zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Gmina Kruszwica: Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w sposób pisemny
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: 31.07.2020r. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach na odcinku od km 0+000 do km 0+940. Początek zakresu stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 natomiast zakończenie na wysokości obiektu użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej). Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających. W ramach zadania planuje się również przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych. W zakresie zadania inwestycyjnego przewidziano również wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia rozbudowywanego odcinka drogowego. Zakres opracowania obejmuje: - wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z lokalną korektą przebiegu trasy i wykonaniem niezbędnych poszerzeń - przebudowę istniejących chodników w dowiązaniu do nowoprojektowanego układu drogowego - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - korektę skrzyżowań - wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych do przyległych posesji - wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia powierzchni projektowanych nawierzchni drogi - przebudowę i zabezpieczenie kolidujących elementów infrastruktury technicznej W stanie istniejącym na terenie objętym zadaniem znajduje się pas drogowy drogi gminnej, w skład którego wchodzą: - na odcinku w km 0+000,00 ÷ 0+360,00 jezdnia o nawierzchni bitumicznej – szerokość 6,00 m. z lewostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Obramowanie jezdni lokalne lewostronnym krawężnikiem betonowym - na odcinku w km 0+360,00 ÷ 0+600,00 jezdnia o nawierzchni bitumicznej – szerokość 5,5 – 5,6 m. z lewostronnym chodnikiem z kostki betonowej i częściowo bitumicznym oraz prawostronną opaską bitumiczną. Obramowanie jezdni lokalne lewostronnym krawężnikiem betonowym i prawostronnym opornikiem - na odcinku w km 0+600,00 ÷ 0+940,00 jezdnia o nawierzchni bitumicznej – szerokość od 5,2 do 5,6 m bez chodnika. Obramowanie jezdni lokalne krawężnikiem betonowym Wzdłuż całego odcinka zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne, z kostki betonowej i kruszywa łamanego oraz skrzyżowania z drogami gminnymi. Początek odcinka objętego opracowaniem to włączenie do drogi krajowej nr 62. Skrzyżowanie to jest przewidziane docelowo do rozbudowy jako rondo – niniejsze zadanie dowiązuje się do planowanej rozbudowy skrzyżowania. Koniec zlokalizowano w pobliżu gminnego budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej). Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren. Na całej długości drogi występuje zadrzewienie po obu jej stronach. Uzbrojenie terenu: 1) Sieć energetyczna 2) Sieć wodociągowa 3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa 4) Infrastruktura teletechniczna 5) Sieć ciepłownicza Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów urządzeń oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac w rejonie urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono badania terenowe, które obejmowały wykonanie przewiertów przez istniejącą nawierzchnię jezdni. Pod istniejącą konstrukcją podłoże gruntowe stanowią piaski gliniaste z przewarstwieniami piasku, nasypy niekontrolowane oraz piaski. W związku z różnorodnością występujących gruntów oraz przewarstwieniami w celu ujednolicenia konstrukcji podłoże zostało sklasyfikowane jako G3 na całej długości projektowanej przebudowy. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 2 m. Powyższe założenia ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Parametry techniczne - Klasa drogi: L - Przekrój: uliczny 1 x 2 - Kategoria ruchu: KR2 - Prędkość projektowa: 40 km/h - Szerokość jezdni: 5,5 – 6,0 - Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2% - Szerokość chodników 1,5 - 2,0 m - Szerokość ciągów pieszo – rowerowych - 2,5 m - Pochylenie poprzeczne chodnika/ścieżki: 2% Projekt przebudowy opracowano przy następujących założeniach: - ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 m (km 0+000 0+360) oraz do 5,5 m na pozostałym odcinku - wycinka drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem - wykorzystanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy pod warstwę profilową i ścieralną nowej nawierzchni - przebudowa zjazdów i chodników Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach tego wymagających - rozbiórkę nawierzchni zjazdów - rozbiórkę nawierzchni ciągów pieszych - rozbiórkę nawierzchni chodników - rozbiórkę opaski bitumicznej wraz z podbudową - rozbiórkę krawężników, oporników i obrzeży betonowych - rozbiórkę istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - wycinkę kolidującego zadrzewienia wraz z karczowaniem pni po wycince Zakres robót ziemnych obejmuje: - usunięcie warstwy humusu - wykonanie wykopów i nasypów - ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi. Drogę w planie poddano niewielkim korektom w celu umożliwienia umieszczenia w pasie drogowym planowanych elementów zagospodarowania. Trasa w planie dla składa się z prostych i łuków. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 940,00 mb. Profil podłużny drogi opracowano przy założeniu wykorzystania istniejącej nawierzchni i odwzorowuje on stan istniejący z niewielkimi korektami w celu uzyskania właściwego odwodnienia w miejscach minimalnych spadków podłużnych. Na odcinkach o minimalnych pochyleniach w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych przewidziano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o zagłębieniu od 0 do 4 cm. Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego: - zapewnienia minimalnych spadków podłużnych - dowiązania wysokościowego do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącymi nawierzchniami dróg publicznych - dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu - uwzględniając przebieg istniejącej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi, płynności przebiegu drogi i wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni) Droga w przekroju poprzecznym Odcinek w km 0+000,00÷0+360,00 Szerokości jezdni: 6 m. Ciąg pieszo – rowerowy lewostronny z kostki betonowej szer. 2,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 0,6÷1,2 m. Spadek poprzeczny jezdni projektowany daszkowy 2%. Spadek poprzeczny ciągu pieszo – rowerowego jednostronny 2% w kierunku jezdni. Odcinek w km 0+360,00÷0+600,00 Szerokości jezdni: 5,5 m Ciąg pieszo – rowerowy lewostronny z kostki betonowej szer. 2,5 m oddzielony od jezdni opaską z kostki betonowej o szerokości 0,5 m. Opaska przykrawężnikowa prawostronna z kostki o szerokości 1,25. Spadek poprzeczny jezdni projektowany daszkowy 2% do km 0+525, na odcinku 0+550 – 0+600 spadek jednostronny – prawostronny. Zmiana spadku poprzecznego z daszkowego na prawostronny 2% na odcinku w km 0+525 – 0+550. Spadek poprzeczny ciągu pieszo – rowerowego jednostronny 2% w kierunku jezdni. Na odcinku 0+525 – 0+598 prawostronny ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej. Odcinek w km 0+600,00÷0+940,00 Szerokości jezdni: 5,5 m. Ciąg pieszo – rowerowy prawostronny z kostki betonowej szer. 2,5 m (do km 0+848,25) Spadek poprzeczny jezdni projektowany daszkowy 2% od km 0+655. Zmiana spadku poprzecznego z prawostronnego na daszkowy 2% na odcinku 0+630 – 0+655. Spadek poprzeczny ciągu pieszo – 2% w kierunku jezdni. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną przewidziano do wzmocnienia poprzez profilowanie betonem asfaltowym i ułożenie warstwy ścieralnej. Minimalna grubość warstwy profilowej – 4 cm. Przed wykonaniem do profilowania nawierzchnię oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości zgodnej ze STWiOR. Konstrukcja jezdni KR2 (poszerzenie): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm - warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC16W - gr. min. 4 cm – układana jednocześnie w warstwą wyrównawczą na istniejącej nawierzchni - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm – układana do poziomu istniejącej nawierzchni z uwzględnieniem lokalnego frezowania - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.22 cm. KR2 (wzmocnienie istniejącej jezdni): - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC16W, gr. min. 4 cm Na połączeniu istniejącej jezdni z poszerzeniem należy ułożyć geosiatkę z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem o wytrzymałości (przy 3% wydłużenia) w kierunku poprzecznym i podłużnym 120 kN/m. Istniejącą nawierzchnię skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej przewidziano do profilowania betonem asfaltowym z ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ACS11 gr. 4. Na poszerzeniach przewidziano nową konstrukcję: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.22 cm. W zakresie przedmiotowego opracowania planuje się wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników i dojść pieszych. Na odcinku 0+360 – 0+600 w miejscu istniejącej opaski betonowej wprowadzono opaskę z kostki betonowej oddzielonej od jezdni krawężnikiem najazdowym. Ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz opaskę przykrawężnikową zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartości 2% i pochyleniu w kierunku jezdni/zieleni z lokalnymi zmianami wartości spadku zgodnie z istniejącym terenem i zapewnieniem właściwego odwodnienia nawierzchni oraz dowiązania do istniejących pochyleń. Chodniki wykonać o następującej konstrukcji (nowa konstrukcja) : - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm szara - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.10 cm. Ciągi pieszo - rowerowe wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm szara – bezfazowa - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.10 cm. Opaskę przykrawężnikową prawostronną wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm - czerwona - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki betonu C8/10 gr.15 cm. - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.15 cm. W obrębie skrzyżowania w km 0+360 opaskę przykrawężnikową prawostronną wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm - czerwona - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki betonu C8/10 gr.20cm. - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.22 cm. Istniejące dojścia do budynków oraz działek przyległych a także tereny utwardzone z kostki betonowej należy w razie konieczności przełożyć celem dokonania regulacji wysokościowej z projektowanymi. Dla ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych należy w miejscach zaniżenia na przejściach dla pieszych zastosować nawierzchnie z płyt ryflowanych żółtych. Kostkę z rozbiórek należy układać w jednym ciągu (nie mieszając jej z nowym materiałem). W zakresie opracowania planuje się wykonanie przebudowy istniejących zjazdów zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą drogi. Zjazdy przewidziano do przebudowy celem dowiązania wysokościowego do projektowanych nawierzchni oraz zapewnienia odpowiedniej konstrukcji. Szerokości zjazdów dostosowano do potrzeb ruchowych oraz szerokości istniejących. Zjazdy indywidualne z kostki wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm - czarna - warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.15 cm. Zjazdy publiczne bitumiczne wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 gr.22 cm. Zjazdy obramować opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Spadek zjazdu w kierunku jezdni z możliwością lokalnych zmian w dostosowaniu do istniejącego terenu i zgodnie z istniejącym pochyleniem zjazdów. Jako obramowanie jezdni i oddzielenie ciągów pieszych i rowerowych od krawędzi jezdni przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Na odcinku 0+620 – 0+890 strona lewa oraz wzdłuż opaski przykrawężnikowej na odcinku 0+380 – 0+600 jako obramowanie jezdni przewidziano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 4 cm. Jako obramowanie ciągów pieszych i rowerowych wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Jako oddzielenie chodnika od krawędzi jezdni w miejscach przejść dla pieszych przewidziano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 2 cm. Zjazdy z kostki betonowej nieposiadające naturalnego oparcia należy zakończyć opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na połączeniu zjazdów z jezdnią, (dla zjazdów-zgodnie z planem sytuacyjnym), należy zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako obramowanie należy wykonać oporniki 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Wszystkie obramowania łukowe będące częścią okręgów należy wykonać z elementów łukowych. Nie dopuszcza się wykonywania obramowań łukowych z elementów prostych. Przebudowa na odcinku objętym niniejszym projektem wymusza konieczność zmian w stałej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”. Odwodnienie do wpustów kanalizacji deszczowej wykonanych zgodnie z projektem branżowym opracowywanym równocześnie w ramach przedmiotowej inwestycji. Wpusty przewidziano jako krawężnikowe (poza jezdnią) z wyjątkiem usytuowanych przy obramowaniu krawężnikiem najazdowym. Na odcinku 0+525 – 0+598 przewidziano prawostronny ściek przykrawężnikowy. Ściek należy wykonać z kostki betonowej, gr. 8 cm na szerokość 20cm oddzielonej od jezdni opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej. Głębokość ścieku od 0 do 4 cm zapewniająca dodatkowe pochylenie podłużne dla spływu wód opadowych. Na końcowym odcinku (od km 0+890) odwodnienie do istniejących rowów przydrożnych przewidzianych do odtworzenia. Ze względu na wylot kanalizacji deszczowej dodatkowej regulacji, oczyszczeniu i reprofilacji należy poddać lewostronny rów na długości 200 m. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych PVC Ø500mm, Ø400mm, Ø315mm SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowaną uszczelką z elastomeru w kielichu rury. Od ulicznych wpustów deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø200mm SN8 (8,0 kN/m2) z montowaną uszczelką w kielichu rury zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. Ścieki deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze zostaną odprowadzone projektowanym wylotem do projektowanego rowu. Ścieki odprowadzane do rowu nie będą wywoływać zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu. Smarowanie uszczelek środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. Przykanaliki deszczowe włączać do kolektora poprzez studnie rewizyjne Dn1200 i trójniki. Przy włączeniach przykanalików do studni na wysokości min. 1,0m od dna studni należy stosować włączenia kaskadowe. Na całej długości zachować podstawowe odległości względem istniejących obiektów terenowych, jak również infrastruktury podziemnej. Na kanale deszczowym przed wylotem do rowu zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych z by-passem wykonany z betonu C35/45 wibroprasowanego zgodny z normą PN-EN 858. Dane separatora: - DNwewn =1500 mm - Qnom= 30 dm3/s - Qmax = 300 dm3/s Separator umieścić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlaną. Separatory lamelowe są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji ropopochodnych z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urządzenia sprawia, że zatrzymują również zawiesinę łatwo opadającą, która gromadzi się w komorze osadowej. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (żaluzjowe). Wymiary separatora oraz budowa wg rys. szczegółowego. Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadniki piasku, przed separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed zamuleniem dolnej części. Zaprojektowano piaskownik wykonany z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika oraz budowa wg rys. szczegółowego. Osadnik umieścić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Dane osadnika: - V= 5,0m3 - DNwewn. =2000 mm Eksploatacja i konserwacja separatora i osadnika wg wytycznych producenta i obowiązującymi przepisami. W celu dostosowania do projektowanych rzędnych wykonać regulację oraz zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej: a) w zakresie sieci kablowej należy: - istniejące kable pod nową konstrukcją jezdni i zjazdów należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi - dokonać regulacji wysokości posadowienia istniejących złączy kablowych - w km 0+362 wykonać wymianę słupa a-owego na pojedynczy wirowany. b) w zakresie sieci telekomunikacyjnej: - istniejące kable pod nową konstrukcją jezdni i zjazdów należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi - dokonać regulacji wysokości posadowienia istniejących studni teletechnicznych c) w zakresie sieci wod-kan: - istniejące naziemne części uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociągowe, włazy kanałowe) należy wyprowadzi do rzędnych projektowanych modernizowanej nawierzchni d) w zakresie sieci gazowej: - istniejące naziemne części uzbrojenia (zawory) należy wyprowadzi do rzędnych projektowanych modernizowanej nawierzchni Przedmiotowa przebudowa drogi wymusza konieczność wycinki istniejącego zadrzewienia kolidującego z planowana inwestycją w wyniku czego podjęto działania zapewniające skompensowanie planowanej wycinki poprzez zastosowanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na terenach zielonych oraz skarpach i dnie rowów przewidziano ułożenie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawą. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. b) Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano – wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów i zapewnienia nadzoru ze strony gestorów sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne) zgodnie z warunkami uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego. g) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. h) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. i) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. j) Usunięcie drzew i krzewów należy przeprowadzić do dnia 29.02.2020r. k) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej Przegląd sieci śr. 315 – 500 mm kamerą inspekcyjną z dostarczeniem materiałów na nośniku elektronicznym l) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem m) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji i punktów usługowo – handlowych n) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. kostka brukowa, kratki kanalizacyjne należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego. Kostkę betonową należy przetransportować na zabezpieczonych paletach. Palety stają się własnością Zamawiającego. Materiały należy przekazać protokolarnie. o) Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno należy przetransportować Zamawiającemu na plac składowy Urzędu Miejskiego zlokalizowany przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. Koszt transportu należy ująć w cenie ofertowej. p) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – prace drogowe 2) pracownik budowy – prace instalacyjne (budowa kanalizacji deszczowej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. q) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. r) Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy. II. Finansowanie zadania: Zadanie jest realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej i powierzchni jednostkowej co najmniej 5.000,00 m² oraz - co najmniej jedną robotę polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy minimalnej kanału 315 mm i długości co najmniej 800 mb. Dopuszcza się realizacje w ramach odrębnych zadań. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj. - kierownik budowy specjalności drogowej, - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.10.2019r. do godz. 11:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę 3. w przypadkach określonych w § 20 ust. 1, tj.: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz uzyskania potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) siły wyższej oraz w § 5 ust. 1-3, tj.: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-04, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (540kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (47kB) word
Zał_2_Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (23kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (38kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18kB) word
Zał_5_Wzór umowy.pdf (226kB) pdf
Zał_6_Wykaz robót.doc (48kB) word
Zał_7_Wykaz osób.doc (49kB) word

Dokumentacja techniczna:
Projekt budowlano - wykonawczy
1. Strona tytułowa.pdf (677kB) pdf
2. Spis zawartości.pdf (137kB) pdf
1) Branża drogowa:
Część 1.zip (10103kB) zip
Część 2.zip (17911kB) zip
Część 3.zip (9648kB) zip
2) Branża sanitarna
Część 1.zip (11777kB) zip
Część 2.zip (12323kB) zip
3) Plan zagospodarowania terenu:
Część 1.zip (8407kB) zip
Część 2.zip (11350kB) zip
Część 3.zip (10418kB) zip
Część 4.zip (10049kB) zip
Część 5.zip (9920kB) zip
Projekt stałej organizacji ruchu:
Część 1.zip (14152kB) zip
Część 2.zip (8063kB) zip

Przedmiar robót.zip (345kB) zip
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.zip (12118kB) zip
Uzgodnienia.zip (14083kB) zip

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 1.pdf (699kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 2.pdf (546kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (308kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (693kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (18 września 2019, 13:43:10)

Ostatnia zmiana: Daria Starosta (25 października 2019, 12:02:51)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1249