Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

                     
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica
2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu:
A.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;
B.    zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą;
C.   określonym w treści zgody.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz:
A.    sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
B.    ograniczenia przetwarzania danych,
C.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy której dotyczy przetwarzanie, jest:
A.    obowiązkowe:
§  w przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Administratora danych przepisami prawa,
§  w celu zawarcia i realizacji umowy;
B.    dobrowolne – w przypadku zbierania danych na podstawie zgody.
W przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celów określonych w pkt 3.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. (73kB) pdf
Klauzula - ewidencja ludności. (178kB) pdf
Klauzula - dowody osobiste. (156kB) pdf
Klauzula - zmiana imienia i nazwiska. (179kB) pdf
Klauzula informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym. (89kB) pdf
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych (31kB) word
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (25 września 2018)
Opublikował: Karolina Jędrzejczak (26 września 2018, 12:57:54)

Ostatnia zmiana: Karolina Jędrzejczak (18 lipca 2024, 10:31:27)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3887