zamówienie na:

Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 76474 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy. Zadanie obejmuje odcinek drogi od km 0+0000 do km 0+214,80. Długość odcinka: 214,80 mb. Przebudowie podlega droga dojazdowa - ulica Ukośna w Kruszwicy - zlokalizowana pomiędzy ulicą Cichą w Kruszwicy i ulicą Kwiatową w Grodztwie. Zakres zadania w branży drogowej obejmuje: ­budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego ­wykonanie poboczy utwardzonych ­wykonanie rowów i muld odwadniających ­budowę zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej ­budowę zjazdów na pola o nawierzchni z betonu asfaltowego Przedmiotowa droga dojazdowa zlokalizowana jest na terenie Kruszwicy. Drogi pełnią funkcję dojazdową do zabudowań oraz pól uprawnych. Granicę przedsięwzięcia wyznacza ulica Cicha w Kruszwicy oraz ul. Kwiatowa w miejscowości Grodztwo o nawierzchni gruntowo - żużlowej. Pas drogowy posiada zmienną szerokość: 6,00 - 9,00m. Aktualnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową oraz w znacznym stopniu utwardzoną tłuczniem i żużlem. Szerokość utwardzona jezdni waha się pomiędzy 3,00m a 6,00m. Skomunikowanie z przylegającymi posesjami zapewniają zjazdy, których część posiada nawierzchnię utwardzoną - tłuczeń oraz kostka betonowa. Odwodnienie dróg odbywa się powierzchniowo na przyległy teren oraz ze względu na charakter nawierzchni poprzez rozsączanie miejscowe. Lokalnie w pasie drogowym występują rowy odwadniające. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna kablowa i naziemna, sieć teletechniczna naziemna oraz sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Jeden z istniejących słupów sieci teletechnicznej wymaga przestawienia poza projektowaną jezdnię. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,00m - 5,00m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Nie zakłada się wykonania chodników, ruch pieszy odbywał się będzie na jezdni oraz obustronnych poboczach utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Część przedmiotowego odcinka od strony ulicy Cichej o długości 206,50m wykonana zostanie w przekroju ulicznym, tzn. jezdnia ograniczona krawężnikami najazdowymi. Odwodnienie tego odcinka zapewni projektowana kanalizacja deszczowa. Odwodnienie pozostałej drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających. Zjazdy do posesji wykonane zostaną z kostki betonowej szarej, natomiast zjazdy na pola o nawierzchni bitumicznej. Parametry techniczne projektowanej drogi: -Klasa drogi: D -Kategoria ruchu: KR1 -Prędkość projektowa: 30 km/h -Szerokość jezdni: 4,00 - 5,00 m -Szerokość poboczy: 0,75 m -Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne -Pochylenie poprzeczne poboczy: 8% Dla przedmiotowego odcinka zaprojektowano niweletę opisującą istniejący teren, ze względu na powierzchniowy charakter odwodnienia dróg oraz konieczność zlokalizowania przy drodze dużej liczby zjazdów do posesji oraz na pola. Przyjęto następującą konstrukcję dla jezdni (KR1): ­-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm ­-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm ­-podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr. 20cm ­-warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22cm Zakłada się wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75m i nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm. Podłoże gruntowe pod utwardzenie należy odpowiednio wyprofilować oraz zagęścić do Is = 1,0. Przyjęto następującą konstrukcję dla zjazdów do posesji: ­-warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szarej ­-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm ­-podbudowa z chudego betonu klasy C8/10 gr. 12cm ­-warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10cm Rozebrania wymagają wszystkie nawierzchnie znajdujące się w pasie drogowym: ­-nawierzchnia tłuczniowo-żużlowa jezdni ­-kostki betonowej wraz z podbudową i obramowaniami -km 0+000,000 - 0+018,00 (skrzyżowanie z ulicą Cichą) ­-istniejące zjazdy z kostki, betonu cementowego oraz tłuczniowe, część nawierzchni zjazdów zostanie przełożona w celu dowiązania wysokościowego. Pozyskaną z rozbiórek kostkę betonową ze zjazdów należy przeznaczyć do ponownego wbudowania. W ramach robót należy wykonać regulację pokryw zaworów wodociągowych, znajdujących się w obrębie przedmiotowej inwestycji. Na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych zlokalizowanych w obrębie projektowanej jezdni lub zjazdów z kostki należy zamontować rury osłonowe dwudzielne o średnicy co najmniej ø110 . 2.Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a)Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Grodztwo/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 b)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru /Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Grodztwo/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 c)Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z przebudową układu drogowego w miejscowości Grodztwo gm. Kruszwica/ opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe /ZUMA/ z siedzibą w m. Zamość ul. Jesiotrowa 3; 89 - 203 Rynarzewo. 3. Wytyczne dla oferenta: a)Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b)W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c)Na odcinku ul. Kwiatowej od ul. Cichej do ul. Jesionowej, do dnia 30.06.2016r. będą prowadzone prace związane z budową oświetlenia ulicznego. Rozpoczęcie robót drogowych będzie możliwe po zakończeniu prac związanych z wykonaniem robót ziemnych i montażowych oświetlenia. d)Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego na odcinku prowadzonych prac. f)Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń i obwieszczeń. g)Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac zgodnie z warunkami uzgodnień. h)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.04.2016r. do godz. 11:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy / b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej, której to powierzchnia jednostkowa wynosiła co najmniej 1.100,00 m² Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej; - kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 902 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 tj. 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3)siły wyższej.; § 5 ust. 1-3 tj. 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.28.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ - na roboty procedura uproszczona.pdf (162kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (28kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (100kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Dokumentacja
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY_BRANŻA DROGOWA.zip (7872kB) zip
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY_BRANŻA SANITARNA.zip (3864kB) zip
Projekt zagospodarowania terenu - 1.zip (9874kB) zip
Projekt zagospodarowania terenu - 2.zip (8508kB) zip
Spis zawartości projektu budowlanego.pdf (108kB) pdf
Strona tytułowa _projekt budowlany.pdf (200kB) pdf
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE.zip (4939kB) zip
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ TELETECHNICZNA.zip (6200kB) zip
PRZEDMIAR ROBÓT - branża drogowa.pdf (244kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - branża sanitarna.pdf (754kB) pdf
SST.zip (8345kB) zip
WYKAZY.zip (335kB) zip

1_Odpowiedź na zapytanie do SIWZ_12.04.2016_BIP.pdf (40kB) pdf
SIWZ - ZMIENIONA.pdf (162kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (48kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (4 kwietnia 2016, 15:35:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (25 maja 2016, 13:10:47)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939