Inwestycje w 2014r.

Rok 2014 podobnie jak poprzedni wiązać się będzie z przeprowadzeniem kolejnych zadań inwestycyjnych. Zaplanowano 61 przedsięwzięć, z których 27 dotyczy terenów wiejskich, a 34 miasta Kruszwica i spraw ogólnych. Na ich realizację przeznaczono ponad 10,8 mln zł.

Inwestycje drogowe są priorytetem dla Gminy Kruszwica
Stan infrastruktury drogowej jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, dlatego też budowę i przebudowę infrastruktury drogowej uznano za jeden z priorytetowych zadań, dlatego też najwięcej środków finansowych przeznaczono właśnie na inwestycje drogowe.
W ramach tych zadań zakończona zostanie przebudowa kruszwickiego Rynku, na której realizację otrzymano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach pozostałej alokacji środków przeznaczonych na rewitalizację miasta. Wykonane zostaną również nowe nawierzchnie - ulicy Grodzkiej w Kruszwicy oraz drogi gminnej Piecki – Bachorce. Na realizację tej drugiej inwestycji Gmina Kruszwica stara się o dofinansowanie w ramach dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca oraz pieszojezdni w Chełmcach.
Ważną inwestycją tego roku jest poprawa warunków infrastruktury służącej jako targowisko przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, w związku z czym zaplanowano wykonanie pierwszego etapu utwardzenia placu targowiska na Osiedlu Zagople. Odcinek, który zostanie wykonany w pierwszej kolejności zależeć będzie od możliwości technicznych i finansowych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.
Przewiduje się także budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy.
Kolejną ważną inwestycją jest zakup kolejnych 8 mieszkań komunalnych, budowa i rozbudowa oświetlenia - zarówno  na terenie miasta jak i terenach wiejskich.
Jednym z kluczowych zadań br. jest jednocześnie budowa świetlicy w Brześciu, na której realizację Gmina Kruszwica również stara się o dofinansowanie z środków pochodzących z Unii Europejskiej, a mianowicie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Ponadto istotną rolę odgrywać będą zadania inwestycyjne realizowane przy udziale Funduszy Sołeckich, w ramach których planuje się budowę oraz doposażenie placów zabaw, zakup kosiarki, kontenera, wykonanie przyłącza wod. – kan dla świetlicy w Gocanowie, ogrodzenia placu zabaw w Tarnówku czy dokumentacji technicznej nowego chodnika w Polanowicach. Zadania te mają szczególne znaczenie, ponieważ głos decydujący o wykorzystaniu środków z Funduszu Sołeckiego mają mieszkańcy poszczególnych sołectw. Ponadto powyższy fundusz finansowany jest nie tylko z budżetu Gminy Kruszwica, 30% pochodzi z środków z budżetu państwa.

Wykaz planowanych inwestycji:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg nr 2570C Pieranie-Papros, nr 2574C Kruszwica-Papros- Bronisław-Dobre , nr 2576C Piecki-Piaski- Wola Wapowska realizowane przez Powiat Inowrocław
3.Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II
4. Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce
5. Nabycie działek pod drogi
6. Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy
7. Zakup wraz zmontażem wiat przystankowych
8. Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca etap I
9. Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II
10.Budowa drogi dojazdowej na działce 147 w Kruszwicy
11. Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce Nr 70/7 przy ul Kujawskiej w Kruszwicy
12.Przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy
13. Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul Kujawskiej w zakresie zatok parkingowych
14. Przebudowa ul. Cichej i ul.Wiejskiej w Kruszwicy etap III
15. Przebudowa drogi gminnej nr 150811C w miejscowości Skotniki
16. Zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stanicy wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy
17. Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy
18. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki
19. Budowa kotłowni c.o. w lokalu mieszkalnym nr 7 w Kraszycach 12 w Kraszycach
20. Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP
21. Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w WKP poprzez zbudowanie systemu dystrybucjitreści edukacyjnych- zakup zestawów mulitimedialnych
dIa szkół podstawowych
22.Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)
23. Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I
24. Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4z  funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych
25. Dotacja na zakup łodzi z przyczepą dla OSP w Kruszwicy
26. Dotacja na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Chełmcach
27. Zakup kserokopiarki
28. Informatyzacja urzędu, zakup komputerów, kserokopiarki
29. Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn."Skarby  Kruszwicy" na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
30.Przebudowa placu apelowego przy SP nr 2 w Kruszwicy
31.Zakup tablic interaktywnych i tablicy wyników
32. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy
33. Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zamkowej oraz parkingu przy PTTK
34. Rozbudowa oświetlenia :
-przy ul. Spokojnej, na Osiedlu Zagople i ul. Rynek w Kruszwicy,
-w Skotnikach, w Lachmirowicach, w Karczynie
-w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja
-Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach, ul. Zakatek w Kruszwicy i ul. Wrzosowej w Grodztwie
35. Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
-Budowa placu zabaw w Głębokiem, Brześciu, Paprosie,   Rzepowie,
-Doposażenie placu zabaw w Piaskach,
-Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku,
-Zakup kosiarki samobieżnej - Sławsk Wielki
-Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie
-Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy  świetlicy w Racicach
-Przebudowa chodnika w Polanowicach- dokumentacja
36. Rozbudowa istniejacego placu zabaw o elementy  małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy
37. Zakup samochodu na potrzeby ref. Gospodarki komunalnej
38. Budowa placu zabaw przy CKiS w Kruszwicy
39. Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu
40.Budowa Hali soprtoworekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska
41. Budowa Hali sportoworekreacyjnej w Racicach-dokumentacja
42.Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy-dokumentacja
43. Wiaty stadionowe dla zawodników na boisko piłkarskie przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy
44. Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy-dokumentacja

Rok 2014 to także remonty
Budżet na 2014r. to nie tylko wydatki inwestycyjne, ważną jego częścią są również koszty ponoszone na bieżące remonty.
W obecnym roku w ramach tych środków przeprowadzony zostanie remont 11 świetlic na terenie naszej gminy, na który Gmina Kruszwica również otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach PROW. Poza tym przewidziano również bieżącą naprawę dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej poprzez wbudowanie 6000t kruszywa , remonty cząstkowe, renowacje chodników (w tym na osiedlu Zagople w Kruszwicy), remonty przepustów, mostów, wiaduktów i przystanków autobusowych. Ponoszone będą również koszty konserwacji i remontów studni oraz sieci kanalizacyjnych.

Wykaz najważniejszych remontów:

1. Remont 11 świetlic wiejskich
2. Remonty dróg gminnych kruszywem
3. Remonty cząstkowe dróg gminnych
4. Remonty chodników, w tym na Osiedlu  Zagople w Kruszwicy
5. Remonty przystanków
6. Remonty przepustów, mostów i wiaduktów
7. Remonty i konserwacje studni kanalizacyjnych
8. Remonty i konserwacja sieci kanalizacyjnych

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (3 lutego 2014)
Opublikował: Justyna Pankowska (3 lutego 2014, 07:39:10)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (12 sierpnia 2014, 13:29:05)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498