Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2024 roku służącej ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych na terenie Gminy Kruszwica


1. Typ projektów:  Z budżetu Gminy Kruszwica  może być udzielona dotacja celowa służąca ochronie zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych na terenie nieruchomości poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów oraz podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów.

1)  Dotacja celowa  jest udzielana na jeden rodzaj zbiornika retencyjnego  na danej nieruchomości.

2)  Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

3)  Dotacja   może  być  udzielona  wyłącznie  na  dofinansowanie kosztów zakupu,  budowy i montażu elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego oraz gwarantująca efekt ekologiczny.

4)  Wykonany zbiornik retencyjny należy utrzymać przez okres  3 lat licząc od dnia jego odbioru.

5)  Likwidacja zbiornika retencyjnego przed upływem 3 lat powoduje konieczność zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

2. Maksymalna wartość dotacji:

60% udokumentowanych kosztów  jednak nie więcej niż 1.500,00 zł.

 
3. Termin składania wniosków:

do dnia 30 kwietnia 2024r.

4. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o jest Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, parter - pokój 24.

5. O wsparcie mogą się ubiegać:

1)  osobie fizycznej,
2)  wspólnocie mieszkaniowej,
3)  przedsiębiorcy.

Podmiot ubiegający się o dotację celową powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Kruszwica.

 
6. Warunki uzyskania dotacji:

Dotacja celowa udzielana będzie na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza Kruszwicy oraz zawartej umowy.

Do wniosku  należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

W przypadku ubiegania się o dotacje celową przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stanowić ona będzie odpowiednio pomoc de minimis, wówczas do wniosku należy złożyć również stosowne oświadczenie.

 
7. Rozpatrzenie wniosków:

1)  Burmistrz  Kruszwicy w terminie 14 dni od daty wpływu  wniosku o dotację dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji.

2)  W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki finansowe zaplanowane na ten cel w danym roku, Burmistrz Kruszwicy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

3)  W razie stwierdzenia braków we wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4)  Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

5)  Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w następnym roku w przypadku  dysponowania środkami finansowymi na ten cel.

6)  W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.

7)  Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dotacji zostaje zawarta umowa określająca wysokość dotacji, sposób jej rozliczenia i termin płatności.

 
8. Rozliczenie dotacji:

Wykonanie zbiornika retencyjnego należy rozpocząć po zawarciu umowy.

Zakończenie wykonania zbiornika retencyjnego należy zgłosić nie później niż do 30 października w roku, w którym udzielono dotacji.

Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:

1) zgłoszenie wykonania zbiornika retencyjnego do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,

2)  przedłożenie oryginału faktur VAT lub rachunków z dowodem ich zapłaty, potwierdzających koszty zakupu, montażu oraz elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego,

3) oświadczenie  wnioskodawcy o nieskorzystaniu z dofinansowania na retencjonowanie wód deszczowych z  innych źródeł,

4) protokół końcowy weryfikujący zakończenie zadania retencjonowania wody, rozpoczęcia eksploatacji, sporządzony przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy w terminie  10  dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1.

Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w terminie 20 dni roboczych od  dnia sporządzenia  protokołu końcowego weryfikującego zakończenie  zadania retencjonowania wody.

 
9. Zasady udzielania i rozliczania w/w dotacji celowej zawiera Uchwała nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r.

Uchwała nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r. (1368kB) pdf

10. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52/3515010 wew. 37 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, pokój 113.

Osoba do kontaktu: Rafał Świerczyński - inspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej.

 
11. Wzory dokumentów:

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej (14kB) word
Oświadczenie de minimis (553kB) pdf
wzór umowy udzielenia dotacji (77kB) pdf
wzór zgłoszenia zakończenia budowy (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Rafał Świerczyński (29 maja 2020)
Opublikował: Justyna Pankowska (29 maja 2020, 13:04:52)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (8 stycznia 2024, 14:51:59)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3261