Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

Gmina Kruszwica jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 [...]

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0019/18 pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi [...]

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0017/18 pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój [...]

Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0018/18 pn. „Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny [...]

Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej

Projekt nr RPKP.06.02.00-04-0001/18 pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”   jest [...]

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi [...]

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

Projekt nr RPKP.03.04.00-04-0002/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i [...]

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno – turystycznej na terenie Kruszwicy

Zakres robót budowlanych: W ramach zadania zaplanowano budowę miejsc rekreacyjnych - obiektów sportowo – rekreacyjnych w następujących lokalizacjach:- Kruszwica ul. Nadgoplańska, część dz. ew. 98 obręb 6  (w pobliżu plaży),- [...]

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0057/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju [...]

Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stanicy wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy

W ramach realizacji zadania wykonano  prace przygotowawcze polegające na  uporządkowaniu terenu oraz  przygotowaniu podłoża.Wykonano również  obiekt stanicy wodnej w postaci wolnostojącego, parterowego, drewnianego domku o [...]

Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Gmina Kruszwica zakończyła realizację zadania pn. Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.  Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie [...]

Budowa hali sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Budowa hali sportowo – rekreacyjnej na terenie  wsi Wola Wapowska współfinansowanego w ramach  działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają [...]

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy

Źródła finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do [...]

Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu

Data realizacji rzeczowej: 2014r. Źródła finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i [...]

Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap II

Projekt nr RPKP-07.01.00-04-050/13 pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II jest realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P.  Burmistrz [...]

Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica

Świetlice wiejskie współcześnie pełnią głównie funkcję społeczno-kulturalną. Są miejscem, gdzie znajdują się aktywne grupy społeczności lokalnej - koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, zespoły [...]

Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-028/12 pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I jest realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P.  Burmistrz [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy

Gmina Kruszwica w roku 2011 realizowała przebudowę odcinków ulic Cichej i Kujawskiej w Kruszwicy. Źródła finansowania: dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata [...]

Projekt " Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu"

"Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu" to projekt, który został zakwalifikowany do listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

metryczka