Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kruszwicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Miejski w Kruszwicy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF,
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy do starszych filmów będą dodawane sukcesywnie.

Wyłączenia:

  • filmy zawierające transmisje z obrad Rady Miejskiej w Kruszwicy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty przekazane przez podmioty trzecie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. interpelacje składane przez radnych, oświadczenia majątkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Hałasa, halasa@kruszwica.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3515010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową i jej element chodzi,
  • sposób kontaktu,

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę udzielenia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy znajdujący się przy ul. Nadgoplańskiej 4 przygotowany jest do świadczenia usług osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Urząd Miejski w Kruszwicy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył: Bogdan Hałasa

Opublikował: Artur Przybysz

Data wytworzenia: 2020-09-21

Data aktualizacji: 2020-09-23