Wykaz usług świadczonych w samorządzie

1. Referat Budżetu i Finansów

FN 1/1 Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
FN 2/1 Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
FN 3/1 Umorzenie odsetek za zwłokę
FN 4/1 Umorzenie zaległości podatkowej
FN 5/1 Odroczenie terminu płatmości
FN 6/1 Rozłożenie zapłaty podatku na raty
FN 7/1 Umorzenie opłaty prolongacyjnej
FN 8/1 Odraczanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę od środków transportowych
FN 9/1 Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
FN 10/1 Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych
FN 11/1 Umorzenie zaległości podatkowej podatku od środków transportowych
FN 12/1 Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych
FN 13/1 Rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatku od środków transportowych
FN 14/1 Informacja o sytuacji majątkowej wnioskodawcy ubiegajacego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (376kB) pdf
FN Wp 1/1 Składanie informacji i deklaracji na podatek (rolny, leśny i od nieruchomości).

2. Referat Organizacyjny

OR 1/1 Wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej
OR 2/1 Licencja TAXI
OR 4/1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
OR 5/1 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Referat Planowania, Rozwoju, Inwestycji i Nieruchomości

PIN 1/1 Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy
PIN 2/1 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kruszwica
PIN 3/1 Zamiana wzajemna mieszkań komunalnych
PIN 4/1 Przyjęcie wniosku o przydział mieszkania z zasobów komunalnych
PIN 5/1 Zamiana wzajemna mieszkania komunalnego na mieszkanie w innych zasobach
PIN 6/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzinne bez zabudowań gospodarczych)
PIN 7/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzonne z zabudowaniami gospodarczymi)
PIN 8/1 Decyzja ustalajaca lokalizację inwestycji celu publicznego
PIN 9/1 Nadanie numeru porzadkowego nieruchomości
PIN 10/1 Decyzja o warunkach zabudowy dot. budynków, obiektów i budowli, na które wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
PIN 11/1 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dot. budynków2 i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszklane jednorodzinne bez zabudowań gospodarczych)
PIN 12/1 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dot. budynków i obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym ( budynki mieszkalne jednorodzinne z zabudowaniami gospodarczymi)
PIN 13/1 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
PIN 14/1 Postanowienie w sprawie podziału nieruchomości
PIN 15/1 Wydzierżawienie gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy n aokres do 3 lat

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych

GKR 1/1 Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

5. Referat Środowiska i Rolnictwa

ŚR 1/1 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
ŚR 2/1 Udostępnienie informacji o srodowisku i jego ochronie

6. Referat Kultury,Sportu, Turystyki i Zdrowia

KTZ 1/1 Zawiadomienie o organizowaniu imprezy masowej
KTZ 2/1 Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia publicznego
KTZ 3/1 Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej

7. Zespół do spraw obywatelskich

USC 1/1 - Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
USC 2/1 - Powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej

USC 3/1 - Rejestracja zgonu
USC 4/1 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
USC 5/1 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC 6/1 - Wpisywanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskiego rejestru stanu cywilnego
USC 7/1 - Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
USC 8/1 - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
USC 9/1 - Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
USC 10/1 - Zawarcie małżeństwa konkordatowego
USC 11/1 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
USC 12/1 - Zmiana imienia lub nazwiska

8. Stanoiwsko ds. wojskowych, oc, OSP i ochrony informacji niejawnych

W 1/1 Uznanie żołnierza /poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
W 2/1 Uznanie żołnierza /poborowego za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członków rodziny

9. Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

MGOPS 1/1 Pomoc finansowa -zasiłek celowy
MGOPS 2/1 Pomoc finansowa - zasiłek okresowy
MGOPS 3/1 Pomoc finnasowa- zasiłek stały
MGOPS 4/1 Pomoc rzeczowa
MGOPS 5/1 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
MGOPS 6/1 Pomoc instytucjonalna
ŚR 1/1 Realizacja swiadczeń rodzinnych i opiekuńczych
DM 1/1 Dodatki mieszkaniowe

metryczka


Wytworzył: Pracownicy UM i MGOPS (10 sierpnia 2005)
Opublikował: Halina Hillenberg (31 sierpnia 2005, 11:45:35)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stachowiak (6 lutego 2019, 13:49:32)
Zmieniono: Aktualizacja ELD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26257