zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.27.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

Gmina Kruszwica: Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 92350777000000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88-150  Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w sposób pisemny
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.27.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii CPV 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków energetycznych Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: 31.07.2020r. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz drogi wewnętrznej ul. Folwarcznej w Kruszwicy. Obszar inwestycji znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowrocławskim, gminie Kruszwica w miejscowości Kruszwica. Początek opracowania znajduje się w km 8+342,00 drogi powiatowej nr 2568C, a koniec w obrębie skrzyżowania ul. Mieszka I (DG nr 151731C) z ulicą Wiejską (DG 151725C). W istniejącej nawierzchni na odcinku objętym opracowaniem wykonano odwierty na podstawie których stwierdzono grubość warstw gruntowych na nowym przebiegu drogi. Na podstawie badań należy stwierdzić, że: - grunty mineralne udokumentowane na analizowanym terenie należy sklasyfikować jako G3 - swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 2,6 - 2,7 m. Poniższe założenia grup nośności ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. Obiekt zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych’’, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania zgodnie z § 4.2, zaliczamy do prostych. W stanie istniejącym na ul. Folwarcznej o szerokości 3,5 – 4,5 m znajduje się jezdnia o nawierzchni gruntowej, natomiast na ul. Mieszka I występuje jezdnia o nawierzchni gruntowej z lokalnymi dojściami o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki kamiennej. Droga powiatowa nr 2568C i ul. Wiejska (DG 151725C) posiadają nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż odcinka występują zjazdy do przyległych posesji o zróżnicowanej nawierzchni. W stanie istniejącym nie ma wyznaczonych ciągów pieszych. Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów i na tereny zielone. W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem znajdują się ciągi komunikacyjne, w skład których wchodzą: - droga powiatowa nr 2568C - droga gminna nr 151731C – ul. Mieszka I - droga wewnętrzna – ul. Folwarczna Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno wysokościowych przeznaczonych do celów projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez odpowiednią jednostkę kartograficzną. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziału oraz przejęcia nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Parametry techniczne - Kategoria obiektu budowlanego: XXV i XXVI - Klasa drogi: L - Przekrój: uliczny 1x1 - Kategoria ruchu: KR1 - Prędkość projektowa: 40 km/h - Długość odcinka łącznie 0,93km (ul. Folwarczna 0,66 km, ul. Mieszka I 0,27 km) - Szerokość jezdni: (ul. Folwarczna 5,0 m, ul. Mieszka I 4,5 m) - Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2% jednostronne - Szerokość chodników 2,0 m - Szerokość opaski 0,9 – 1,45 m Zakres robót ziemnych obejmuje: - usunięcie warstwy humusu - wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcji - ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. W planie drogi trasowano w nawiązaniu do granic pasa drogowego ulic. Drogi w planie składają się z odcinków prostych i łuków. Szczegółowy wykaz elementów trasy oraz współrzędnych punktów głównych załączono do projektu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym jego uspokojeniu w obszarze zabudowanym. Dzięki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie również czytelność układu drogowego. Profil podłużny dróg opracowano przy założeniu dowiązania do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2568C, drogi gminnej 151725C i ukształtowania terenu. Założenia ogólne przy projektowaniu profili podłużnych: - dowiązanie nawierzchni dróg do nawierzchni drogi powiatowej i gminnej - wzmocnienie istniejącej konstrukcji - zapewnienia minimalnych spadków podłużnych - dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym jednostronne – 2%. Zjazdy podlegające przebudowie w zakresie przedmiotowej inwestycji posiadają zróżnicowane spadki poprzeczne o wartości i kierunku zmiennym zapewniające właściwe odwodnienie nawierzchni jezdni przy uwzględnieniu istniejącego ukształtowania terenu. Na włączeniu projektowanych jezdni do istniejącej, spadek poprzeczny dostosowano do spadku istniejącego. Chodnik (kostka betonowa) - szerokość: 2,0 m - pochylenia poprzeczne: 2% zgodnie z planem zagospodarowania - szerokość: 0,9 – 1,45 m - pochylenia poprzeczne: 2% zgodnie z planem zagospodarowania Opaska (kostka betonowa) - szerokość: 0,9 – 1,45 m - pochylenia poprzeczne: 2% zgodnie z planem zagospodarowania Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: - ul. Mieszka I - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm - istniejące podłoże gruntowe Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: - ul. Folwarczna - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm - istniejące podłoże gruntowe Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: - warstwa ścieralna z betonowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu bitumicznego: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm - grunt rodzimy zagęszczony Przyjęto następującą konstrukcję opaski: - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm - warstwa podbudowy z betonu C-8/10 gr, 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr, 15 cm - grunt rodzimy zagęszczony Na połączeniu jezdni z chodnikiem i opaską zaprojektowano obramowanie krawężnikiem drogowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Wyniesienie krawężnika 12 cm ponad krawędź jezdni. Na połączeniu jezdni i zjazdów projektuje się ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Wyniesienie krawężnika 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako zakończenie zjazdów – opornik drogowy 12x25 cm wtopiony na ławie betonowej z oporem. Jako obramowanie chodników i opaski poza należy wykonać obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. W miejscu przejścia niechronionych uczestników ruchu z nawierzchnią jezdni zamontować krawężnik najazdowy 15x22 cm wyniesiony na 2 cm powyżej krawędzi jezdni. W ciągu ul. Mieszka I zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 0,9 – 1,45 m, oddzieloną od jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Pochylenie poprzeczne wynosi 2%, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Opaskę należy dowiązać do istniejących utwardzeń z kostki. Na rozbudowywanym odcinku ul. Folwarcznej, odwodnienie odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych przewidzianych w ramach robót utrzymaniowych do odtworzenia w celu zachowania ich funkcji. Przewidziano również wykonanie reprofilacji dna i skarp istniejących rowów. W ciągu ul. Mieszka I występuje kanalizacja sanitarna. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wody planuje się wykonanie przepustów pod zjazdami. Należy również wykonać przepust umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do jeziora Gopło. Przepusty włączyć do studni połączeniowej z osadnikiem na wlocie rowu drogowego (KPED 01.14). Wszystkie wyloty i wloty przepustów oraz skarp w ich obrębie należy umocnić narzutem kamiennym gr. 15 cm na betonie C8/10, gr. 10 cm. W ramach inwestycji planowana jest również budowa sieci kanalizacji deszczowej, odwadniającej pas drogowy ul. Mieszka I oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z komorą istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur polipropylenowych o strukturalnej i korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej PP Ø800, 500mm (średnica wewnętrzna) SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 13476-3+A1:2009 z montowaną uszczelką z elastomeru w kielichu rury. Od ulicznych wpustów deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø200mm SN8 (8,0 kN/m2) z montowaną uszczelką w kielichu rury zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. Przepusty drogowe wykonać z rur stalowych spiralnie karbowanych o średnicy 1000m mających zastosowanie do budowy obiektów inżynierskich dla wszystkich klas obciążeń drogowych i kolejowych zgodnie z normami PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007 oraz posiadające Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Wody deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze zostaną odprowadzone projektowanym wylotem do rowu przydrożnego i dalej do jeziora Gopło. Ścieki odprowadzane do rowu nie będą wywoływać zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu. Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych żeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowanych ponadto z kręgów żelbetowych Ø500mm z osadnikiem o głębokości 0,5m. Dla wpustów Wp5 i Wp6 studnie osadnikowe wykonać z PP Dn400 o głębokości wg profilu podłużnego. Na kanale deszczowym przed wylotem do rowu zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych Dn2500 100/1000 l/s wykonany z betonu C35/45 wibroprasowanego zgodny z normą PN-EN 858. Dane separatora: - DNwewn =2500 mm - Qn/Qmax = 100/1000 l/s • V= 8,8 m3 Wymiary separatora oraz budowa wg rys. szczegółowego. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano wirowy osadnik piasku, przed separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed zamuleniem dolnej części. Zaprojektowano piaskownik Dn3000 wykonany z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika oraz budowa wg rys. szczegółowego. Osadniki umieścić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Dane osadnika: - DNwewn. =3000 mm Przebudowywaną kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur litych PVC Ø200mm SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowaną uszczelką z elastomeru w kielichu rury. Istniejące przykanaliki należy przebudować zgodnie z planem i schematem profili podłużnych wskazanym w części rysunkowej oraz przepiąć w linii granicy pasa drogowego. Przykanalik wykonać z rur litych PVC Ø160mm SN8 (8,0 kN/m2) z montowaną uszczelką w kielichu rury zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. Istniejącą komorę przepompowni ścieków należy przebudować, dostosowując rzędne dna do przebudowywanego kanału kanalizacji sanitarnej (wg cz. rysunkowej) oraz doposażyć w pomost obsługowy, drabinę, prowadnice z łańcuchem do wyciągania pomp (wszystko w wersji inox), wentylację nawiewno-wywiewną, właz przejazdowy D-400 i zamontować istniejący zespół pompowy. W ramach inwestycji na skarpach oraz terenach nieutwardzonych w granicach pasa drogowego należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą. W ramach inwestycji kolidująca infrastruktura techniczna z nowoprojektowanym układem drogowym zostanie przebudowana zgodnie z projektem branżowym (sieć sanitarna). Ponadto w ramach prac realizowanych w zakresie branży drogowej w celu dostosowania do projektowanych rzędnych wykonać regulację oraz zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów urządzeń oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac w rejonie urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. Oznakowanie pionowe i poziome, lokalizację oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu wraz z uzasadnieniem lokalizacji przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”. O terminie budowy należy powiadomić zarządcę drogi, uzyskując niezbędne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz oznakować miejsce robót, zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym "Projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych". Przed przystąpieniem do realizacji, należy dokonać niezbędnych zgłoszeń z gestorami ewentualnych urządzeń podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w strefie występowania „obcego” uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Należy zastosować bariery ochronne drogowe W2 N2 oraz W3 N2. Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej dla chodników musi posiadać klasę odporności na zamrażanie i odmrażanie 3D; klasę odporności na ścieranie 4I określane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasiąkliwość nie większą niż 5%. Podsypka cementowo-piaskowa musi spełniać wymagania ustalone w PN-EN 13242. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego wykonana zgodnie z PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06250:1988 w zakresie metodyki mrozoodporności. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej spoiwem oraz podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - zgodnie z WT-5 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – zgodnie z WT-5. Obramowania betonowe (krawężnik, obrzeża, oporniki) muszą posiadać klasę odporności na zamrażanie i odmrażanie 3D; klasę odporności na ścieranie 4I określane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasiąkliwość nie większą niż 5% i być usytuowane na ławach betonowych z oporem z betonu C-16/20 wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujętych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na dojściach do miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, zlokalizowanych w ciągu chodników zastosowano wstawki z płytek integracyjnych (płytki polimerobetonowe guzkowane) co stanowi informację dla osób niewidomych. Do robót drogowych można będzie przystąpić po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia terenu – zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Szczegółowy zakres prac danej branży, szczegółowe rozwiązania techniczne wykonania oraz przebudowy istniejących urządzeń zawarto w branżowych projektach architektoniczno-budowlanych stanowiących część projektu budowlanego. Wyznaczenie w terenie położenia elementów drogi oraz innych elementów zagospodarowania terenu należy wykonać geodezyjnie. Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie należy powiadomić odpowiednich użytkowników. W przypadku występowania w terenie urządzeń infrastruktury podziemnej niewidocznych podczas opracowania projektu, należy przeprowadzić ich regulację w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych w uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu. Wykonawca robót przed zakupem wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczącej typu materiałów, koloru i wzornictwa. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych (przed zakryciem urządzeń podziemnych), należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz właścicieli lub użytkowników obiektów. Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać decyzje odpowiednich zarządców dróg. Wykonawca robót powinien stosować się do wszystkich zaleceń określonych w załączonych uzgodnieniach międzybranżowych. Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót. Po zakończeniu prac prowadzonych na działkach sąsiednich należy przywrócić teren do stanu poprzedniego. W przypadku wejście w życie norm i wytycznych technicznych zastępujących obecnie obowiązujące należy zastosować wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi. II. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany „Rozbudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. b) Projekt stałej organizacji ruchu „Rozbudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Rozbudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. III. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów i zapewnienia nadzoru ze strony gestorów sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne) zgodnie z warunkami uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego. g) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. h) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. i) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. j) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przegląd sieci kamerą inspekcyjną z dostarczeniem materiałów na nośniku elektronicznym. k) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. l) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji i punktów usługowo – handlowych. m) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. hydranty, kratki kanalizacyjne, włazy należy dostarczyć zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu na składowisko Zamawiającego. Materiały należy przekazać protokolarnie. n) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – prace drogowe 2) pracownik budowy – prace instalacyjne (budowa kanalizacji deszczowej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 19 projektu umowy. o) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. p) Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy. IV. Finansowanie zadania: Zadanie jest realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45231000-5 45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2020-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej i powierzchni jednostkowej co najmniej 4.500,00 m² oraz - co najmniej jedna robotę polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o minimalnej średnicy zewnętrzne kanału 500 mm i długości co najmniej 300mb. Dopuszcza się realizacje w ramach odrębnych zadań. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj. - kierownik budowy w specjalności drogowej, - kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 31.10.2019r. do godz. 11:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena (koszt) 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę 3. w przypadkach określonych w § 20 ust. 1, tj.: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz uzyskania potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) siły wyższej oraz w § 5 ust. 1-3, tj.: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (532kB) pdf
Zał_1_Wzór oferty.doc (47kB) word
Zał_2_Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (23kB) word
Zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (39kB) word
Zał_4_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18kB) word
Zał_5_Wzór umowy.pdf (226kB) pdf
Zał_6_Wykaz robót.doc (48kB) word
Zał_7_Wykaz osób.doc (49kB) word

Dokumentacja techniczna:
1) Projekt budowlany:
1._PB_Str.tytułowa_budowlany.pdf (244kB) pdf
2. _PB_Spis zawartości.pdf (73kB) pdf
Branża drogowa.zip (11184kB) zip
Branża sanitarna.zip (5587kB) zip
2) Projekt zagospodarowania terenu:
Projekt zagospodarowania terenu.zip (14651kB) zip
Uzgodnienia:
Część 1.zip (13645kB) zip
Część 2.zip (12993kB) zip
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip (17930kB) zip
4) Przedmiar robót:
Przedmiar robót.zip (337kB) zip
5) Projekt stałej organizacji ruchu:
Projekt stałej organizacji ruchu.zip (6287kB) zip

Informacja z otwarcia ofert.pdf (298kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (664kB) pdf

Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (398kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daria Starosta (16 października 2019, 12:21:03)

Ostatnia zmiana: Daria Starosta (4 grudnia 2019, 14:10:04)
Zmieniono: Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1104