zamówienie na:

Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach zadania pt. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z271.8.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 września 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach zadania pt. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 224690 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach zadania pt. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno - nawiewnej w ramach zadania inwestycyjnego pt. Wentylacja i zabezpieczenia przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy.
1.Termin wykonania zamówienia Termin rozpoczęcia wykonywania prac ustala się na dzień zawarcia umowy, a zakończenie na dzień: 30.11.2015r.
2.Miejsce świadczenia usługi - ul. Rynek 22 - działka nr 104, Miasto Kruszwica obręb 1. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.Zakres robót budowlanych: Projekt budowlany dotyczy całego zadania natomiast zakres do wykonania jest przedstawiony poniżej. W pierwszym etapie prac związanych z budową wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu w Kruszwicy u. Rynek 22 dz. nr 104/1 przewiduje się następujący zakres robót: - W pełnym zakresie należy wykonać wszystkie prace zawarte w projekcie budowlanym wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22 dz. nr 104/1 - branża sanitarna - W pełnym zakresie należy wykonać wszystkie prace zawarte w projekcie budowlanym wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22 dz. nr 104/1 - branża elektryczna - Prace zawarte w projekcie budowlanym wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22 dz. nr 104/1 - branża architektoniczno-budowlana w następującym zakresie: Obudowa wszystkich pionów i kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z proj. bud.; Wykonanie suchego jastrychu na podłogach pomieszczeń pomocniczych i poddasza zakres zgodnie z proj. bud.; Zabezpieczenie słupów i mieczy w pomieszczeniach pomocniczych poddasza do R30 zgodnie z proj. bud. w miejscach lokalizacji central wentylacyjnych. Mowa tu jest o elementach, do których będzie utrudniony dostęp po wykonaniu wentylacji mechanicznej. Powyższe prace o charakterze architektoniczno-budowlanym wynikają z potrzeby wykonania prac, których nie będzie można wykonać po budowie instalacji wentylacji mechanicznej. Podczas analizy dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonanie wszystkich dodatkowych robót, których nie przewidziano na tym etapie realizacji, a których wykonanie będzie niemożliwe po zakończeniu I części inwestycji. - Szczegółowe informacje zawiera projekt budowlany. Natomiast zakres pracy do wykonania, opisany powyżej stanowi I etap i jest uszczegółowiony poprzez poniżej załączony przedmiar robót. Jednakże z uwagi na ryczałtowy charakter umowy należy go traktować jako pomocniczy.
4.Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, ul, Rynek 22 dz. nr104/1 - branża architektoniczno - budowlana, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; - Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22, dz. nr104/1 - branża sanitarna, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; - Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, ul. Rynek 22, dz. nr 104/1 - Branża elektryczna, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych branża architektoniczno-budowlana, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja wentylacji mechanicznej, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; - Specyfikacja techniczna do projektu instalacji elektrycznej dla budowy wentylacji i zabezpieczeń ppoż. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, ul. Rynek 22 - branża elektryczna, opracowana przez BN-Instal Grzegorz Żandarski, Myśligoszcz 15, 77-310 Debrzno; 5.Pozostałe informacje: - Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości użytkowania obiektu przez uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Każdorazowe wyłączenie pomieszczeń z użytkowania należy uzgadniać z kierownikiem ŚDS. - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy. - Wykonawca w okresie objętym rękojmią i gwarancją zapewni bezpłatny serwis i konserwację urządzeń, zgodnie z wymogami producenta. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.34.30.00-3, 45.21.23.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.09.2015r. do godz. 10:00.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach zadania pt. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wentylacji mechanicznej wywiewno- nawiewnej, której wartość wyniosła co najmniej 100.000,00 zł brutto. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.:
 -kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz serwis zgodny z wymaganiami producenta - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:
1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy tj. 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,
3)siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, p. 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica, (Biuro Obsługi Interesanta p. 30).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ - na roboty procedura uproszczona.pdf (164kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (29kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (29kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (48kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (102kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Przedmiar robót.zip (76kB) zip

architektura.zip (7754kB) zip
elektryka.zip (1586kB) zip
wentylacja.zip (3556kB) zip

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (31 sierpnia 2015, 14:22:50)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 września 2015, 09:46:19)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823