zamówienie na:

Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 
Ogłoszenie nr 567958-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.
Gmina Kruszwica: Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest przeznaczony do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4; 88 - 150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania przebudowy boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach wraz z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz przebudową drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Polanowicach. a) Przebudowa boiska w Chełmcach. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy boiska wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Chełmce. Planowana inwestycja ma na celu wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz boiska o nawierzchni syntetycznej w miejsce istniejącego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Zakres prac obejmuje: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - roboty konstrukcyjne - roboty nawierzchniowe - roboty montażowe - roboty porządkowe Nawierzchnie boisk. Projektuje się boisko sportowe o wymiarach 22,0 x 44,0 m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63mm. Układ warstw od dołu: - warstwa odsączająca piaskowa ok. 15 cm - warstwa dolna kruszywa kamiennego łamanego – grubość 15 cm (frakcja 31,5 – 63mm) - warstwa górna o grubości 4 – 5 cm (frakcja 1 – 5 mm) - warstwa stabilizacyjna ET o gr. 3,5 cm - nawierzchnia poliuretanowa typu ‘natrysk” 10 mm Na wierzchniej warstwie należy wymalować linie specjalistyczną farba poliuretanową (równe kolory dla równych dyscyplin), szczegóły kolorystyczne należy dobrać w porozumieniu z inwestorem. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem. Układ warstw od dołu boiska o nawierzchni syntetycznej: - warstwa odsączająca piaskowa ok. 15 cm - warstwa dolna kruszywa kamiennego łamanego – grubość 15 cm (frakcja 31,5 – 63mm) - warstwa górna o grubości 4 – 5 cm (frakcja 1 – 5 mm) - trawa syntetyczna wysokość włókien 60 mm Wykończenie nawierzchni z trawy syntetycznej jest warstwą kompletnej nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchni musi spełniać wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa. Typ włókna monofilament. Skład chemiczny włókna: polietylen (nie dopuszcza się włókien polipropylenowych) Konstrukcję nośną ogrodzenia stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo kolor zielony zbliżony do RAL 6029 wysokości 4m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa 45x45x5 mm koloru zielonego. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. W ogrodzeniu przewidziano wolne przejścia 3 szt. 250x210 cm na środku oraz furtki 6 szt. 100 cm w każdym narożniku boiska. Oddzielenie dwóch boisk wykonać w ten sam sposób. Konstrukcję nośną piłkochwytów stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo wysokości 6m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa gruba oczko 4,5x4,5 cm, grubość 5 mm. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. Projekt przewiduje oświetlenie boiska za pomocą 6 lamp LED o wysokości słupów 9m. Zasilanie odbywać się będzie z istniejącej tablicy elektrycznej w budynku szkoły. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren biologicznie czynny. Założono spadek podłużny i poprzeczny boisk, dodatkowo od strony północnej oraz zachodniej przewidziano rowy wyłożone geowłókniną i kruszywem frakcji 8-16 na głębokość 1,0m. Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej z trzema urządzeniami na pylonach. Założono podłoże piaskowe pod siłownię z kruszywa 0-2mm. Urządzenia do montażu to orbitek, motyl oraz wahadło. Na terenie projektowanego boiska przewiduje się montaż 5 szt. kształtek do parkingu rowerowego,4 szt. ławek bez oparcia oraz 4 szt. śmietników. b) Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach. Obiektem przedsięwzięcia jest budowa miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową, chodnikami oraz ze zbiornikiem na wody opadowe i rowem chłonno-odparowującym przy Szkole Podstawowej w Chełmcach wraz z kanalizacją deszczową. Zakres zadania obejmuje: - wykonanie drogi manewrowej - wykonanie zatok parkingowych - wykonanie chodników - wykonanie zbiornika na wody opadowe - wykonanie rowu chłonno-odparowującego - wykonanie kanalizacji deszczowej. W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem znajduje się niezagospodarowany teren przylegający do drogi gminnej nr 150843C Chełmce – Morgi. Początek i koniec drogi manewrowej stanowi zjazd z drogi gminnej. Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i strefie archeologicznej. Na terenie projektowanej przebudowy, na obszarze objętym zagospodarowaniem położona jest sieć wodociągowa. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: - rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni drogi gminnej na włączeniu, - rozbiórkę nawierzchni pobocza drogi gminnej. Profil jezdni zaprojektowano w celu zapewnienia właściwego odwodnienia planowanego parkingu za pomocą właściwych spadków podłużnych oraz przy dostosowaniu profilu podłużnego odcinka jezdni na włączeniach w drogę gminną oraz do istniejącego chodnika znajdującego się w sąsiedztwie projektowanego utwardzenia placu. Założenia ogólne przy projektowaniu spadków podłużnych dla odcinka objętego niniejszym opracowaniem: - zapewnienia minimalnych spadków podłużnych - dowiązania wysokościowo do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącą nawierzchnią drogi gminnej - dostosowania wysokościowo do istniejącego chodnika - dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu. Jezdnię drogi manewrowej planuje się wykonać o szerokości 5,0 i 6,0 m z poszerzeniem w obszarze włączenia w drogę gminną oraz na łukach. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i dwustronny o wartości pochylenia 2% i 1,0% z dostosowaniem spadku poprzecznego na włączeniach w drogę gminną do jej spadku podłużnego. Wartości spadków przedstawiono na przekrojach poprzecznych. W obrębie włączenia w drogę gminną, w celu dowiązania do istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej, przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi manewrowej należy wykonać o następującej konstrukcji: - nawierzchnia z kostki betonowej szarej (wyznaczenie miejsca dla autobusu z kostki czarnej), gr. 8 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm. Zaprojektowano zatoki o nawierzchni z kostki betonowej drogowej koloru czerwonego z wyznaczeniem miejsc postojowych kostką koloru szarego. Zatoki należy wykonać o spadkach zgodnych z przekrojami poprzecznymi oraz planem wysokościowym. Jako oddzielenie projektowanych zatok przewidziano ułożenie rzędu kostki betonowej szarej. Projektowane zatoki należy obramować drogowym krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystającym ponad krawędź nawierzchni zatok na wysokość 12cm. Zatoki parkingowe należy wykonać o następującej konstrukcji: - nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej), gr. 8 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15cm - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm. Miejsca postojowe wyznaczyć z kostki betonowej szarej. Chodniki o szerokości, 1,5 m. zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartości 2% i pochyleniu w kierunku jezdni i parkingów z lokalnymi zmianami wartości spadku zgodnie z istniejącym terenem i zapewnieniem właściwego odwodnienia nawierzchni oraz dowiązania do istniejących pochyleń ciągu pieszego. Projektowane chodniki wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 6 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.10 cm. Jako obramowanie jezdni przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm oraz opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Jako obramowanie parkingów przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Jako obramowanie chodników przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Oddzielenie jezdni od parkingów należy wykonać opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 oraz krawężnikiem 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystającym na 3 cm ponad krawędź jezdni . Na połączeniu jezdni manewrowej z jezdnią drogi gminnej należy zamontować krawężnik 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni oraz opornik betonowy wtopiony 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Roboty ziemne obejmują zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zatok parkingowych, chodnika, zbiornika na wody opadowe i rów chłonno-odparowujący. Odbiornikiem wstępnie oczyszczonych wód deszczowych będzie projektowany zbiornik na wodę opadową zlokalizowany w centrum placu. Zakres opracowania obejmuje: - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 315mm – 8,0 m - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 250mm – 2,5 m - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 200mm – 14,0m - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 160mm – 15,5m - studnie żelbetowe ø 1200mm – 1 szt. - studnie PP ø 425mm – 2 szt. - wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem ø 500mm – 3 szt. - separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem – 1 szt. Odprowadzenie ścieków deszczowych spływających z placu oraz parkingu projektuje się kolektorami deszczowymi z rur litych PVC ø 315x9,2mm, ø 200x5,9 mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego. Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni i kolektorów zaprojektowano przykanaliki z rur litych ø 160x4,7mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego. Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych żeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowanych ponadto z kręgów żelbetowych ø 500mm z osadnikiem o głębokości 0,5m. Na grawitacyjnym kolektorze deszczowym zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne ø 1200 mm. Na kanale deszczowym przed wylotem do zbiornika wód opadowych znajdującego się w centrum placu zaprojektowano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych ze zintegrowany z osadnikiem piasku wykonany z betonu C-35/45 wibroprasowanego. Dane separatora zintegrowanego z osadnikiem: - DNwewn = 2000 mm - Qmax = 30 dm3/s - Vosd. = 3,5 m3 Zastosowanie separatora z osadnikiem na kanalizacji deszczowej spowoduje redukcję zanieczyszczeń w ściekach deszczowych poniżej wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Separator zintegrowany z osadnikiem umieścić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiary separatora zintegrowanego z osadnikiem oraz budowa wg rys. szczegółowego. c) Przebudowa boiska w Polanowicach. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy boiska wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Polanowice. Planowana inwestycja ma na celu wykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego boiska asfaltowo – betonowego nie spełniającego podstawowych norm bezpieczeństwa użytkowania o nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Zakres prac obejmuje: - roboty rozbiórkowe - cięcie asfaltu w miejscach lokalizacji tulei do urządzeń sportowych oraz słupów piłkochwytów - roboty ziemne - roboty konstrukcyjne - roboty nawierzchniowe - roboty montażowe - roboty porządkowe Nawierzchnie boisk. Projektuje się boisko sportowe o wymiarach 22,0 x 44,0 m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie przepuszczalnej istniejącej asfaltobetonowej. Układ warstw: - istniejąca warstwa asflatobetonowa (należy uwzględnić częściowe równanie nawierzchni ok. 49 m²) - grunt pod warstwę pośrednia elastyczną - warstwa pośrednia elastyczna grubości ok. 11 mm - warstwa zewnętrzna użytkowa typu natrysk grubości ok. 2 mm Na wierzchniej warstwie natrysku należy wymalować linie specjalistyczną farba poliuretanową (równe kolory dla równych dyscyplin), szczegóły kolorystyczne należy dobrać w porozumieniu z inwestorem. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. W celu lepszego spasowania nawierzchni z istniejącymi obrzeżami koniecznie należy dokonać regulacji części z nich. Na istniejące obrzeża należy nałożyć natrysk w kolorze nawierzchni. Istniejące spadki boiska należy zachować. Woda opadowa odprowadzana na dotychczasowych zasadach. Konstrukcję nośną ogrodzenia stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo kolor zielony zbliżony do RAL 6029 wysokości 4m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa 45x45x5 mm koloru zielonego. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. W ogrodzeniu przewidziano wolne przejścia 2 szt. 250x210 cm na środku oraz furtki 4 szt. 100 cm w każdym narożniku boiska. Konstrukcję nośną piłkochwytów stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo wysokości 6m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa gruba oczko 4,5x4,5 cm, grubość 5 mm. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. Projekt przewiduje oświetlenie boiska za pomocą 4 lamp LED o wysokości słupów 9m. Zasilanie odbywać się będzie z istniejącej tablicy elektrycznej w budynku szkoły. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren biologicznie czynny na dotychczasowych zasadach. Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej z trzema urządzeniami na pylonach. Założono podłoże piaskowe pod siłownię z kruszywa 0-2mm. Urządzenia do montażu to orbitek, motyl oraz wahadło. Na terenie projektowanego boiska przewiduje się montaż 5 szt. kształtek do parkingu rowerowego, 4 szt. ławek bez oparcia oraz 4 szt. śmietników. d) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice. Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice. Działki objęte opracowaniem: 17, 46, 47 obręb Polanowice. Opracowanie przewiduje: - wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych - wykonanie karczowania krzewów - wykonanie obramowań oraz konstrukcji chodnika i zjazdów - wykonanie robót związanych z budową murka oporowego - wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów. - wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie humusowania z obsianiem trawą. Długość projektowanego chodnika: 158 mb. Teren objęty opracowaniem stanowi odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni od 3,5 m (dojazd do szkoły podstawowej) do około14 m (odcinek dojazdu do gospodarstwa rolnego posiada jezdnię z pasem dzielącym). Wzdłuż jezdni (dojazd do gospodarstwa) zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz płytek betonowych (odcinek przewidziany do przebudowy). Wzdłuż chodnika przewidzianego do przebudowy zlokalizowany jest murek oporowy o szerokości 1,5 m z cegły w złym stanie technicznym. Odwodnienie terenu odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren oraz do istniejących wpustów. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna. Planuje się budowę chodnika o szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni terenem zielonym na długości 46 m oraz na pozostałym odcinku chodnik o szerokości 2,0 m w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek betonowych (zmiana szerokości chodnika od km 0+046 do km 0+052). Spadek poprzeczny chodnika – 2% w kierunku jezdni, terenu zielonego. Usytuowanie wysokościowe chodnika należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika/obrzeża. Jako obramowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni należy zastosować krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm ustawiony na ławie z betonu C12/15. Obramowanie chodnika oddzielonego od jezdni terenem zielonym oraz zlokalizowanego przy jezdni, gdzie nie występuje murek oporowy stanowić będą obrzeża betonowe 8x30 cm ustawiane na ławie betonowej z betonu C12/15. W obrębie dojścia do przychodni oraz na końcu zakresu robót należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. Szczelinę na połączeniu krawężnika betonowego z jezdnią należy dociąć na odległość niezbędną do montażu krawężnika, a następnie wypełnić betonem C16/20. Obramowanie zjazdu stanowić będą oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm układane na wcześniej przygotowanych ławach z betonu C12/15, a od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 12x25 cm wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na połączeniu chodnik – zjazd nie należy wykonywać odcięcia za pomocą opornika (należy wykonać połączenie „kostka w kostkę”). Odwodnienie chodnika będzie odbywało się poprzez spływ wody opadowej na tereny zielone oraz na jezdnię, a następnie do istniejącego wpustu kanalizacji. Ze względu na niekorzystne warunki występujące w podłożu (grunty organiczne o znacznej miąższości, występowanie nasypów z gruntów spoistych oraz humusu) przewidziano częściową wymianę gruntu pod konstrukcją chodnika i zjazdu o miąższości 30 cm. Projektowana nawierzchnia chodnika – tereny zielone oraz w miejscu rozbiórki chodnika z płytek betonowych: - kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm Is=1,0 E2=80MPa - wymiana gruntu na grunt nasypowy niespoisty o gr. 30 cm Is=1,0 E2=60MPa. Projektowana nawierzchnia chodnika – wykorzystanie istniejącej podbudowy drogi gminnej: - kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm - podbudowa drogi gminnej po rozbiórce nawierzchni bitumicznej. Projektowana konstrukcja zjazdu: - kostka betonowa gr. 8 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm - warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm Is=1,0 E2=80MPa - wymiana gruntu na grunt nasypowy niespoisty o gr. 30 cm Is=1,0 E2=60MPa. Od km 0+052,00 do km 0+148,30 w miejscu istniejącego muru oporowego z cegieł zaprojektowano wykonanie muru oporowego z pustaków typu Lusamur lub równoważnych o szerokości 23 cm oraz 46 cm. Krawędź muru oporowego powinna być równoległa do zaprojektowanej krawędzi chodnika. Pustaki należy łączyć ze sobą za pomocą kleju lub zaprawy murarskiej. Od strony gruntu konstrukcję należy zabezpieczyć folią budowlaną, jako izolację poziomą fundamentów należy zastosować preparat typu Izolbet lub równoważny. Murek należy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 o wysokości 1,0 m wykonanym na podsypce z piasku lub chudego betonu. Po dokonaniu oględzin i ocenie stanu technicznego istniejącego fundamentu dopuszcza się wykorzystanie istniejących fundamentów do posadowienia murku oporowego. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany „Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego. Boisko przy Szkole Podstawowej, Chełmce gm. Kruszwica dz. nr 426” opracowany przez usługi projektowe „KALMAR” Marcin Maciejewski z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ponińskiego 8/27. b) Specyfikacja techniczna „Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa – Chełmce, gm. Kruszwica”. c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Chełmcach, gmina Kruszwica. d) Projekt budowlany „Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego. Boisko przy Szkole Podstawowej, Polanowice gm. Kruszwica dz. nr 16” opracowany przez usługi projektowe „KALMAR” Marcin Maciejewski z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ponińskiego 8/27. e) Specyfikacja techniczna „Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa – Polanowice, gm. Kruszwica”. f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Polanowicach, gmina Kruszwica. g) Projekt budowlano – wykonawczy „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. i) Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice" opracowany przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. j) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice" opracowane przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlane i budowlano – wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w oparciu o dokumentację techniczną c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. Projekt należy uzgodnić z Burmistrzem Kruszwicy oraz uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Inowrocławskiego. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. g) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. kostka brukowa, kratki kanalizacyjne, krawężniki, humus, hydranty należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego. h) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. i) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej odrębnie dla każdego z realizowanych obiektów w min. 3 egzemplarzach. j) Wykonawca z uwagi na lokalizację obiektów w obrębie szkół będzie zobowiązany do zabezpieczenie terenu budowy niezależnie od urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ogrodzeniem ochronnym o wysokości co najmniej 2,00m w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. k) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – prace ogólnobudowlane 2) pracownik budowy – prace drogowe 3) pracownik budowy – prace instalacyjne elektryczne i kanalizacyjne. jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 18 projektu umowy. l) Wykonawca przed rozpoczęciem robot budowalnych będzie zobowiązany do uzyskania od Zmawiającego akceptacji planowanych do wbudowania materiałów zgodnie z projektami budowlanymi, budowlano – wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót. m) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. 4. Projekt jest przeznaczony do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 5. Na podstawie art. 93 ust.1a P. z. p. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…).

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2018-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni jednostkowej co najmniej 800,00 m². - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej o powierzchni jednostkowej co najmniej 800,00 m². Zamawiający dopuszcza realizację obiektów w ramach jednego zamówienia. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. – kierownik budowy specjalności drogowej; - kierownik budowy specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymieniony wyżej skład kierowników należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz robót , wykaz osób,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.06.2018r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 19 ust. 1: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3) siły wyższej. 3. w przypadkach określonych w § 5 ust. 1-3: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2)Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z § 22 wzoru umowy zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (497kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.doc (55kB) word
Zal_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (23kB) word
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (39kB) word
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx (17kB) word
Zal_5_Wzór umowy.pdf (507kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.doc (47kB) word
Zal_7_Wykaz osób.doc (50kB) word


Dokumentacja:
Przebudowa boiska w Chełmcach.zip (15429kB) zip
Przebudowa boiska w Polanowicach.zip (13529kB) zip
Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w m.Polanowice_1.zip (13878kB) zip
Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w m.Polanowice_2.zip (9103kB) zip
Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w m.Polanowice_3.zip (2116kB) zip
Utwardzenie placu przy SP w Chełmcach_1.zip (7199kB) zip
Utwardzenie placu przy SP w Chełmcach_2.zip (18965kB) zip
Utwardzenie placu przy SP w Chełmcach_3.zip (6897kB) zip

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ_BIP.pdf (421kB) pdf

Odpowiedż na zapytanie do SIWZ_15_06_2018.pdf (2524kB) pdf
Chełmce dwa boiska 20.05.2018 przedmiar.pdf (58kB) pdf

uwaga zmiana ogłoszenia, zmiana terminu, zmiana siwz
BZP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (27kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmieniona_15_06_2018.pdf (494kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (220kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (296kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (5 czerwca 2018, 13:43:35)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (26 czerwca 2018, 11:56:12)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799