osiedla
  · · Sołectwa
 NASZE MIASTO
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · podatek VAT
  · Informacja o zgromadzeniach
  · Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 KORONAWIRUS - INFORMACJE
 WYKAZ TELEFONÓW
  · Referaty/zespoły/stanowiska
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Ewidencja Ludności - Dowody Osobiste
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · e-Urząd
  · Status spraw
  · Wykaz usług świadczonych w samorządzie
  · Sposób załatwiania
  · · Referat Organizacyjny
  · · · OR 2/1 Licencja TAXI
  · · · OR 1/1 Wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej
  · · · OR 4/1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · OR 5/1 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia
  · · · KTZ 1/1 Zawiadomienie o organizowaniu imprezy masowej
  · · · KTZ 2/1 Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia publicznego
  · · · KTZ 3/1 Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej
  · · · TPM.1/1 Wpis do ewidencji obiektów świdczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica
  · · · TPM 2/1 Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  · · Referat Planowania, Rozwoju, Inwestycji i Nieruchomości
  · · · PIN 1/1 Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy
  · · · PIN 2/1 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kruszwica
  · · · PIN 4/1 Przyjęcie wniosku o przydział mieszkania z zasobów komunalnych
  · · · PIN 5/1 Zamiana wzajemna mieszkania komunalnego na mieszkanie w innych zasobach
  · · · PIN 6/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzinne bez zabudowań gospodarczych)
  · · · · PIN 7/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzonne z zabudowaniami gospodarczymi)
  · · · PIN 8/1 Decyzja ustalajaca lokalizację inwestycji celu publicznego
  · · · PIN 9/1 Nadanie numeru porzadkowego nieruchomości
  · · · PIN 10/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków, obiektów i budowli, na które wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  · · · PIN 11/1 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dot. budynków2 i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszklane jednorodzinne bez zabudowań gospodarczych)
  · · · PIN 12/1 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzinne z zabudowaniami gospodarczymi)
  · · · PIN 13/1 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  · · · PIN 14/1 Postanowienie w sprawie podziału nieruchomości
  · · · GNUE 16/1 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  · · · GNUE 15/1 Wydzierżawienie gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy na okres do 3 lat
  · · Referat Budżetu i Finansów
  · · · KARTA USŁUGI - FN 1/1 Odraczanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  · · · KARTA USŁUGI - FN 2/1 Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  · · · KARTA USŁUGI - FN 3/1 Umorzenie odsetek za zwłokę
  · · · KARTA USŁUGI - FN 4/1 Umorzenie zaległości podatkowej
  · · · KARTA USŁUGI - FN 5/1 Odroczenie terminu płatmości
  · · · KARTA USŁUGI - FN 6/1 Rozłożenie zapłaty podatku na raty
  · · · KARTA USŁUGI - FN 7/1 Umorzenie opłaty prolongacyjnej
  · · · KARTA USŁUGI - FN 8/1 Odraczanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę od środków transportowych
  · · · KARTA USŁUGI - FN 9/1 Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  · · · KARTA USŁUGI - FN 10/1 Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych
  · · · KARTA USŁUGI - FN 11/1 Umorzenie zaległości podatkowej podatku od środków transportowych
  · · · KARTA USŁUGI - FN 12/1 Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych
  · · · KARTA USŁUGI - FN 13/1 Rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatku od środków transportowych
  · · · KARTA USŁUGI - FN - Wp 1/1 Składanie informacji i deklaracji na podatek
  · · Referat Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych
  · · · GKR 1/1 Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
  · · Referat Środowiska i Rolnictwa
  · · · ŚR 1/1 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  · · · ŚR 2/1 Udostępnienie informacji o srodowisku i jego ochronie
  · · Zespół ds.Obywatelskich
  · · · USC - Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
  · · · USC - Powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej
  · · · USC - Rejestracja zgonu
  · · · USC - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  · · · USC - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  · · · USC - Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja)
  · · · USC - Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  · · · USC - Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego
  · · · USC - Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
  · · · USC - Zawarcie małżeństwa konkordatowego
  · · · USC - Zawarcie małżeństwa (przed kierownikiem USC)
  · · · USC - Zmiana imienia lub nazwiska
  · · Sprawy wojskowe, OC, OSP i ochrony informacji niejawnych
  · · Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · MGOPS 1/1 Pomoc finansowa -zasiłek celowy
  · · · MGOPS 2/1 Pomoc finansowa - zasiłek okresowy
  · · · MGOPS 3/1 Pomoc finnasowa- zasiłek stały
  · · · MGOPS 4/1 Pomoc rzeczowa
  · · · MGOPS 5/1 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  · · · MGOPS 6/1 Pomoc instytucjonalna
  · · · ŚR 1/1 Realizacja swiadczeń rodzinnych i opiekuńczych
  · · · DM 1/1 Dodatki mieszkaniowe
  · · Zespół ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr Instytucji Kultury
  · Petycje
  · Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · test
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · Zarządzenia od 2011 do 2017
  · · · 2011
  · · · · Jako Organ Gminy
  · · · 2012
  · · · · Jako Organ Gminy
  · · · 2013
  · · · · Jako Organ Gminy
  · · · 2014
  · · · · Jako Organ Gminy
  · · · 2015
  · · · · Jako Organ Gminy
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · Zarządzenia od 2018
  · Opłaty i podatki
  · · stawki czynszów
  · · Odpady komunalne
  · · Interpretacje prawne
  · projekty Uchwał
  · - głosowania radnych Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
 PRAWO MIEJSCOWE
  · uchwały Rady Miejskiej
  · obwieszczenia Rady Miejskiej
  · transmisja obrad sesji Rady Miejskiej
 FINANSE MIASTA
  · Budżet
  · · Budżet na 2016r.
  · · Budżet na 2015 rok
  · · Budżet na 2013 rok
  · · Budżet na 2014 rok
  · · Budżet na 2012 rok
  · · Budżet na 2011 rok
  · · Budżet na 2010 rok
  · · Budżet na 2009 rok
  · · Budzet na 2008 rok
  · · Budzet na 2007 rok
  · · Realizacja budżetu
  · · Zasady finansowania
  · Majątek Gminy
  · Sprawozdanie z wykonania budżetu
  · Dług publiczny
  · Sprawozdania finansowe Gminy
  · Sprawozdania finansowe Urzędu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Na rozpoczęcie kadencji/zatrudnienia
  · Na zakończenie kadencji/zatrudnienia
  · Roczne
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
 WYBORY PREZYDENTA RP W 2020
  · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
 WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
 WYBORY SAMORZADOWE 2018
 WYBORY DO SEJMU i SENATU 2015
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Decyzje środowiskowe
  · Zawiadomienia
  · WNIOSEK O DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ
  · Obwieszczenia
  · Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach likwidacji źródeł niskiej emisji
  · Informacje
  · Azbest
  · Informacje o środowisku
  · Program ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
  · Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica
  · Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica za lata 2017-2018
  · Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2032
 ROLNICTWO
  · Dokumenty do pobrania
  · Informacje
  · Powszechny Spis Rolny 2020
 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  · Informacje z zakresu gospodarowania odpadami
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Wzory dokumentów
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
 OGŁOSZENIA
  · Nieruchomości
  · · Podziały
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Inne zamówienia
  · Przetargi-platforma zakupowa
  · Przetargi-archiwum
  · Plan zamówień publicznych
 INWESTYCJE GMINNE
  · Fundusze Unii Europejskiej
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Strategia Rozwoju Gminy
  · Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica
  · STRATEGIA ORSG POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
  · Pozostałe dokumenty planistyczne i strategiczne
  · Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  · Drogi gminne
  · Zawiadomienia i ogłoszenia
  · Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  · Dotacje celowe zbiorniki retencyjne
  · Wzory dokumentów - drogi gminne
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · Plany zagospodarowania przestrzennego
  · Studium uwarunkowań
  · Obwieszczenia
  · Dokumenty i druki
  · zawiadomienia
  · Dokumenty planistyczne
  · Granice Miasta Kruszwica