zamówienie na:

Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 26050 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. 2. Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje: -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy użyciu remontera -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy użyciu remontera -likwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera 3.Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera obejmuje: -przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw -pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem -wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową -wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltową -posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa -uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie -zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów.
4.Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco obejmuje: -wbudowanie MMB w ilości 200 Mg na gorąco 5.Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco obejmuje: -przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw -wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów -oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku -uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej -skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2. -rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia -zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki -uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie -zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu 6.Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast ich zakończenia do dnia 13.05.2016r. 7.Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. 8.Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 9.Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica. 10.Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości: -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1000 m² -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1500 m² -Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi - rakowiny: 300 m² -Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 200Mg 11.Zamawiający wymaga, aby roboty były prowadzone co najmniej 4 brygadami jednocześnie. Zmniejszenie zaangażowania sprzętowego może się odbyć jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku zmniejszenia zakresu prac do wykonania. 12.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum: -piła do cięcia asfaltu - 2 szt. -młot pneumatyczny - 2 szt. -sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 2 szt. -nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 2 szt. -zagęszczarka płytowa lub walec - 2 szt. -skrapiarka do emulsji - 2 szt. -samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 2 szt. -samochód wywrotka 5t - 2 szt. -specjalistyczny remonter drogowy - 2 szt. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo kontroli posiadanego sprzętu.
Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załączniki nr 9 i 10 do SIWZ
Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń , itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychDo 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.05.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 1) 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie ulic, dróg emulsją i grysami o wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100 PLN), (nie sumować wartości w ramach kilku zadań), oraz 2) 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie ulic, dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100 PLN) (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy specjalności drogowej UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości, co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 PLN), III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) kosztorys ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin realizacji - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 16 ust. 1. tj. 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 2) siły wyższej. 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - na roboty procedura uproszczona.pdf (147kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (28kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_5_wzor_umowy.pdf (84kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf
Zal_9_SST Remont cząstkowy przy uzyciu remontera.pdf (68kB) pdf
Zal_10_SST Remonty cząstkowe MMB.pdf (140kB) pdf
Zal_11_wykaz dróg.pdf (30kB) pdf
Zal_12_Kosztorys ofertowy.pdf (27kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (39kB) pdf
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
Powiadomienie o wyborze II_bip (1).docx (23kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (5 lutego 2016, 13:03:06)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 marca 2016, 13:57:09)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze-ponowny wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615